РЕШЕНИЕ
№806
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.10.2022 г., Протокол №45

Относно: ОС_1955/18.10.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно избор на управител на публично предприятие "Индустриална зона - Казанлък" ЕООД.


Мотиви: Вносителя докладва пред общинските съветници: „С Решение №574/25.11.2021 г., Протокол №30, Общински съвет Казанлък възложи управлението на „Индустриална зона - Казанлък“ ЕООД, гр. Казанлък на арх. Ивелин Недялков, до провеждането на конкурс, но за срок не по-дълъг от 6 месеца и без предхождаща избора конкурсна процедура и възложи на Управителят на „Индустриална зона - Казанлък“ ЕООД гр. Казанлък да предприеме всички необходими действия по спиране дейността на дружеството. Въз основа на това Решение, управителят на дружеството извърши всички необходими действия, включително изготвяне на Годишен финансов отчет за 2021 год. и подаване на съответните декларации.

Към настоящия момент дружеството е в латентно състояние и не извършва стопанска дейност и няма легитимен управител. През 2022/2023 год. се откриват нови възможности за финансиране развитието на индустриалните зони, като цяло и в частност индустриална зона Казанлък, поради което възниква необходимост от подновяване на търговската дейност на „Индустриална зона - Казанлък“ ЕООД, гр. Казанлък. За целта следва да бъде назначен управител, който да възобнови дейността на дружеството и да организира процеса по кандидатстване за финансиране и развитие на индустриална зона Казанлък.

Съгласно чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия, всички членове на органите за управление и контрол на публичните предприятия се избират и назначават след провеждане на конкурс. В съответствие с чл.68 от ППЗПП Органите на местното самоуправление определят условията и реда за номиниране на кандидати за членове на органите за управление и контрол на общинските публични предприятия. В Глава Седма на Наредба № 19 на Общински съвет Казанлък за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия - търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия, (приета с Решение №538/28.10.2021 г.) е определена процедурата за избор на членове на органите на управление и контрола на публичните предприятия.“

Определя за участие в комисията за номиниране на кандидатите за управители на „Индустриална зона - Казанлък“ ЕООД гр. Казанлък, следните общински съветници: Пламен Станимиров Караджов, Роман Алексеев Желев и Пламен Костов Стайков.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, във връзка с чл.1, ал.3 и чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия, чл.68 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, във връзка с чл.44, ал.1 от Наредба №19 на Общински съвет Казанлък за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия - търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия, (приета с Решение №538/28.10.2021 г.),

 

Р Е Ш И:

I. Обявява процедура за избор на управител на „Индустриална зона - Казанлък“ ЕООД с ЕИК 205920104, седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, бул. ”Розова долина” №6, публично предприятие – еднолично търговско дружество с общинско участие.

II. Определя Комисия за номиниране на кандидатите на управители на „Индустриална зона - Казанлък“ ЕООД гр. Казанлък, както следва:

  Председател:         Драгомир Петков – зам.-кмет

          Членове:         Здравко Балевски – н-к отдел ПНОЧРОП

Даниела Колева – Нач.-отдел ИУС                          

                                   Пламен Станимиров Караджов - общински съветник

Роман Алексеев Желев - общински съветник                           

            Пламен Костов Стайков - общински съветник 

и сменяеми членове:

Николай Спиров - независим експерт

Мариана Стойнева - независим експерт

Петко Карагитлиев - независим експерт

 

При отсъствие на председателя на комисията, същият да бъде заместен от Здравко Балевски – член на комисията.                      

В отсъствието на  юриста на комисията, същият да бъде заменен от Кольо Байков – гл. юрисконсулт.

В отсъствието на друг член на комисията, същият да бъде заменен от Иванка Иванова – Секретар на Община Казанлък.

1. Комисията за номиниране, провежда конкурсна процедура в етапите, определени с чл. 47 от Наредба №19 на Общински съвет Казанлък за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия - търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия.

