РЕШЕНИЕ
№ 816
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.10.2022 г., Протокол № 45

Относно: ОС_1938/12.10.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №35167.160.829 - с НТП "Изоставена орна земя", с площ от 535,00 кв.м по КККР на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За вилно строителство"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. № 194-П-1783-1/08.09.2022 г. от Петър Ненов, с искане за издаване на разрешение за възлагане изработката на проект за подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот № 35167.160.829 – с НТП “Изоставена орна земя”, с площ от 535,00 кв.м. по КККР на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, община Казанлък. Инвестиционното намерение на възложителя е да промени предназначението и начина на трайно ползване на поземления имот от „Изоставена орна земя“ в „За вилна сграда“, с цел изграждане на вилна сграда. Имотът се намира в североизточната извън урбанизирана територия на гр. Казанлък, местност Старите лозя, с граници: север – ПИ 35167.160.419, изток - ПИ 35167.150.124, запад – ПИ 35167.160.420, юг – ПИ 35167.160.939.

Съгласно Общия устройствен план на Община Казанлък е видно, че имота попада в рекреационна зона за вилен отдих (Ов), като предложението не противоречи на предвижданията на плана.

Проектните показатели за свободното застрояване в зона Ов са: до 7,0 м височина кота корниз, плътност на застрояване до 40%, коефициент на интензивност 0,8 и 50% минимална площ за озеленяване.

Транспортният достъп до поземления имот ще се осъществи през имот № 35167.150.124 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167.

Заданието за изработване на ПУП е съгласувано с РИОСВ–Стара Загора с предоставено Писмо № КОС-01-2377/05.04.2022г., като за инвестиционното предложение не е необходимо мотивирано решение за преценка необходимостта от ОВОС или решение по оценка на въздействието върху околната среда.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5, ал.7 във връзка с ал.1, чл.124б, ал.1  и чл. 60 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

1. Дава разрешение за изработване на Проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот № 35167.160.829 (при граници и съседи: север – ПИ 35167.160.419, изток - ПИ 35167.150.124, запад – ПИ 35167.160.420, юг – ПИ 35167.160.939)  – с НТП “Изоставена орна земя”, с площ от 535,00 кв.м. по КККР на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване  на имота в „За вилно строителство“.

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Петър Ненов, в качеството си на заявител, с адрес за кореспонденция гр. Казанлък.

Участвали в гласуване 25 общински съветници, от които „За” 25.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/11/2022 г.