РЕШЕНИЕ
№ 809
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.10.2022 г., Протокол № 45

Относно: ОС_1954/17.10.2022-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Казанлък.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „Общият устройствен план на община Казанлък е одобрен от Общинския съвет с Решение № 579 от 26.10.2017 г. по искане от заинтересовани лица с инвестиционни намерения, които не се вместват в предвижданията на ОУПО, Общински съвет-Казанлък със няколко свои решения е одобрил редица изменения на ОУП на общината.

През м. март 2022 г. с Решение № 641 Общински съвет Казанлък е разрешил изработването на проект за изменение на ОУП обхващащ имоти в урбанизираната територия на гр. Казанлък и в землищата на с. Енина, гр.  Крън, с. Долно Изворово, с. Хаджидимитрово, с. Шейново, с. Голямо Дряново, с. Дунавци, с.  Копринка,  с. Овощник, с. Розово и с. Средногорово.  С разрешението са одобрени заданията, съставени от заинтересуваните лица. Допуснато е да се извърши едновременно и изработване на подробен устройствен план или изменение на действащия ПУП за всеки имот, като изменението на ПУП ще се одобри след одобряване изменението на ОУП. Изработването на проекта за изменение на ОУПО е за сметка на заинтересуваните лица-собственици на поземлени имоти.

В съответствие с издаденото Разрешение, в община Казанлък са постъпили следните заявления за съгласуване на проект за изменение на ОУП на община Казанлък,  както следва:

I: В урбанизираната територия на гр. Казанлък :

1. С вх.№168-5773-1/19.07.2022г. от „Галатера“ ЕООД с ЕИК 204136875, чрез управителя Галина Димитрова–Косева, собственик на имот с идентификатор 35167.502.4002, представляващ УПИ III-8885, кв.43 по плана на гр. Казанлък, с искане за промяна на режима на застрояване от /Оо/ за обществено обслужване/ в жилищно средноетажно застрояване /Жс/.

2. С вх. №194-К-446-2#5/1.07.2022г. от Койчо Бъчваров, собственик на поземлен имот с идентификатор 35167.504.7798, УПИ VII-7798 в кв.327 по плана на гр. Казанлък, с искане за промяна на режима на застрояването от нискоетажно жилищно /Жм/ в Предимно производствена зона /Пп /, с цел изграждане на автокомплекс.

II. Извън урбанизираните територии:

В землището на гр. Казанлък:

 • С вх.№168-7142-2#2/14.01.2022 г. от Светослав Славов, управител на „Раково инвест“ ЕООД, собственик на поземлен имот с идентификатор 35167.60.14 в землището на гр. Казанлък, с искане за възможна промяна на земеделската земя от „нива“ в Смесена функционална зона /Смф/, с цел изграждане на фотоволтаична електрическа централа.
 • В землището на село Енина:

 • С вх. №194-К-2371-1#2/23.08.2022 г. от Красимир Крондев, собственик на поземлен имот с идентификатор 27499.28.7 в землището на с. Енина, м-ст „Каделкова чешма“, с искане за възможна промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел  изграждане на жилищна сграда.
 • С вх. №194-К-1794-2#2/08.07.2022г. от Калчо Жеков, собственик на поземлен имот с идентификатор 27499.181.5 в землището на с. Енина, м-ст „Под Енина“, с искане за възможна промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел  изграждане на жилищна сграда.
 • С вх. №194-Я-294-2/08.07.2022г. от Яни Балездров, собственик на поземлени имоти с идентификатори 27499.181.4,  27499.181.55 и 27499.181.72 в землището на с. Енина, м-ст „Под Енина“, с искане за възможна промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищни сгради.
 • С вх. №194-С-6314-3#3/08.07.2022г. от Симеон Дамянов, собственик на поземлен имот с идентификатор 27499.172.25 в землището на с.Енина, м-ст „Оградата“, с искане за възможна промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда.
 • С вх. №194-Я-680-2#3/08.07.2022г. от Янко Янков, собственик на поземлен имот с идентификатор 27499.126.50 в землището на с. Енина, м-ст „Саднята“, с искане за възможна промяна на земеделската земя от „нива“ в  предимно производствена зона /Пп1/, с цел изграждане на Автоработилница.
 • С вх. №192-2276-2/23.08.2022г. от Севдалин Чаушев, собственик на поземлен имот с идентификатор 27499.125.35 в землището на с. Енина, м-ст „Саднята“, с искане за възможна промяна на земеделската земя от „нива“ в смесена многофункционална зона /Смф1/, с цел изграждане на склад за промишлени стоки.
 • С вх. №194-С-9266-3/08.07.2022г. от Стефан Сейков и Недялка Сейкова, собственици на поземлени имоти с идентификатори 27499.172.613 и 27499.172.612 в землището на с. Енина, м-ст „Оградата“, с искане за възможна промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищни сгради.
 • В землището на гр. Крън:

