РЕШЕНИЕ
№ 817
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.10.2022 г., Протокол № 45


Относно: ОС_1939/12.10.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - план за регулация, план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот № 27499.172.614 - с НТП "Нива", с площ от 4073,00 кв.м по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За производствени и складови дейности и жилище"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. № 194-Х-587-3#2/04.08.2022 г. от Христина Сорокова, с искане за издаване на разрешение за възлагане изработката на проект за подробен устройствен план – план за регулация, план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот № 27499.172.614 – с НТП “Нива”, с площ от 4073,00 кв.м. по КККР на с. Енина, одобрен със Заповед №РД-18-97 от 30.12.2009 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 27499, община Казанлък. Инвестиционното намерение на Възложителя е да построи жилищна сграда и фотоволтаична централа с мощност до 300 kW. Имотът се намира източна от с. Енина, непосредствено до регулационната му граница, с граници: север – ПИ 27499.172.611, изток - ПИ 27499.172.30, ПИ 27499.172.31, ПИ 27499.172.32, юг – ПИ 27499.172.55, запад – ПИ 27499.172.608.

Транспортният достъп ще се осъществява от  полски път № 27499.172.608 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ по КККР на с. Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97 от 30.12.2009 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 27499, община Казанлък. От Общия устройствен план на Община Казанлък е видно, че имота попада в Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване (Жм), като предложението не противоречи на предвижданията на плана.

Проектните показатели за свободното застрояване в зона Жм са: до 10 м височина кота корниз, плътност на застрояване до 60%, коефициент на интензивност 1,2 и 40% минимална площ за озеленяване.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5, ал.7 във връзка с ал.1, чл.124б, ал.1  и чл. 60 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план – план за регулация, план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот № 27499.172.614 (при граници и съседи: север – ПИ 27499.172.611, изток - ПИ 27499.172.30, ПИ 27499.172.31, ПИ 27499.172.32, юг – ПИ 27499.172.55, запад – ПИ 27499.172.608) – с НТП “Нива”, с площ от 4073,00 кв.м. по КККР на с. Енина, одобрен със Заповед №РД-18-97 от 30.12.2009 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 27499, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване  на имота в „За производствени и складови дейности и жилище“.

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Христина Сорокова, в качеството си на заявител, с адрес за кореспонденция гр. Казанлък.

Участвали в гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/11/2022 г.