РЕШЕНИЕ
№ 812
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.10.2022 г., Протокол № 45
Относно: ОС_1944/13.10.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на  разрешение за възлагане изработката на ПУП - Парцеларен план на пътна връзка за транспортен достъп до поземлени имоти, всички в местност „Зад Тунджа“ в землище с. Бузовград ЕКАТТЕ: 06848 /ПИ/ с идентификатори: 06848.22.41, 06848.22.24, 06848.22.23, 06848.22.22, 06848.22.72 и 06848.22.71 с цел достигане до общински път Казанлък-Бузовград-републиканска пътна мрежа; 2. Изразяване предварително съгласие за промяна на предназначението на засегнатата от ПУП по т.1  част от ПИ с идентификатор 06848.22.47 с НТП „за друг вид земеделска земя, частна общинска собственост“; 3. Одобряване на задание, съставено от Възложителя


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „Внесено е Заявление с вх.№168-7091-6 от 08.09.2022 г. с искане за издаване на разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за  техническа инфраструктура - пътна връзка от:  „ХИДРОКАП“ ООД  с управител Андриан Куцаров, „КОМЕРГИНВЕСТ“ ЕООД с управител Георги Братанов, Христина Кирова, Стефан Казаков, „КИРОВ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД-Христо Киров. Същите са собственици съответно на следните поземлени имоти с идентификатори 06848.22.41 (с НТП „ниско застрояване“ с площ от 2.368 дка при граници и съседи: 22.25, 22.24, 22.74, 22.47, 22.53, 22.27, 22.26), 06848.22.24 (с НТП „нива“ с площ от  5.558 дка при граници и съседи: 22.23, 22.47, 22.41, 22.25, 22.44), 06848.22.23 (с НТП „нива“ с площ от  5.178 дка при граници и съседи: 22.22, 22.47, 22.24, 22.44), 06848.22.22 (с НТП „нива“ с площ от  1.271 дка при граници и съседи: 22.72, 22.47, 22.23, 22.44), 06848.22.72 (с НТП „ниско застрояване“ с площ от 1.075 дка при граници и съседи: 22.71, 22.47, 22.22, 22.44) и 06848.22.71 (с НТП „ниско застрояване“), с площ от  1.746 дка при граници и съседи: 22.70, 22.47, 22.72, 22.44), всички в местност „Зад Тунджа“, в землище село Бузовград ЕКАТТЕ:06848.

Подробни устройствени планове са одобрени за ПИ:06848.22.41 /Заповед №1156/2022г./ за 06848.22.23 /Заповед №2117/2021г., 06848.22.22 /Заповед №1150/2022г./ и за 06848.22.71 и 06848.22.72/ получени от 06848.22.21 със Заповед №175/2010г/. За ПИ 06848.22.24, 06848.22.23  и 06848.22.22 към момента са изработени подробни устройствени планове, но е с незавършена процедура по одобряването им и промяна предназначението на земята в съответствие с ОУП. Съгласно ОУП на Община Казанлък поземлените имоти  попада в Пп1- предимно производствена зона, разновидност 1.

Имотите, предмет на разработката са разположени северно от строителните граници на село Бузовград, на изток от републикански път III клас/ПИ с идентификатор 06848.22.74- III-608, държавна публична собственост, територия за транспорт, НТП-„за път от републиканската пътна мрежа/, на юг е съществуващ път/ ПИ 06848.22.75-общинска публична собственост, територия за транспорт/ и с ПИ 06848.22.47 с НТП „за друг вид земеделска земя, частна общинска собственост. Поради специфичното разположение на ПИ спрямо пътя от държавната пътна мрежа и ПИ 22.47-  индивидуални решения за транспортен достъп за всеки от имотите не е възможен и е предложено локално пътно платно, разположено върху част от ПИ 06848.22.74-частна общинска собственост  с предвиждане за входно-изходни шлюзове към съществуващия път III клас и съответно пътни връзки към имотите на възложителите.

Представен е протокол от Агенция пътна инфраструктура-Областно пътно управление от 14.06.2022 г., с което уточняват че може да бъде изградено локално платно в част от ПИ 06848.22.47, частна общинска собственост.

На основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, определянето на площадка или трасе за нуждите на физическо или юридическо лице върху земи от общинския поземлен фонд се извършва след предварително съгласие на общински съвет.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общинския съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и  т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ и чл.29 от ЗОЗЗ,

Р Е Ш И:

 

 • Дава  разрешение за изработване на Проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план на пътна връзка за транспортен достъп до поземлен имот /ПИ/ с идентификатори:
 • - 06848.22.41 (с НТП „ниско застрояване“ с площ от 2.368 дка при граници и съседи: 22.25, 22.24, 22.74, 22.47, 22.53, 22.27, 22.26); 06848.22.24 (с НТП „нива“ с площ от  5.558 дка при граници и съседи: 22.23, 22.47, 22.41, 22.25, 22.44); 06848.22.23 (с НТП „нива“ с площ от  5.178 дка при граници и съседи: 22.22, 22.47, 22.24, 22.44), 06848.22.22 (с НТП „нива“ с площ от  1.271 дка при граници и съседи: 22.72, 22.47, 22.23, 22.44), 06848.22.72 (с НТП „ниско застрояване“ с площ от  1.075 дка при граници и съседи: 22.71, 22.47, 22.22, 22.44); 06848.22.71 (с НТП „ниско застрояване“ с площ от  1.746 дка при граници и съседи: 22.70, 22.47, 22.72, 22.44) в местност “Зад Тунджа“, землище село Бузовград с цел достигане до държавна път Казанлък-Бузовград.

  2. Изразява предварително съгласие за промяна на предназначението на засегнатата от ПУП по т.1  част от ПИ с идентификатор 06848.22.47 с НТП „за друг вид земеделска земя, частна общинска собственост“ с цел изграждане на „Трасе на пътна връзка“.

  3.Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

  4. Определя срок на валидност на предварителното съгласие по т.2 -  3 (три) години.

   

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и заявителите.

   

  Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

   

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  публ: 02/11/2022 г.