РЕШЕНИЕ
№ 820
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.10.2022 г., Протокол № 45


Относно: ОС_1980/27.10.2022 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Лилия Цонкова – зам.-кмет на Община Казанлък, оправомощена със Заповед № 1788/21.10.2022 г. с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2022 г., в частта на Приложения №№ 3, 4, 13 и 23.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „I. Във връзка с изпълнението на строително-ремонтни дейности за Подмяна на тръби и радиатори за отопление в ДЯ № 8 „Васил Левски“, гр. Казанлък“, децата, посещаващи яслата са пребазирани в ДДЯ № 4 „Пролет“ и ДДЯ № 6 „Надежда“. Тъй като проектът за подмяна на ВиК инсталацията в същата ясла е готов с влязло в сила разрешение за строеж, предлагам докато се изпълнява подмяната на отоплителната инсталация да бъде възложена за изпълнение и подмяната на ВиК инсталацията. По този начин ще бъде избегнато повторно пребазиране на децата и персонала от ДДЯ № 8 „Васил Левски“ и ще бъде спестено още едно значително неудобство за деца, родители и персонал. Общата стойност на средствата необходими за подмяната на ВиК инсталацията е 56 000 лв. с ДДС. Средствата могат да бъдат осигурени от преходния остатък чрез компенсирани промени във функция  „Здравеопазване“, дейност 431 „Детски ясли, ЯГ към детски градини“.

II. Във връзка с изпълнение на ремонт и вътрешна реконструкция и ел. инсталация  на зала „Лекс“ за нуждите на театър „Л. Кабакчиев“ е необходимо закупуването на светлинен мост за сумата от 35 200 лева с ДДС. Средствата са част от ремонта и реконструкцията на залата.

III. Моля настоящият доклад да бъде включен в дневния ред по реда на чл.64, ал. 6 от Правилника на ОбС поради настъпващия зимен сезон и необходимостта от незабавно изпълнение на ремонтните дейности.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл. 124, ал.2 от Закона  за публичните финанси и чл.2, ал. 2, ал.5, т.1 и чл.25, ал.2  от Наредба № 28 на Общински съвет – Казанлък за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг,

  

Р Е Ш И:

I. Изменя Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2022 година, като изменя Решение №658/08.04.2022г., изменено с Решение №690/26.05.2022г., изменено с Решение №715/30.06.2022г., изменено с Решение №774/29.09.2022г.  на ОбС-Казанлък, в следните точки:

- точка 13. Изменя инвестиционна програма на Община Казанлък за 2022 година в размер от   9 748 100 лева на  9 839 300 лева, съгласно Приложение №13.

- Изменя Приложения №№ 3,4 и 23, без да изменя общо разходите.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък за всички задължени лица.

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 02/11/2022 г.