РЕШЕНИЕ
№ 822
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.11.2022 г., Протокол № 46

Относно: ОС_2017/14.11.2022 г. - Доклад от Драгомир Петков - зам.-кмет на общината, оправомощен със Заповед № 1947/11.11.2022 г. с проект за решение относно Изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2022 г., съгласно Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 22, 23, 24 и 26.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „I. По искане на директора на ОДК „Иван Рилски“ с писмо с вх. №38-01-6/21.09.2022г. е необходимо закупуването на настолен компютър в размер на 1 000 лв. Средства могат да бъдат осигурени от бюджета на детския комплекс от подпараграф 10-16 „Вода, горива, енергия“.

II. По искане на директора на ИМ „Искра“ с докладни записки с вх. № 45-01-12/10.10.2022г. и №45-01-13/10.11.2022г. е необходимо завишаване на бюджета им със 70 000 лева във връзка с изпълнение на приходната част и сключен договор с Община Николаево за извършване на втори етап на археологическо проучване на „Късноантична и средновековна крепост „Асара“.

Със средствата от 70 000 лева се предлага следното увеличение в разходната част:

- 50 000 лева по разходни подпараграфи – 10-15 „материали“ – 4000 лв.; 10-16 „Вода, горива и енергия“ с 30 000 лв. във връзка с поскъпването на електроенергията и доставки и 53-01 „придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“ - 16 000 лева за закупуване на 3D VR апликация за виртуална разходка на туристи .

- 20 000 лева постъпили трансфери от проекта с Община Николаево по разходни подпараграфи - 10-51 „командировки в страната“ -  2 000 лева; 02-02 „Други възнаграждения и плащания за персонала за персонала по извънтрудови правоотношения“ - 16 000 лева, 10-15 „материали“ - 1 000 лева, 10-16 „вода, горива и енергия“ - 1 000 лева;

Във връзка с авариен ремонт на покрива на къща „Аенски“ вследствие на щети от пожар са необходими средства в размер на 45 500 лева за ремонт й. Средствата могат да бъдат осигурени от отпадане на обекти от инвестиционната програма - Витрини за експозиционното пространство Инфоцентър, Прецизни климатизатори с въздушно охлаждане за Тракийска гробница-оригинал /2 броя/  и Климатична инсталация за тракийска гробница-копие за ИМ Искра в общ размер на 25 000 лева и 20 500 лева от получено застрахователно обезщетение.

III. При изпълнение на ремонтни дейности по обект „Трети етап на развитие на академия за таланти в с. Розово – преустройство на сутерен, ОВК и аварийна стълба, проект „Красива България“ и съгласно указания на Министерство на финансите е необходимо отделяне на самостоятелен актив „Котел стоманен с бункер 300 кг, автоматичен на пелети“ за сумата от 21 019 лв. Средствата са част от общия план на Обекта.

IV. Предлагам Ви в Инвестиционната програма на общината да бъде включено проектиране на отоплителната инсталация в ДДЯ № 6 „Надежда“, гр. Казанлък, която е амортизирана и неефективна. Средствата необходими за това са на стойност 6 600 лв. и могат да бъдат осигурени от преходния остатък чрез компенсирани промени във функция  „Здравеопазване“, дейност 431 „Детски ясли, ЯГ към детски градини“.

 

V. След изработване на инвестиционен проект във фаза „работен“ на сградата на „Военен отдел“ /ПИ с идентификатор 35167.502.3435/, УПИ IV -3435, кв.169, гр. Казанлък, общ. Казанлък е необходимо и изготвянето на фаза по част „Консервационно-реставрационни работи /КРР/”. Необходимите средства са в размер на 1 800 лева, които могат да се осигурят от дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ , поппараграф 10-30 „текущ ремонт“ .

VI. При изпълнение на обект „Ремонт на седящи места на Стадион "Севтополис" са необходими още 10 000 лева. Средствата могат да бъдат осигурени от подпараграф 10-15 „материали“ в дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“.

VII. В изпълнение на Ваше Решение №800/28.10.2022г. за поемане на краткосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Изграждане на допълнителен корпус на ППМГ „Никола Обрешков гр. Казанлък“ по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022г. е необходимо увеличение на бюджета на Община Казанлък със сумата от 1 279 000 лева в приходна част по подпараграф 83-71 „Получени по краткосрочни заеми от др. лица(+)“ и съответно увеличение в разхода за Обекта.