 • С вх. №194-П-4484-1/23.08.2022г. от Пенка Щерева, собственик на поземлен имот с идентификатор 40292.101.90 в землището на гр.Крън, м-ст „Бончово кладенче“, с искане за възможна промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда.
 • С вх. №168-7350-3/26.08.2022г. от „Трейдифай“ ЕООД, представлявано от Илия Пенчев, собственик на поземлен имот с идентификатор 40292.109.1 в землището на гр.Крън, м-ст „Гърдова могила“, с искане за възможна промяна на земеделската земя от „нива“ в смесена многофункционална зона /Смф1/, с цел изграждане на производствена и складова база.
 • С вх. №194-А-2040-5/12.07.2021г. от Ахмед Качан, собственик на поземлен имот с идентификатор 40292.102.37 и от Айдън Расимов , собственик на поземлен имот с идентификатор 40292.102.15 в м-ст „Енинско“, и двата в землището на гр. Крън, с искане за възможна промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищни сгради.
 • В землището на с. Долно Изворово:

 • С вх. №194-М-16-3/08.07.2022г. от Атие Пазвантова, Вилдан Бостанджиева и Фазли Пазвантов - като наследници на Метин Пазвантов, собственик на поземлени имоти с идентификатори 22633.42.8 и 22633.42.9  в землището на с. Долно Изворово, м-ст „Под село“, с искане за възможна промяна на устройствената зона от Зона за алтернативно земеделие /За/ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищни сгради.
 • В землището на с.  Хаджидимитрово:

 • С вх. №194-Е-2453-2/08.07.2022г. от Афизе Качан- Дерменджи, Ерджан Дерменджи и Ялдъз Дерменджи, собственици на поземлени имоти с идентификатори 77027.37.6 и 77027.37.3 в землището на с. Хаджидимитрово, м-ст „Мерилика“, с искане за възможна промяна на устройствената зона от Зона за алтернативно земеделие /За/ в зона за производствени и складови дейности /Пп1/, с цел  изграждане на фотоволтаична електрическа централа.
 • В землището на с. Шейново:

 • С вх. №168-7365-1/18.04.2021г. от „Аурора Соларис“ ООД, с управител Радослав Динчев, собственик на поземлени имоти с идентификатори 83106.88.1, 83106.88.2 и 83106.86.12 в землището на с. Шейново, с искане за възможна промяна на земеделските земи в терени за инженерно- техническа инфраструктура /T/ за изграждане на фотоволтаична централа.
 • В землището на с. Голямо Дряново: 

 • С вх. №194-Р-4140-2/08.07.2021г. от Радоил Рапалов и Стефан Дончев, собственици на поземлен имот с идентификатор 15864.20.1 в землището на с. Голямо Дряново, м-ст „Под село“, с искане за възможна промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищни сгради.
 • В землището на село Дунавци:

 • С вх. №194-Н-1721-2/08.07.2022г. от Назъм Муса, собственик на поземлен имот с идентификатор 24075.24.60 в землището на село Дунавци, с искане за възможна промяна на земеделската земя от „нива“ в предимно производствена зона /Пп1/, с цел изграждане на складова сграда и фотоволтаична централа.
 • В землището на село Копринка:

 • С вх. №194-М-1249-3#2/25.07.2022г. от Маргарита Денкова, собственик на поземлен имот с идентификатор 38563.152.2 в землището на с. Копринка, имот в горска територия, с искане за възможна промяна на устройствената зона от Зона за озеленяване /Оз3/ в рекреационна устройствена зона /Ок1/, с цел  за изграждане на жилищна/вилна сграда.  
 • В землището на село Овощник:

 • С вх.№194-Ц-438-1/08.07.2022г. от Цветанка Песева, собственик на поземлени имоти с идентификатор 53179.53.13, в землището на  с. Овощник, м-ст „Адалъка“,  с искане за възможна промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда.
 • В землището на село Розово:

 • С вх. №194-К-2295-2#2/23.08.2022г. от Красимир Велев, собственик на поземлен имот с идентификатор 62983.55.6 в землището на с.  Розово м-ст „Черешака“ , с искане за възможна промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда.
 • С вх. №194-З-1432-2/08.07.2022г. от Златка Гургова, собственик на поземлен имот с идентификатор 62983.59.1, м-ст „Сованлъка“ в землището на с. Розово, с искане за възможна промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда.
 • В землището на с.  Средногорово:

 • С вх. №194-Б-1744-3#4/08.07.2022г. от Иван Кантарски и Боян Филипов, собственици на поземлени имоти с идентификатори 68446.254.36 и 68446.153.34 в землището на с. Средногорово, м-ст „Борка“, с искане за възможна промяна на земеделската земя от „нива“ в зона за курортни дейности /Ок1/, с цел изграждане на вилни сгради.
 •  

 • С вх. № 1211-4/26.08.2022 г. от община Казанлък, чрез инж. Даниела Коева-Зам.-Кмет, собственик на ПИ с идентификатори ПИ 68446.141.1, ПИ 68446.141.2, ПИ 68446.141.5,  ПИ 68446.141.6, ПИ 68446.141.40, ПИ 68446.169.31, ПИ 68446.169.34,  ПИ 68446.130.82, ПИ 68446.79.30 в землището на с. Средногорово, с искане за допустима промяна на устройствения режим в ОУП от земеделски територии със забрана за промяна на предназначението в Предимно производствена зона /Пп/,  във връзка със сключено Споразумение с „Арсенал“ АД за придобиване и реализация на инвестиционни проекти на дружеството на територията на гореописаните имоти.
 • С Решение № 189 от 25.06.2020 г. Общински съвет- Казанлък е разрешил изработването на проекти за изменение на ОУП на общината, в т. ч и за ПИ в урбанизираната територия на с. Енина, а именно: По Заявление с вх. № 168-6549-1/28.02.2020 г. от „СГ Билдинг 69“ ООД и Заявление с вх.  № 168-6550-1/04.03.2020 г. от „КМХ Елемент“ ООД /представляващи т.1 и т.2 от Раздел Б на същото Решение/. С Решение № 441 от 27.05.2021 г. общински съвет- Казанлък, не приема решение за одобряване изменението на ОУП за същите имоти /представляващи т.1 и т.2 от Раздел  Б на същото  Решение/, без да е посочена обосновка.

  В  общинска администрация отново са внесени за разглеждане проекти за изменение на ОУП за същите имоти, като се уточнява, че устройствените показатели ще бъдат занижени спрямо предишните проекти, като желанието на заинтересованите собственици е устройственият режим да се промени от Смесена многофункционална зона /Смф 1/ в жилищна зона с малкоетажно застрояване, разновидност1 /Жм1/ Уточнява се, че устройствените показатели ще бъдат:  плътност на застрояване-max. 50%; коефициент на интензивност /Кинт/- max. 1,0; минимална озеленена площ- 40%; височина-max. 7 м.