2. Комисията за номиниране, в изпълнение на Наредба №19 на Общински съвет Казанлък за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия - търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия, провежда конкурса по определените критерии за оценка на кандидатите, тяхната тежест и показателите за тяхното изпълнение, както и разработената методика за оценка определени с това решение.

3. Комисията по номиниране, в срок не по-късно от 2 месеца да внесе доклад за избор на управител в Общински съвет – Казанлък.

 • срок на договор – 3 /три/ години;
 • място на изпълнение на задълженията: „Индустриална зона - Казанлък” ЕООД, гр. Казанлък

III. Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заявление за участие в конкурса-свободен текст;

2. Автобиография;

3. Документ за придобита образователно-квалификационна степен;

4. Свидетелство за съдимост, издадено не по-рано от 15 дни преди датата на подаване на документите с посочване целта за издаване – работа като Управител на „Индустриална зона - Казанлък“ ЕООД - оригинал;

5. Документ удостоверяващ трудовия, осигурителния или служебния стаж /заверено копие/;

6. Документ за придобити други допълнителни квалификации и специалности – заверени копия /ако има такива/;

7. Медицинско свидетелство - оригинал;

8. Концепция за развитие на „Индустриална зона - Казанлък“ ЕООД за три годишен период и приноса на кандидата към неговото управление;

9. Декларация, че не са налице пречки по чл.20, ал.1, т.5 - т.8 от Закона за публичните предприятия;

IV. Правила за участие в конкурса:

1. Срок за подаване на документи от кандидатите: 16,30 часа на 14.11.2022 год. в Центъра за информация и услуги на граждани при  Община Казанлък, бул. "Розова Долина" № 6, – „Деловодство“. Документите ще се приемат всеки работен ден в рамките на работното време на последния работен ден.

2. За участие в процедурата всеки кандидат поставя в отделен запечатан плик, „Концепцията за развитие на „Индустриална зона - Казанлък“ ЕООД за три годишен период и приноса на кандидата към неговото управление“, която заедно със заявлението за участие в конкурса и другите необходими документи се подават в запечатан плик. Всеки плик се надписва с трите имена на кандидата и обекта на конкурса и се завежда по реда на постъпването му.

3. В случаите, че нито един от кандидатите не отговаря на изискванията се започва нова процедура за номиниране, като определя нов срок за подаване на документи от кандидатите: 16.12.2022 г. при същите условия.

V. Критерии за подбор:

За участие в процедурата, всеки кандидат трябва:

1. да има завършено висше образование;

2. да има най-малко 5 години професионален опит;

3. да не е поставен под запрещение;

4. да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;

5. да не е лишен от правото да заема съответната длъжност;

6. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

7. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

8. не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие, както и не е общински съветник в Общински съвет – Казанлък.

9. не заема висша публична длъжност по чл.6, ал.1, т.1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;

10. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;

11. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

12. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;

13. отговаря на други изисквания, предвидени в устава на дружеството;

14. не работи по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище;

Забраните по т.10 и т.11 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

Критериите ще се оценяват като се констатира само съответствие или несъответствие с изискванията.

VI. Изисквания към кандидатите

1. Да притежава висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „Бакалавър“;

2. Да притежава професионален опит, осигуряващ необходимите умения за професионално изпълнение на задълженията - да има 3 /три/ години на ръководна длъжност;

3. Да притежава добра репутация - за добра репутация се счита, че ако няма доказателства за противното и няма основателно съмнение относно добрата репутация на лицето.

VII. Критерии и начин за оценка на кандидатите и тяхната тежест, съгласно чл.32 от Правилника по прилагане Закон за публичните предприятия

Процедурата за оценка на кандидатите включва две части – писмена и устна част /интервю/, съгласно чл.47 от Наредба №19 на Общински съвет Казанлък за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия - търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия:

1. Писмената част включва представяне на концепция за развитие на „Индустриална зона - Казанлък“ ЕООД за три годишен период и приноса на кандидата към неговото управление

Тежест на критерия – 60%.

