РЕШЕНИЕ
№ 821
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.11.2022 г., Протокол № 46

(изм. с Решение №902/23.02.2023 г., изм. с Решение №938/30.03.2023 г., изм. с Решение №939/30.03.2023 г, изм. с Решение №952/27.04.2023 г., изм. с Решение №1048/27.07.2023 г.)


Относно: ОС_2011/11.11.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост на община Казанлък за 2023 г., с Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15, неразделна част от нея.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост е разработена на основание разпоредбите на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, чл.1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Казанлък за периода 2019 – 2023 година.

Основният принцип при управлението на общинската собственост трябва да е съобразен с чл. 11, ал. 1 от Закона за общинската собственост, където законово са регламентирани принципите за нейното управление, а именно „в интерес на населението на общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин”. Общинската собственост може да се управлява ефективно и ефикасно, когато е налице точна, пълна и достоверна информация за имотите с оглед вземане на целесъобразни управленски решения и стриктно прилагане на законодателството, което регламентира дейностите по отношение на собствеността.

Програмата е насочена към постигане на целите, приоритетите и мерките за тяхната реализация, заложени в Стратегията.

Настоящата програма отразява намеренията на община Казанлък за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2023 г. и включва Приложения с № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 неразделна част от нея.

Има отворен характер в своята реализация и позволява да се актуализира през годината в зависимост от конкретните условия и нормативната уредба.

Във връзка с това предлага ОбС – Казанлък да разгледа настоящият доклад и вземе решение за приемане на Годишна програма за управление  и разпореждане с имоти -  общинска собственост на община Казанлък за 2023 г., с Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 неразделна част от нея

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за Общинската собственост и чл.2, ал.2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

 

Р Е Ш И:

 

1. Приема Годишна програма за управление  и разпореждане с имоти -  общинска собственост на община Казанлък за 2023 г., с Приложения № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 неразделна част от нея.

2. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички последващи действия за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 29/11/2022 г.