РЕШЕНИЕ
№808
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.10.2022 г., Протокол №45


Относно: ОС_1948/14.10.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 53179.6.4 с площ от 6709 кв.м по КККР на с. Овощник, находящ се в местност "Старите лозя", с. Овощник, общ. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 20 730 лв. без ДДС.


Мотиви: Вносителя докладва пред общинските съветници: „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2022 г. е приета с Решение № 556/25.11.2021 г. на Общински съвет-Казанлък. Същата може да се актуализира през годината в зависимост от проявен интерес на граждани за реализиране на инвестиционни намерения, както и по предложение на Община Казанлък.

Поради тази причина предлагам да бъде включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2022 г. общински имот:

Поземлен имот с идентификатор 53179.6.4 (пет три едно седем девет точка шест точка четири) с площ 6709 (шест хиляди седемстотин и девет) кв.м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Овощник, одобрени със Заповед №РД-18-960/20.12.2017 г. на ИД на АГКК, адрес: местност „Старите лозя‘, с. Овощник, общ. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Изоставена нива; Категория на земята: седма; при съседи: 53179.6.29, 53179.6.62. Номер по предходен план: 006004. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 110 kV. На 10 м от двете страни до крайните проводници или на 24 м от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения, и засажда високостеблена растителност.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4176/14.06.2022 г., вписан в Служба по вписванията – Казанлък с вх. №3777, Акт 197, том 12, н. дело 2588. Изготвени са данъчна оценка от Дирекция „Местни приходи” в размер на 335,50 лв. и пазарна оценка от  оценител по реда на чл.41, ал.2 от ЗОС в размер на 20 730 лв. без ДДС.

Считаме за целесъобразно да бъде организиран и проведен публичен търг за продажба на имота, при начална тръжна цена, определена по реда на чл.41, ал.2 от ЗОС.

В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договор за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.35, ал.1, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.43 и чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък,

Р Е Ш И:

 

I. Допълва в Приложение №3, Таблица: „От продажба на земеделска земя в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на Община Казанлък за 2022 г., приета с Решение №556/25.11.2021 г. на Общински съвет-Казанлък, под №16: Поземлен имот с идентификатор 53179.6.4 (пет три едно седем девет точка шест точка четири) с площ 6709 (шест хиляди седемстотин и девет) кв.м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Овощник, одобрени със Заповед №РД-18-960/20.12.2017 г. на ИД на АГКК, адрес: местност „Старите лозя‘, с. Овощник, общ. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Изоставена нива; Категория на земята: седма; при съседи: 53179.6.29, 53179.6.62.  Номер по предходен план: 006004. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 110 kV. На 10 м от двете страни до крайните проводници или на 24 м от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения, и засажда високостеблена растителност.

Ⅱ. Да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Общински съвет - Казанлък, на общински имот, както следва: Поземлен имот с идентификатор 53179.6.4 (пет три едно седем девет точка шест точка четири) с площ 6709 (шест хиляди седемстотин и девет) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Овощник, одобрени със Заповед №РД-18-960/20.12.2017 г. на ИД на АГКК, адрес: местност „Старите лозя‘, с. Овощник, общ. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Изоставена нива; Категория на земята: седма; Номер по предходен план: 006004. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 110 kV. На 10 м от двете страни до крайните проводници или на 24 м от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения, и засажда високостеблена растителност.

Начална тръжна цена: 20 730 (двадесет хиляди седемстотин и тридесет) лв. без ДДС.

Ⅲ. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичен търг за продажба на имот по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата му.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък

Участвали в поименно гласуване 25 общински съветници, от които „За” 23.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/11/2022 г.