РЕШЕНИЕ
№ 813
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.10.2022 г., Протокол № 45


Относно: ОС_1958/18.10.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение на Разрешително №09/06.06.2019 г. за водовземане на минерална вода на фирма "КИНГС ВАЛЕЙ" ЕООД.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „Въз основа на Решение № 608, взето на заседание на Общински съвет Казанлък проведено на 27.01.2022 г., Протокол  № 33 бе изменено Разрешително за водовземане от минерална вода № 09/06.06.2019 г., като разрешения дебит на минерална вода за Сондаж № К-2 бе намален на 0,100 л/сек и за Сондаж № К-5 бе намален на 0,300 л/сек.

            В искане до община Казанлък с вх. № 68-4485-8/07.09.2022 г. от „КИНГС ВАЛЕЙ“ ЕООД с ЕИК 200285944, е заявено увеличаване на потреблението за минерална вода, като е приложил мотиви. Заявителят желае от месец октомври 2022 г., да бъде увеличен дебита на минерална вода до разрешеното количество, а именно: от Сондаж № К-2 – 0,394 л/сек, от Сондаж № К-5 – 4,69 л/сек, общ среднонощен дебит  5,086 л/сек.

            Съгласно чл. 72,  ал. 1, т. 2 от Закона за водите Изменение на разрешителното може да се извършва по молба на лицето, в полза на което е предоставено , от Кмета на Общината, след решение на Общински съвет. Във връзка с така подадените молби не се нарушават изискванията, свързани с правилната експлоатация на находищата на минерална вода, не се нарушават останалите параметри на издадените разрешителни и същите следва да бъдат удовлетворени.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 52, ал. 1, т.3, б. „а“ във вр. с чл.72, ал. 1, т. 2 от Закона за водите,

Р Е Ш И:

Дава  разрешение  на  Кмета  на  община  Казанлък да допусне изменение на разрешително за водовземане от минерална вода № 09/06.06.2019 г., издадено в полза на „КИНГС ВАЛЕЙ“ ЕООД с ЕИК 200285944 въз основа на Решение 1029/22.04.2019 г. на Общински съвет Казанлък, като бъде увеличен от месец октомври 2022 г. дебита на минерална вода до разрешеното количество, а именно: от Сондаж № К-2 – 0,394 л/сек, от Сондаж № К-5 – 4,39 л/сек до размера на утвърдения технически възможен дебит (по Заповедта за ЕР на находището). Общият среднонощен дебит е 4,784 л/сек., на основание на който да се извърши преизчисляване на дължимите такси за водовземане от минерална вода за същият период.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „КИНГС ВАЛЕЙ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул. Вискяр планина №12.

Участвали в гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/11/2022 г.