  Това са заявления:

  1. С вх. №168-6549-1/03.05.2022 г. от „СГ БИЛДИНГ 69“ ООД, ЕИК 203883664, представлявано от Стефка Славова, собственик на ПИ с идентификатор 27499.501.830 по КККР на с. Енина, представляващ УПИ IX-1418 кв.87, с искане за промяна на режима на застрояване от Смесена многофункционална зона /Смф 1/ в жилищна зона с малкоетажно застрояване, разновидност 1/ Жм1/.

  2. С вх. № 168-6550-1/03.05.2022 г. от „КМХ Елемент“ ООД, ЕИК 123562394, представляван от Мюжгян Мехмед, собственик на ПИ с идентификатор 27499.501.1414 по КККР на с.Енина, представляващ УПИ VII-1416 кв.87, с искане за промяна на режима на застрояване от Смесена многофункционална зона /Смф 1/ в жилищна зона с малкоетажно застрояване, разновидност 1/ Жм1/.

  В изпълнение на изискванията на чл.127, ал.1 от ЗУТ, на 16.09.2022 г. е проведено обществено обсъждане на постъпилите проекти за частично изменение на ОУП на община Казанлък. Обявата е публикувана на официалния сайт на община Казанлък, на таблото за съобщения в Центъра за информация и услуги на граждани и във  в-к „Искра“. Материалите в бяха достъпни за разглеждане в деловодството на общината. Обявен бе и начинът за подаване на писмени предложения, становища или възражения. От проведеното обществено обсъждане е изготвен протокол, приложен към документацията. Всички инвестиционни намерения, попадащи извън урбанизираните територии на общината, са съгласувани с РИОСВ-Стара Загора. Преценките, обективирани в съгласувателни писма са, че за реализация на инвестиционните предложения не е необходимо да се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони.

  В периода на обявяване на проекта, не са постъпили писмени жалби или възражения по проекта за изменение на ОУПО.

  В съответствие с изискването на чл.24, ал.1 от Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, проектът съдържа текстови и графичен материал за всеки имот или група от имоти:  обяснителна записка и чертеж /представляващ извадка от действащия ОУПО с нанесено изменение в М 1:500/.

  На основание чл.127, ал.3 от ЗУТ, проектът за изменение на ОУП на община Казанлък е приет от ОЕСУТ с Протокол №17 от 14.10.2022г.

  На основание чл.127, ал.6 от ЗУТ, Общият устройствен план се одобрява от общинския съвет по доклад на Кмета на общината.“  

  Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.127, ал.6 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗУТ, във връзка с Решение № 641/31.03.2022г. на ОбС-Казанлък за разрешаване изработването на проект за изменение на ОУПО,

   

  Р Е Ш И:

   

  Одобрява изменение на Общия устройствен план на община Казанлък, одобрен с Решение №579/26.10.2017 г. на ОбС-Казанлък с Решение за следните имоти:

  I: В урбанизираната територия на гр.Казанлък :

  1. ПИ с идентификатор 35167.502.4002, представляващ УПИ III-8885, кв.43 по плана на гр. Казанлък, собственост на „ГАЛАТЕРА“ ЕООД, като  се променя устройствената зона за имота от /Оо/ за обществено обслужване/ в жилищно средноетажно застрояване /Жс/, Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване-max. 70%; коефициент на интензивност /Кинт/- max. 2; минимална озеленена площ- 30%; височина-max. 15м.

  2. ПИ с идентификатор 35167.504.7798, представляващ УПИ VII-7798 в кв.327 по плана на гр. Казанлък,  собственост на Койчо Христов Бъчваров, като се  променя устройствената зона за имота от жилищно малкоетажно застрояване /Жм/ в Предимно производствена зона /Пп/. Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване-max. 80%; коефициент на интензивност /Кинт/- max. 2,5; минимална озеленена площ- 20%; височина-max. 15м.

