РЕШЕНИЕ
№ 818
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.10.2022 г., Протокол № 45


Относно: ОС_1940/12.10.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработка на ПУП - план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №27499.221.10, с площ от 4987 кв.м. по КККР на с. Енина, с цел промяна на предназначението в "За производствени и складови дейности, обществено обслужване и жилище". 2. Одобряване на заданието, съставено от възложителя.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. № 194-В-1395-1#1/08.09.2022 г. от Венцислав Славов, с искане за издаване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот № 27499.221.10 – с НТП “Нива”, с площ от 4987,00 кв.м. по КККР на с. Енина, одобрен със Заповед №РД-18-97 от 30.12.2009 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 27499, община Казанлък. Инвестиционното намерение на Възложителя е да построи склад за промишлени стоки, басейн, гараж и жилище, което ще заема площ по-малка от 15% от общата допустима РЗП за имота, съгласно ОУП. Имотът се намира на юг от границите на урбанизираната територия на с. Енина, местност „Каменно мостче“, с граници: север – ПИ 27499.221.9, изток - ПИ 27499.221.11 и ПИ 27499.221.338, юг – ПИ 27499.221.12, запад – ПИ 27499.180.334.

Транспортният достъп ще се осъществява от  полски път № 27499.221.338 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ по КККР на с. Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97 от 30.12.2009 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 27499, община Казанлък. От Общия устройствен план на Община Казанлък е видно, че имота попада в Смесена многофункционална устройствена зона-разновидност 1 (Смф1), като в териториите от устройствената зона, ситуирани около входно-изходните артерии на гр. Казанлък в направления с. Енина не се допускат дейности, сгради и съоръжения, свързани с авторемонти; продажба, складиране и съхранение на употребявани авточасти, на стари МПС, на отпадъци от черни и цветни метали; автоморги и всички дейности, свързани с използването на стари МПС и поддръжката им.

Проектните показатели за свободното застрояване в зона Смф са: до 10 м височина кота корниз, плътност на застрояване до 70%, коефициент на интензивност 2,5 и 30% минимална площ за озеленяване.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5, ал.7 във връзка с ал.1, чл.124б, ал.1  и чл. 60 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот № 27499.221.10 (при граници и съседи: север – ПИ 27499.221.9, изток - ПИ 27499.221.11 и ПИ 27499.221.338, юг – ПИ 27499.221.12, запад – ПИ 27499.180.334)  – с НТП “Нива”, с площ от 4987,00 кв.м. по КККР на с. Енина, одобрен със Заповед №РД-18-97 от 30.12.2009 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 27499, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване  на имота в „За производствени и складови дейности, обществено обслужване и жилище“. Транспортният достъп до Поземлен имот № 27499.221.10 ще се осъществява от полски път № 27499.221.338, с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ по КККР на с. Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97 от 30.12.2009 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 27499, община Казанлък.

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Венцислав Славов, в качеството си на заявител, с адрес за кореспонденция гр. Казанлък.

Участвали в гласуване 26 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/11/2022 г.