2. Устна част /интервю/ - състои се от въпроси по следните теми:

2.1. Познаване на нормативната база: Закон за публичните предприятия и Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия, Търговския закон, Закон за общинската собственост, Кодекс на труда, Наредба №19 на Общински съвет-Казанлък на Общински съвет-Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Наредба №15 на Общински съвет-Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и други свързани с дейността на дружеството;

2.2. Управление собствеността на дружеството, предвид факта, че е 100% общинска собственост;

2.3. Кадрите, структурата и организацията на търговското дружество;

2.4. Виждания за развитие на дейността с цел подобряване на финансовите резултати на дружеството;

Тежест на критерия – 40%.

При получаване на по-висока оценка от минималната, кандидата се допуска до участие в класирането.

3. Изготвяне на крайно класиране на кандидатите на база на писмената и устната част на конкурсната процедура.

4. Изготвяне и изпращане на предложение с класираните кандидати до Общински съвет – Казанлък.

VIII. Методика и начин за оценка:

1. Определят се минималните оценки, както следват:

 • Минимална оценка при оценяване на писмената част – 3,50;
 • Минимална оценка при оценяване на устна част /интервю/ – 3,50.
 • 2. Изготвяне на матрици с оценки за всяка една част по отделно:

  2.1. изготвя се матрица с индивидуални конкурсни оценки от всеки член на комисията за всички кандидати;

  2.2. изготвя се матрица с индивидуални конкурсни оценки от всички членове за всеки кандидат по отделно;

  2.3. изготвя се обобщаваща матрица с окончателни оценки и класиране на кандидатите.

  3. Начин на оценка на кандидатите за всяка една от двете части – по десетобалната система на всеки от критериите чрез съпоставяне на предложенията и съобразно посочените тежести.

  4. При получаване на по-висока оценка от минималната за първата част по т.1.1., кандидата се допуска до следващата част - устната.

  5. При получаване на по-висока оценка от минималната за втората част по т.1.2., кандидата се допуска до участие в номинирането.

  6. Окончателната оценка е средноаритметична от оценките на двете части от процедурата за оценка на кандидатите.

  7. Комисията за номиниране извършва крайно класиране на кандидатите и според класирането номинира до петима кандидати.

  8. Резултатите от конкурса и номинираните кандидати се предоставят на Общински съвет – Казанлък за вземане на решение.

  9. Към момента на сключване на договора за управление с номинирания кандидат за управител, същият представя Декларация, че не са налице пречки по чл. 20, ал. 1, т. 9 - т. 12 и по чл. 20, ал. 3 от Закона за публичните предприятия.

  IX. За нуждите на кандидатите „Индустриална зона - Казанлък” ЕООД предоставя в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък, бул. "Розова Долина" № 6, „Деловодство“ Годишен баланс за 2021 год. и предмета на дейност на дружеството, в тридневен срок от датата на вземане на решението. Кандидатите получават и проект на договора за управление на публичното предприятие „Индустриална зона - Казанлък“ ЕООД.

  X. Резултатите от конкурса и номинираните кандидати се предоставят на Общински съвет – Казанлък за вземане на решение в петдневен срок. Според класирането комисията номинира до петима кандидати.

  XI. Определя парична гаранция на Управителя в размер на тримесечно брутно възнаграждение, която той дава за своето управление, съгласно чл. 54, ал. 1, т. 5 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, която следва да бъде включена в договора за управление на публичното предприятие.

  XII. Утвърждава проект на договор за управление на „Индустриална зона - Казанлък“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: бул. “Розова долина“ №6, гр. Казанлък.

  XIII. Задължава Кмета на Община Казанлък да публикува публична покана на интернет страницата на Община Казанлък.

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък

  Участвали в поименно гласуване 25 общински съветници, от които „За” 25.

   

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  Изтегли приложенията


  публ: 02/11/2022 г.