  II. Извън урбанизираните територии:

  В землището на гр. Казанлък:

  1. ПИ с идентификатор 35167.60.14 в землището на гр. Казанлък, собственост на „Раково инвест“ ЕООД, с управител Светослав Славов,  като се променя устройствения режим за ПИ от земеделската земя „нива“ в Смесена функционална зона /Смф/, с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала. Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване-max. 70%; коефициент на интензивност /Кинт/- max. 2,5; минимална озеленена площ- 30%; височина-max. 15м.

  В землището на село Енина:

  2. ПИ с идентификатор 27499.28.7 в землището на с. Енина, м-ст „Каделкова чешма“, собственост на Красимир Крондев, като се променя устройствения режим за ПИ от земеделската земя „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел  изграждане на жилищна сграда. Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване-max. 60%; коефициент на интензивност /Кинт/- max. 1,2; минимална озеленена площ- 40%; височина-max. 10м.

  3. ПИ с идентификатор 27499.181.5 в землището на с. Енина, м-ст „Под Енина“, собственост на Калчо Жеков, като се променя устройствения режим за ПИ от земеделската земя „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел  изграждане на жилищна сграда. Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване-max 60%; коефициент на интензивност /Кинт/- max. 1,2; минимална озеленена площ- 40%; височина-max. 10м.

  4. ПИ с идентификатори 27499.181.4,  27499.181.55 и 27499.181.72 в землището на с. Енина, м-ст „Под Енина“, собственост на Яни Балездров, като се променя устройствения режим за ПИ от земеделската земя „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на 6 бр. жилищни сгради.  Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване-max 60%; коефициент на интензивност /Кинт/- max. 1,2; минимална озеленена площ- 40%; височина-max. 10м.

  5. ПИ с идентификатор 27499.172.25 в землището на с.Енина, м-ст „Оградата“, собственост на Симеон Дамянов, като се променя устройствения режим за ПИ от земеделската земя „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел  изграждане на жилищна сграда. Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване-max 60%; коефициент на интензивност /Кинт/- max. 1,2; минимална озеленена площ- 40%; височина-max. 10м.

  6. ПИ с идентификатор 27499.126.50 в землището на с. Енина, м-ст „Саднята“,  собственост на Янко Янков, като се променя устройствения режим за ПИ от земеделската земя „нива“ в предимно производствена зона /Пп1/ с цел изграждане на автоработилница. Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване-max. 60%; коефициент на интензивност /Кинт/- max. 1,2; минимална озеленена площ- 20%; височина-max. 10м.

  7. ПИ с идентификатор 27499.125.35 в землището на с. Енина, м-ст „Саднята“,  собственост на Севдалин Чаушев, като се променя устройствения режим за ПИ от земеделската земя „нива“ в Смесена многофункционална зона /Смф1/, с цел изграждане на склад за промишлени стоки. Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване-max. 70%; коефициент на интензивност /Кинт/- max. 2,5; минимална озеленена площ- 30%; височина-max. 10м.

  8. ПИ с идентификатори 27499.172.613 и 27499.172.612 в землището на с. Енина, м-ст „Оградата“, собственост на Стефан Сейков и Недялка Сейкова, като се променя устройствения режим за ПИ от земеделската земя „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/,  с цел изграждане на жилищна сграда. Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване-max 60%; коефициент на интензивност /Кинт/- max. 1,2; минимална озеленена площ- 40%; височина-max. 10м.

  В землището на гр. Крън:

  9. ПИ с идентификатор 40292.101.90 в землището на гр.Крън, м-ст „Бончово кладенче“,  собственост на Пенка Щерева,  като се променя устройствения режим за ПИ от земеделската земя „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/,  с цел изграждане на жилищна сграда. Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване-max 60%; коефициент на интензивност /Кинт/- max. 1,2; минимална озеленена площ- 40%; височина-max. 10м.