При получаване на всяка верификация на средства от страна на Централния бюджет ще  се възстановява кредита със съответната сумата към ФЛАГ и ще се измени източника на финансиране -  от Кредит към средства от Държавния бюджет.

VIII. По искане на директора на ВРБ ОП „Кухня майка в т.ч. ДМК“ е необходимо закупуването на електрически парен казан с вана 150 литра в размер на 11 628 лв. Средствата могат да бъдат осигурени от бюджета на Кухнята чрез компенсирани промени във функция  „Здравеопазване“, дейност 431 „Детски ясли, ЯГ към детски градини“.

IX. Община Казанлък е спечелила дело срещу застрахователи за обезщетение за нанесени имуществени вреди на ППМГ „Никола Обрешков“, гр. Казанлък. Към 10.11.2022 г. по сметката на общината са постъпили средства в размер ма 127 658 лв. В изпълнение на ваше Решение №799/28.10.2022г. увеличава стойността на обект от Инвестиционната програма „Закупуване на ПИ №35167.502.5672 за парк "Розариум" със 100 000 лева.

X. Във връзка с бързо растящите цени на суровини, материали и услуги, ПМС № 290/27.09.2022г. за приемане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация е необходимо увеличаване на плановата стойност на обекти от инвестиционната програма

код по ЕБК

Разходен параграф

Направления и обекти на разходване

план било (лева)

план става (лева)

Разлика (лева)

619

5206

Благоустрояване вътрешно блоково пространство по ул. "Иван Енчев - Видю"

292 574

312 574

20 000

619

5206

Проектиране и изграждане на междублоково пространство ж.к. Изток, бл. 12

44 803

85 000

40 197

619

5206

Проектиране и изграждане на междублокови пространство Тюлбенска №53

49 603

102 000

52 397

619

5206

Проектиране и изграждане на междублокови пространство ж.к. Изток блок 5 и 6

36 803

88 000

51 197

619

5206

Проектиране и изграждане на междублокови пространство ул. Христо Ботев №31

44 803

61 000

16 197

831

5203

Автомивка за електроавтобуси-проектиране и изграждане (съоръжение, навес)

41 000

91 000

50 000

 

 

 

509 586

739 574

229 988

 

- Средствата в размер на 229 988 лева могат да бъдат осигурени от резерв в размер на 200 000 лева, заделен по бюджета на Община Казанлък, на основание т.50.3 от Решение на ОБС-Казанлък №658/08.04.2022г., 27 658 лева остатък по т. IX от Доклада и 2 330 лева от дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, подпараграф 10-15 „материали“.

XI. Съгласно чл.36, ал.2 от Закона за личната помощ, кмета на общината упражнява контрол за предоставянето на личната помощ и извършва наблюдение за нейното качество. В Наредба №РД-07-7 от 28 юни 2019 г. за включване в механизма лична помощ се определя редът и начинът за прилагане на предварителен контрол, текущ контрол върху изпълнението по предоставянето на механизма лична помощ и последващи оценки на изпълнението. Съгласно чл.12, ал.1 и ал.3 от Наредбата контролът се осъществява най-малко веднъж на шест месеца или при постъпил сигнал чрез проверка на място и събеседване с ползвателя (или с неговия законен представител) на лична помощ, като информация може да се събира и от неговите близки. Към настоящия момент ползватели по закона за личната помощ са 310 човека по настоящ адрес в община Казанлък и също толкова асистенти, като ежемесечно средната бройка нови ползватели и асистенти се увеличава с по 15 човека. Предлагам да бъде закупен пътнически микробус 8+1 места с прогнозна стойност 70 000 лв. със средства определени в чл.33, ал.2 от Закона за личната помощ за администриране на механизма лична помощ на общината, който да бъде използван за осъществяване на горепосочения контрол.

XII. За нуждите на Индустриална Зона – Казанлък е необходимо закупуването и поставяне на Фургон (офис контейнер) с прогнозна стойност 8000 лева. Средствата могат да бъдат осигурени от дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, подпараграф 10-30 „текущ ремонт“.

