РЕШЕНИЕ
№ 815
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.10.2022 г., Протокол № 45


Относно: ОС_1951/17.10.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешение за изработване на план-схема за газификация към Подробен устройствен план - план за регулация на с. Ръжена, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „Представено е  искане от „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД (Заявление №168-342-6 от 21.09.2022 г.) за разрешение за изработване на „План-схема за газификация към ПУП – регулационен план на село Ръжена. Искането е придружено от опорен план и техническо задание –графична и текстова част.

Предложението е във връзка с  инвестиционно намерение  за изграждане на разпределителен газопровод и газоразпределителна мрежа в строителните граници на село Ръжена, община Казанлък-газопроводното отклонение е от ГРС Калитиново до АГРС Казанлък, за което е проведена процедура и издадено Решение СЗ-177-ПР/2005г. на директора на РИОСВ-Стара Загора, като впоследствие обекта е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване №СТ-12-460/2008г. на ДНСК. За газоснабдяването на село Ръжена, съгласно становище № КОС-01-2167/27.04.2017г. на РИОСВ-Стара Загора преценява, че не е необходимо провеждане на процедура за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

Проектния газопровод тръгва от североизточната част на селото с начална точка връх 28/В28/, на границата на урбанизираната територия и продължава в уличната мрежа,  като достига до имота на фирма „Сирона“ АД-УПИV-157, кв25. От него се отклоняват два клона Ф32х3, 0мм съответно по ул. “Здравец“, ул. “Градина“, ул.“9-ти септември“, ул. “Светлина“, ул. “Бузлуджа“, ул. “Искра“, ул. “8-ми март“, ул. “Бреза“. На запад трасето продължава с диаметър ф60х5.8мм, като същия се отклонява на юг по ул. “Мазалат“, като от същия се вземат отклонения ф32,3.0 мм съответно по ул. “Детелина“, ул. “Малина“, ул. “Първи май“, ул. “Стара планина“, ул. “Житен клас“, ул. “Дружна“, ул. “Бодра смяна“, ул. “Русалка“. Над реките и дерета преминава надземна стоманена тръба, укрепена на конзоли. Настоящото предложение за план-схема отразява съществуващото положение и потенциалната консумация на потребителите със съответните диаметри. На етап работни проекти ще се съобрази със останалите комуникации на инженерната инфраструктура.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.124б, ал.1 ЗУТ, вр. с чл.64, ал.2, чл.67, ал.1, чл.70, ал.2 и чл.108, ал.2 от ЗУТ и чл.67, ал.2 от ЗЕ,

 

Р Е Ш И:

1. Разрешава към подробния устройствен план-план за регулация на село Ръжена да се изработи План-схема за газификация чрез разпределителни газопроводи с работно налягане 0,5 МРа до 0.002 МРа и диаметри от ф32 до ф90 от полиетиленови тръби с висока плътност в строителните граници на село Ръжена.

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ“ АД - с изпълнителен директор инж. Александър Кожухаров с пълномощник инж. Тодор Тодоров – гр. Казанлък, ул. Чудомир №6.

Участвали в гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 02/11/2022 г.