  10. ПИ с идентификатор 40292.109.1 в землището на гр.Крън, м-ст „Гърдова могила“,  собственост на „Трейдифай“ ЕООД, представлявано от Илия Пенчев, като се променя устройствения режим за ПИ от земеделската земя „нива“ в смесена многофункционална зона /Смф1/, с цел изграждане на производствена и складова база. Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване- max. 70%; коефициент на интензивност /Кинт/- max. 2,5; минимална озеленена площ- 30%; височина-max. 10м.

  11. ПИ с идентификатор 40292.102.37, собственост на  Ахмед Качан и ПИ с идентификатор 40292.102.15, собственост на  Айдън Расимов в м-ст „Енинско“, и двата в землището на гр. Крън, като се променя устройствения режим за ПИ от земеделската земя „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищни сгради. Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване-max 60%; коефициент на интензивност /Кинт/- max. 1,2; минимална озеленена площ- 40%; височина-max. 10м.

  В землището на с. Долно Изворово:

  12. ПИ с идентификатори 22633.42.8 и 22633.42.9  в землището на с. Долно Изворово, м-ст „Под село“, собственост на Атие Пазвантова, Вилдан Бостанджиева и Фазли Пазвантов, като се променя устройствения режим за ПИ от Зона за алтернативно земеделие /За/ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищни сгради. Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване-max 60%; коефициент на интензивност /Кинт/- max. 1,2; минимална озеленена площ- 40%; височина-max. 10м.

  В землището на с.  Хаджидимитрово:

  13. ПИ с идентификатори 77027.37.6 и 77027.37.3 в землището на с. Хаджидимитрово, м-ст „Мерилика“,  собственост на Афизе Качан- Дерменджи, Ерджан Дерменджи и Ялдъз Дерменджи, като се променя устройствения режим за ПИ от Зона за алтернативно земеделие /За/ в зона за Производствени и складови дейности /Пп1/. Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване-max. 60%; коефициент на интензивност /Кинт/- max. 1,5; минимална озеленена площ- 20%; височина-max. 10м.

  В землището на с. Шейново:

  14. ПИ с идентификатори 83106.88.1, 83106.88.2 и 83106.86.12 в землището на с. Шейново, собственост на „Аурора Соларис“ ООД, с управител Радослав Динчев, като се променя устройствения режим на ПИ от земеделска земя в терени за инженерно- техническа инфраструктура /T/ за изграждане на фотоволтаична централа за производство на електроенергия.  Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване-max. 80%; коефициент на интензивност /Кинт/- max. 2,5; минимална озеленена площ- 20%; височина-max. 10м.

  В землището на с. Голямо Дряново: 

  15. ПИ с идентификатор 15864.20.1 в землището на с. Голямо Дряново, м-ст „Под село“, собственост на Радоил Рапалов и Стефан Дончев, като се променя устройствения режим на ПИ от земеделска земя „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на 2 жилищни сгради. Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване-max 60%; коефициент на интензивност /Кинт/- max. 1,2; минимална озеленена площ- 40%; височина-max. 10м.

  В землището на село Дунавци:

  16. ПИ с идентификатор 24075.24.60 в землището на село Дунавци, собственост на Назъм Муса, като се променя устройствения режим на ПИ от земеделска земя „нива“  в предимно производствена зона /Пп1/, с цел изграждане на складова сграда. Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване-max. 60%; коефициент на интензивност /Кинт/- max. 1,5; минимална озеленена площ- 20%; височина-max. 10м.

  В землището на село Копринка:

  17. ПИ с идентификатор 38563.152.2 в землището на с. Копринка, собственост на Маргарита Денкова и Николай Радев, имот в горска територия, като се промени устройствения режим на ПИ от Зона за озеленяване /Оз3/ в рекреационна устройствена зона, разновидност 1 /Ок1/, с цел  за изграждане на жилищна/вилна сграда. Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване-max. 30%; коефициент на интензивност /Кинт/- max. 1,0; минимална озеленена площ- 50%; височина-max. 10м.

