РЕШЕНИЕ
№ 810
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.10.2022 г., Протокол № 45

Относно: ОС_1942/13.10.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част - 118/1118 идеални части от земята на съсобствениците в Поземлен имот с идентификатор 35167.507.372, с обща площ 1118 кв. м, УПИ IV-372, гр. Казанлък, за сумата от 3540,00 лв. без ДДС.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация постъпиха Заявления с вх. №№94-Н-2428-3#3,  94-Н-2428-3#4 и 94-Н-2428-3/2022 г. от Кера Овчарова, Надя Писарова и Евгения Илиева за закупуване на общинската част от ПИ с идентификатор 35167.507.372 с площ 1118 кв. м по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, последно изменение, засягащо поземления имот от 08.03.2022 г.; адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), представляващ Урегулиран поземлен имот IV-372 с площ 1118 кв. м в кв. 714 по ПУП-ПР на квартал „Казанлъшки минерални бани“ на гр. Казанлък, одобрен с Решение №410/23.03.2020 г. на ОбС-Казанлък.

Съгласно Нотариален акт №136, т.2, дело №714 от 08.03.1996 г., Удостоверение за наследници №1/04.01.2022 г. и Заповед №134/26.01.2022 г. на кмета на Община Казанлък, съсобственици в имота са: Евгения Илиева, Кера Овчарова и Надя Писарова, притежаващи общо 1000/1118 идеални части от имота.

Община Казанлък е собственик на част 118/1118 идеални части от имота по Акт за частна общинска собственост №4187/28.07.2022 г.

В Приложение №6 към „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Казанлък за 2022 година“, приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за прекратяване на съсобственост. На основание чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл. 48, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е необходимо Общински съвет-Казанлък да приеме решение за продажба на общинската част от имота и да определи пазарната цена.

Изготвени са данъчна и пазарна оценки. Данъчната оценка на общинската част от имота е 1186,70 лева, съгласно Удостоверение за ДО №7404064659/07.07.2022 г. на Дирекция „Местни приходи“, а изготвената от оценител на имоти Пазарна оценка с вх. №94-Н-2428-3#6/28.09.2022 г. е на стойност 3540,00 лева, без ДДС.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл. 8, ал.1, ал. 9, чл. 36, ал. 1, т.2 във вр. с чл.35, ал.4, т.2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 19 от ЗУТ и чл. 48, ал. 2 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2022 г, приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предна-

значение

Описание на имота

№ 4187 от 28.07.2022 г.

Евгения Илиева, Кера Овчарова и Надя Писарова

3540,00

„За Ок“

ПИ с идентификатор 35167.507.372

по КККР на гр. Казанлък, представляващ УПИ IV-372 по ПУП-ПР на гр. Казанлък.

2. Да се прекрати съсобствеността върху Поземлен имот с идентификатор 35167.507.372 (три пет едно шест седем точка пет нула седем точка три седем две) с площ 1 118 (хиляда сто и осемнадесет) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 08.03.2021 г.; адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); Предишен идентификатор: 35167.507.205; 35167.507.93; 35167.507.50, при граници: Поземлени имоти с идентификатори – 35167.507.449; 35167.507.373; 35167.507.371; 35167.507.369; 35167.507.368; 35167.507.374, представляващ Урегулиран поземлен имот IV-372 (четвърти за триста седемдесет и две) с площ 1 118 (хиляда сто и осемнадесет) кв. м в кв. 714 (седемстотин и четиринадесет) по Подробен устройствен план – План за регулация на квартал „Казанлъшки минерални бани“ на гр. Казанлък, одобрен с Решение №410/23.03.2020 г. на ОбС-Казанлък, чрез продажба на общинската част 118/1118 (сто и осемнадесет към хиляда сто и осемнадесет) идеални части от земята на съсобствениците в съответствие с притежаваните от тях квоти – Евгения Илиева, Кера Овчарова и Надя Писарова за сумата от 3 540,00 (три хиляди петстотин и четиридесет) лева, без ДДС.

3. Упълномощава кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за продажбата на имота в срока на валидност на пазарната оценка, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителите.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Надя Писарова, Кера Овчарова и Евгения Илиева.

Участвали в поименно гласуване 25 общински съветници, от които „За” 25.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/11/2022 г.