XIII. Във връзка с гласувани средства за ремонт и оборудване на Център за административно обслужване и Дирекция „Местни приходи“ за превенция от COVID-19, моля да се обособи отделен дълготраен актив оборудване/обзавеждане на ЦАО за 13 764 лв.

XIV. Във връзка Писмо №ФО-83 на Министерство на финансите с вх.№04-13-06/16.11.2022г. е необходимо извършването на компенсирани промени между обектите финансирани чрез целева капиталова субсидия (Приложение №14), за да се усвоят средствата представляващи разлика между планова и отчетна стойност.

До сега остатъка от субсидията се прехвърляше в следващата бюджетна година и се разпределяше с Решение на Общински съвет.

Средствата остатъци по обекти в размер на 12 995 лв. предлагам да бъдат пренасочени към обект „Изграждане на продължение на пешеходна зона“ за сметка на намаление на собствените средства, с които да се увеличи параграф 10-16 „Вода, горива и енергия‘ с дейност 604 „Осветление на улици и площади“.

№ по ред

код ЕБК

Разходен параграф

Направления и обекти на разходване

от целеви средства за КР било

от целеви средства за КР уточнен план става

 
 

1

311

5 100

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ДГ №16 "Роза" в УПИ ХII, кв.548 по плана на гр. Казанлък, ЗП 412 кв. м.

210 000

208 842

 

2

311

5203

Изграждане на три детски площадки и доставка на детски съоръжения в двора на ДГ 18 "Пчелица" - 420 кв.м.

66 000

65 273

 

3

3/322

5100

Трети етап на развитие на академия за таланти в с. Розово – преустройство на сутерен, ОВК и аварийна стълба, проект "Красива България"

193 080

192 001

 

4

525

5203

Климатик за пенсионерски клуб Казанлък

4 340

3 599

 

5

603

5206

Проектиране на ВиК клон по ул."Олимпиада"

5 000

4 980

 

6

619

5206

Изграждане на продължение на пешеходна зона по ул. "Ген. Скобелев", в т.ч.авт.н-р, стр.н-р

632 115

645 110

 

7

619

5 100

Ремонт и обновяване на детска площадка в парк "Розариум" - 220 кв.м.

50 131

43 510

 

8

619

5206

Благоустрояване вътрешноблоково пространство по ул. "Иван Енчев - Видю"

71 574

71 574

 

9

831

5 203

Автомати за платено паркиране

30 000

27 975

 

10

589

5 202

Допълнителни СМР дейности при изграждане на 4 бр. социални жилища, извън обхвата на проекта по ОПРР

75 000

74 376

 

 

 

 

Общо от целева субсидия за 2022 г.

1 337 240

1 337 240

 
 

XV. Съгласно чл. 89 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.      (Изм. – ДВ, бр. 52 от 2022 г., в сила от 1.07.2022 г.) одобрените с чл. 1, ал. 5, т. 14 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. допълнителни трансфери по бюджетите на общините могат да се разходват през 2022 г. след решение на общинския съвет, за същата цел, както и за дейности в условията на миграционен натиск и за издръжка, като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок до 20 декември 2022 г.

От средства предоставени с ПМС 326/12.10.2021г. има неусвоени в размер на 47 471,33 лв.  Предлагам с остатъка да бъде частично разплатена фактура за консумирана ел. енергия на уличното осветление на Община Казанлък по параграф 10-16 „Вода, горива и енергия“, дейност 604 „Осветление на улици и площади“.

дейност

§§

ПО РЕШЕНИЕ НА ОБС-КАЗАНЛЪК

ПЛАН

ПРОГНОЗЕН ОТЧЕТ

ОСТАТЪК

117

-

Избори с. Копринка - Решение ОБС-Казанлък №575/20.12.2021г.

40 567.00

40 567.08

-0.08

123

1015

Оборудване за нуждите на Общински съвет - Казанлък, Решение ОБС-Казанлък №575/20.12.2021г.

