РЕШЕНИЕ
№ 814
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.10.2022 г., Протокол № 45

Относно: ОС_1960/19.10.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработка на Подробен устройствен план за определяне на прилежаща площ на сграда с идентификатор 40292.150.42.1, находяща се в Поземлен имот с идентификатор 40292.150.42 в землището на гр. Казанлък, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх.№168-7245-2#1/14.10.2022 г. от „ЮМТ”АД, ЕИК 205970609, гр. Казанлък 6100, бул. „Розова долина“ №65, с изпълнителен директор Николай Спиров,  с искане за издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план за определяне на прилежаща площ на сграда с идентификатор 40292.150.42.1, находяща се в Поземлен имот с идентификатор 40292.150.42 в землището на гр. Крън, община Казанлък, вид собственост Държавна частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП: Пасище, площ 3114 кв. м.

Заявителят „ЮМТ”АД е собственик на изградената в имота Сграда за битови услуги, представляваща „Тоалетна № 2” с масивна конструкция на един етаж и с идентификатор 40292.150.42.1, правото на собственост върху която е придобил по силата на нотариален акт № 73, т. 26, д. 5332, вх. рег. № 8060 от 12.12.2012 г. на СВ-Казанлък. За обекта е издадено удостоверение за търпимост от главния архитект на община Казанлък с № 415 от 23.07.2021 г., тъй като са налице условията по §16, ал. 1 от ПР на ЗУТ и съгласно документа за собственост сградата е изградена през 1980 г.  

По повод намерението за придобиване право на собственост върху земята, в която е изградена сградата възложителя е направил постъпки пред МЗХГ, като е получил указания за изработване на проект за определяне на прилежаща площ на сградата и за придобиване по установения ред на правото на собственост върху нея.  Министъра на земеделието, храните и горите е изразил и предварително съгласие за изработване на ПУП по см. на чл.51, ал.1, т.3 от ППЗОЗЗ. Предварителното съгласие от Министъра на земеделието, храните и горите по смисъла на чл. 24, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 24в от ЗСПЗЗ, вр. с чл. 53 от ППЗОЗЗ е дадено с Писмо изх. № 66-3387 от 30.09.2021 г. В него изрично е указано, че редом със самия ПУП за определяне на прилежаща площ следва да се проектира и пътен (транспортен) достъп до имота.

Реализирането на горното следва да се процедира въз основа на ПУП, който следва да се разработи съгласно разпоредбата на чл.51, ал.1, т.3 от ППЗОЗЗ, като при изработването му следва да се даде решение за запазване на съществуващата в имота сграда с идентификатор 40292.150.42.1, както и да се определят прилежащите й площи на база функционалните й характеристики, капацитет и предназначение. ПУП следва да даде решение и за транспортният достъп до имота чрез подходяща пътна връзка и/ или подходящо пътно съоръжение, като следва да се осигури връзка с ПИ 40292.150.57 (републикански път III-5005), съобразено с денивелацията между двата имота. Всички въпроси, които следва да реши ПУП са дадени в заданието, съставено от заявителя, като ако в процеса на заснемане и обработка на данните възникнат и допълнителни задачи, те също следва да намерят решение в проектната разработка преди обявяването й на министъра на ЗХГ.

Възложителя внася искането си за разрешаване на изработката на ПУП след като преди това е проведена процедура по отстраняване на грешка в кадастралната карта, а именно – нанасяне на съществуващите на терен път III-5005 (ПИ с идентификатор 40292.150.57), ПИ с идентификатор 40292.150.59 и корекция в границите на самия имот, в който е разположена сградата.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общинския съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.11  от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7  и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, вр. с чл.24в от ЗСПЗЗ, чл.51, ал.1, т.3 от ППЗОЗЗ и Писмо изх. № 66-3387 от 30.09.2021 г. на Министъра на земеделието, храните и горите,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план за определяне на прилежаща площ на сграда с идентификатор 40292.150.42.1, вид собственост - Частна, функционално предназначение „Сграда за битови услуги“, брой етажи 1, застроена площ 164 кв. м, находяща се в Поземлен имот с идентификатор 40292.150.42, в землището на гр. Крън, община Казанлък, област Стара Загора, вид собственост - Държавна частна, вид територия - Земеделска, категория 9, НТП: Пасище, площ 3114 кв. м, и за осигуряване на пътен (транспортен) достъп до имота и сградата в него.

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „ЮМТ“ АД – представлявано от Николай Спиров, гр. Казанлък.

Участвали в гласуване 26 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/11/2022 г.