  В землището на село Овощник:

  18. ПИ с идентификатор 53179.53.13, в землището на  с. Овощник, м-ст „Адалъка“,  собственост на Цветанка Песева,  като се променя устройствения режим на ПИ от земеделска земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/ с цел изграждане на 2 жилищни сгради. Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване-max 60%; коефициент на интензивност /Кинт/- max. 1,2; минимална озеленена площ- 40%; височина-max. 10м.

  В землището на село Розово:

  19. ПИ с идентификатор 62983.55.6 в землището на с.  Розово, м-ст „Черешака“, собственост на Красимир Велев,  като се променя устройствения режим на ПИ от земеделска земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на вилна сграда. Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване-max 60%; коефициент на интензивност /Кинт/- max. 1,2; минимална озеленена площ- 40%; височина-max. 10м.

  20. ПИ с идентификатор 62983.59.1, м-ст „Сованлъка“ в землището на с. Розово, собственост на Златка Гургова,  като се променя устройствения режим на ПИ от земеделска земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда. Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване-max 60%; коефициент на интензивност /Кинт/- max. 1,2; минимална озеленена площ- 40%; височина-max. 10м.

  В землището на с.  Средногорово:

  21. ПИ с идентификатори 68446.254.36 и 68446.153.34 в землището на с. Средногорово, м-ст „Борка“, собственост на Иван Кантарски и Боян Филипов,  като се променя устройствения режим на ПИ от земеделска земя от „нива“ в зона за курортни дейности /Ок1/ с цел изграждане на вилни сгради. Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване-max 30%; коефициент на интензивност /Кинт/- max. 1,1; минимална озеленена площ- 50%; височина-max. 10м.

  22. ПИ с идентификатори ПИ 68446.141.1, ПИ 68446.141.2, ПИ 68446.141.5,  ПИ 68446.141.6, ПИ 68446.141.40, ПИ 68446.169.31, ПИ 68446.169.34,  ПИ 68446.130.82, ПИ 68446.79.30  в землището на с. Средногорово,  общинска собственост, като се променя устройствения режим от земеделски територии със забрана за промяна на предназначението в Предимно производствена зона /Пп/. Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване-max 30%; коефициент на интензивност /Кинт/- max. 1,1; минимална озеленена площ- 50%; височина-max. 10м.

  III: В урбанизираната територията на с. Енина:

  1. ПИ с идентификатор 27499.501.830 по КККР на с.Енина, представляващ УПИ IX-1418 кв.87, собственост на „СГ БИЛДИНГ 69“ ООД, ЕИК 203883664, представлявано от Стефка Славова, като се променя устройствената зона на терена от  Смесена многофункционална зона /Смф1/ в жилищно малкоетажно застрояване, разновидност 1 /Жм1/. Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване-max. 50%; коефициент на интензивност /Кинт/- max. 1,0; минимална озеленена площ - 40%; височина-max. 7м.

  2. ПИ с идентификатор 27499.501.1414 по КККР на с. Енина, представляващ УПИ VII-1416 кв.87, собственост на „КМХ  ЕЛЕМЕНТ“ ООД, ЕИК 123562394, представлявано от Мюжгян Мехмед, като се променя устройствената зона на терена от Смесена многофункционална зона /Смф1/ в жилищно малкоетажно застрояване, разновидност 1 /Жм1/. Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване-max. 50%; коефициент на интензивност /Кинт/- max. 1,0; минимална озеленена площ- 40%; височина-max. 7м.

  На основание чл.127 ал.12 от ЗУТ, Общият устройствен план може да се обжалва по реда на чл.215, ал.1 в 14-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" на акта за одобряването или приемането му от собствениците на недвижими имоти, непосредствено засегнати от неговите предвиждания. Обжалването не спира изпълнението на плана.

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и заявителите.

  Участвали в гласуване 22 общински съветници, от които „За” 22.

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  публ: 02/11/2022 г.