РЕШЕНИЕ
№ 819
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.10.2022 г., Протокол № 45


Относно: ОС_1950/14.10.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на Подробен устройствен план - план за застрояване в едно със схеми за техническа инфраструктура за Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 38563.27.8, с начин на трайно ползване (НТП) "нива", "земеделска територия" с площ от 1199 кв.м, в местност "Машатлъка", землище Копринка с цел реализиране на стопанска инициатива "за вилно строителство и обществено обслужване/автомивка и склад за дървен стр. материал"; 2. Одобряване на задание, съставено от Възложителя.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх.№194-С-5527-2/04.10.2021г. от Станимир Солинков, с искане за издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатор 38563.27.8 „нива“, “земеделска територия“ 1199 кв.м, в  местност „Машатлъка“ землище Копринка  при граници и  съседи и НТП:  38563.155.2-„др.вид дърво - производителна гора“, частна собственост, 38563.155.3 - „др. вид дърво-производителна гора“, частна собственост, 38563.27.9 - „нива“, частна собственост, 38563.27.84 - „местен път“, публична общинска собственост, 38563.27.6 - „нива“, частна собственост и 38563.155.4 - „др.вид дърво-производителна гора“, държавна собственост. Транспортният достъп до имота е възможно да се осъществи чрез ПИ с идентификатор 38563.27.84 - „местен път“, публична общинска собственост до общинска пътна мрежа.

Водоснабдяването на имота се предвижда да се осъществи чрез собствен водоизточник, а електроснабдяването чрез свързване с електропреносната мрежа.

Достъпа до имота е възможен чрез ПИ с идентификатор 38563.27.84 - „местен път“, публична общинска собственост до път от общински път Казанлък-яз.Копринка.

Инвестиционното намерение не противоречи на зоната от ОУП на Община Казанлък, в която попада поземления имот – Ов1 (разновидност 1). Съгласно чл.29, ал.2, т.2 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ във вилни зони могат да се разполагат и сгради за обслужващи дейности.

Предвидени са  следните показатели за застрояване: до 20% плътност на застрояване, 0.5 коефициент на интензивност, 70% минимално озеленяване и до 7.5м максимална кота корниз.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7  и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

 

1. Разрешава изработване на Проект за Подробен устройствен план – план за застрояване, ведно със схеми за техническа инфраструктура за Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 38563.27.8,  с начин на трайно ползване (НТП) “нива“, “земеделска територия“ с площ от  1199 кв.м, в местност „Машатлъка“ землище Копринка при граници и  съседи и НТП:  38563.155.2, 38563.155.3, 38563.27.9, 38563.27.84, 38563.27.6 и   38563.155.4, с цел промяна начина на трайно ползване и реализиране на  стопанска инициатива „за вилно строителство и обществено обслужване/автомивка и склад за дървен стр.материал/“.

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Станимир Солинков, с адрес - с. Копринка.

Участвали в гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/11/2022 г.