РЕШЕНИЕ
№ 811
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.10.2022 г., Протокол № 45

Относно: ОС_1941/13.10.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба на общинско жилище за сумата от 86 900 лв. без ДДС, находящ се в гр. Казанлък, бул. "23-ти ПШП" №108, вх. А, ет.1 на наемател, настанен по административен ред.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „В община Казанлък е постъпила Молба с вх. № 94-С-4427-2/26.07.2022 г. от Светла Димитрова, наемател на общинско жилище на адрес гр. Казанлък, бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк“ № 108, вх.А, ет.1, ап.1.

Апартаментът е включен като жилище за отдаване под наем на граждани с установени жилищни нужди в Приложение №15, ред 12 на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Казанлък за 2022 г., приета с Решение № 556/25.11.2021 г. на Общински съвет – Казанлък. В апартамента е настанена Светла Димитрова с Договор за наем № 1/02.01.2018 г.

Съгласно Акт за частна общинска собственост №4189/12.08.2022 г., вписан в Служба по вписванията град Казанлък с вх. № 5280/25.08.2022 г., акт № 3, том 18, н.д.3663, Община Казанлък притежава апартамент в гр. Казанлък с идентификатор 35167.501.417.1.1 /три пет едно шест седем точка пет нула едно точка четири едно седем точка едно точка едно/с адрес бул. „23-ти Пехотен шипченски полк“ № 108, вх.А, ет.1, ап.1 с 95.89 кв.м, намиращ се на първи етаж в сграда с идентификатор 35167.501.417.1 /три пет едно шест седем точка пет нула едно точка четири едно седем точка едно/, състои се от спалня, дневна, столова, кухненски бокс, мокро помещение, баня с тоалетна, коридор, както и съответното избено и таванско помещение и прилежащи части от общите части на сградата, разположен в поземлен имот с идентификатор 35167.501.417. Предназначение на самостоятелен обект: жилище, апартамент – в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта: 1 /едно/; ведно с 4,28 % от общите части на сградата и правото на строеж, и прилежащите: изба № 1 /едно/ с полезна площ 10,75 /десет 0,75/ кв.м и таван № 1 /едно/ с полезна площ 13,57 /тринадесет  0,57/ кв.м.

Сградата е въведена в експлоатация съгласно УВЕ-82/30.10.2012 година и представлява „Многофамилна жилищна сграда жилищна група 6“АБ“ по строителна документация. Сградата е построена в УПИ III – за ЖС в кв.53 по ПУП на гр. Казанлък.

            На основание чл.37, ал.1 и по ред за продажба на общински жилища, установен в Наредба № 12 на ОбС Казанлък, общинските жилища могат да бъдат продавани на лица, отговарящи на конкретни условия. По установения в Наредбата ред, молбата на наемателката е разгледана от комисия, назначена с моя Заповед № 1218/03.08.2022 г., която е установила наличието на изискващите се документи за продажба на общинско жилище:  да отговаря на условията за настаняване в общинско жилище за граждани с установени жилищни нужди; да е наемател на общинско жилище на основание настанителна заповед за жилище не по-малко от 3 /три/ години без прекъсване; да отговаря на нормите по чл.17 от Наредба № 12; да е направил писмено искане за закупуване до Кмета на Общината; да няма задължения към общинския бюджет.

Съгласно чл.40 от Наредбата, общинските жилища се продават на техните наематели след решение на Общинския съвет, в което се посочва точният им адрес, вид, застроена площ и продажна цена, която не може да бъде по-ниска от данъчната им оценка. В Приложение №6 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г. е предвидено разпореждане с общински жилища по заявления от наематели.

Изготвени са данъчна и пазарна оценки. Данъчната оценка на описания апартамент е 35 620,50 лв., съгласно Удостоверение № 7404065224/09.08.2022 г. на Дирекция „Местни приходи“. Пазарната оценка е на стойност 86 900 без ДДС.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.41, ал.2, чл.42, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.40 във вр. с чл.37 от Наредба №12 на Общински съвет-Казанлък за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища, Решение № 52 на Протокол № 9 от 14.09.2021 г. на комисията по чл.8, ал.1 във вр. с чл.39 от цитираната наредба,

 

Р Е Ш И:

 

1. Променя предназначението на общинско жилище – Апартамент № 1 в гр. Казанлък, бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк“ № 108, вх. А, ет.1, от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.

2. Изключва от Приложение № 15, ред 12 на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Казанлък за 2022 г., приета с Решение № 556/2021 г. на Общински съвет – Казанлък, общинско жилище – апартамент № 1 в гр. Казанлък, бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк“ № 108, вх.А, ет.1.

3. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Казанлък за 2022 г., приета с Решение № 556/2021 г. на Общински съвет Казанлък, като към Приложение № 6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия

Приход /лв./

Предназначение

Описание на имота

4189 от

12.08.2022 г.

Светла Димитрова

86 900 лв.

Апартамент

СО 35167.501.417.1.1

 

4. Да се продаде на Светла Димитрова с ЕГН хххххххххх следния имот, частна общинска собственост: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.501.417.1.1 /три пет едно шест седем точка пет нула едно точка четири едно седем точка едно точка едно/ по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, област Стара Загора одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: град Казанлък, бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк“ № 108, вх. А, ет.1, ап.1 със застроена площ 95,89 /деветдесет и пет цяло и осемдесет и девет стотни / кв.м, намиращ се на етаж първи в сграда с идентификатор 35167.501.417.1, предназначение на самостоятелен обект:

- Жилище, апартамент, брой нива на обекта: едно, ведно с 4,28% от общите части на сградата и правото на стоеж и прилежащите: избено помещение № 1 /едно/, с полезна площ 10,75 /десет 0,75/ кв.м и таван № 1 /едно/ с полезна площ 13,57 /тринадесет  0,57/ кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 35167.501.417.1.2; под обекта няма и над обекта 35167.501.417.1.3, за сумата от 86 900 /осемдесет и шест хиляди и  деветстотин/ лева без ДДС.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Светла Димитрова – гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 22 общински съветници, от които „За” 21.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/11/2022 г.