ОС_2019/15.11.2022 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложено Определение от 09.11.2022 г., постановено по Адм. дело №4/2022 г., с което оставя без разглеждане жалбата на "Камарс" АД, против Решение №581/20.10.2022 г. по Протокол №31 на ОбС, в частта й извън одобреното с т.1 изменение на ПУР за УПИ I, кв. 213 по плана на гр. Казанлък.