2 323.00

2 323.00

0.00

Закупуване на преносими компютри съгласно Приложение №13 т.39, 40 и 27 107 лв. (Приложение №4, функция I, дейност 122) за осигуряване непрекъсваемост на работата на Информационната система на общинска администрация със средства от ПМС №326/2021г., Решение ОБС-Казанлък №575/20.12.2021г. и Решение №658/08.04.2022г.- в. т.ч:

122

5201

Преносими компютри за ОА -30 бр.,  ПМС№326/2021

42 000.00

38 760.00

3 240.00

123

5201

Преносими компютри за ОБС - 37 бр.  ПМС№326/2021

51 800.00

43 467.60

8 332.40

122

1020

Осигуряване непрекъсваемост на работата на Информационната система

27 107.00

27 106.80

0.20

3/469

5501

Капиталов трансфер за интензивен респиратор за "МБАЛ Д-р Хр. Стамболски", ПМС№326/2021

28 890.00

28 890.00

0.00

3/469

4309

Финансово подпомагане  храненето на персонала в Ковид отделенията на  МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски“, Решение ОБС-Казанлък №575/20.12.2021г. и Решение №658/08.04.2022 г.

36 000.00

30 213.89

5 786.11

3/469

5501

МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски“ - средства се предоставят съгласно Приложение №13 за закупуване на интензивен респиратор и кислородна инсталация Решение ОБС-Казанлък №575/20.12.2021г.

33 944.00

33 943.60

0.40

3/469

5501

„ДКЦ Поликлиника гр. Казанлък“ - средства се предоставят съгласно Приложение №13 за закупуване на ехограф и DR за рентгеново отделение,  Решение ОБС-Казанлък №575/20.12.2021г. и Решение № 658/08.04.2022г.

60 000.00

60 000.00

0.00

С Решение №658/08.04.2022г. прехвърля в бюджет 22г. Решение №575 от 20.12.2021г. година на ОбС-Казанлък средства в размер на 384 120 лв., съгласно Приложение №13 т.1,2,2.1,16,20 по ПМС№326/2021г. и 12 112,42 за закупуване на бързи антигени тестове за коронавирус, осигуряване на дезинфектанти, предпазни маски и други средства за превенция, отразени в Приложение №4, функция II, както следва:

122

5301

Софтуер - защитна стена, ПМС№326/2021,   Решение ОБС-Казанлък№575/20.12.2021г.и Решение №658/08.04.2022г.

35 860.00

35 860.00

0.00

122

5201

Мрежови комутатори, ПМС№326/2021,   Решение ОБС-Казанлък№575/20.12.2021г.и Решение №658/08.04.2022г.

19 260.00

19 260.00

0.00

122

5201

Устройства за поддържане защита в електрозахранване, хардуер (UPS), ПМС№326/2021,   Решение ОБС-Казанлък№575/20.12.2021г. и Решение №658/08.04.2022г.

35 000.00

35 000.00

0.00

524

5204

МПС за нуждите на Домашен социален патронаж ПМС №326/2021,   Решение ОБС-Казанлък№575/20.12.2021г. и Решение №658/08.04.2022г.

56 000.00

51 360.00

4 640.00

606

5204

Техника за измиване и дезинфекция на улиците с конфигурация  - самосвал, водоноска,  устройство за измиване и дезинфекция, ПМС №326/2021,   Решение ОБС-Казанлък №575/20.12.2021г. и Решение №658/08.04.2022г.

238 000.00

234 660.00

3 340.00

283

1015

Бързи антигени тестове за коронавирус, осигуряване на дезинфектанти, предпазни маски и други средства за превенция,   Решение ОБС-Казанлък №575/20.12.2021г. и Решение №658/08.04.2022г.

15 000.00

2 887.50

12 112.50

Средства в общ размер на 41 532 лв. за ремонт и оборудване на  Център за административно обслужване, отдел „ГРАО“ и Дирекция „Местни приходи“, във връзка с  превенция и спазване на противоепидемични мерки със средства от ПМС №326/2021г.,  Решение №715/30.06.2022г.

122

5205

Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане на Център за административно обслужване гр. Казанлък, ПМС №326/2021г.

13 764.00

13 764.00

0.00

122

5205

Бюро с плот две работни места, Дирекция МП, ПМС №326/2021г.

1 560.00

1 560.00

0.00

122

5203

Климатик за Център за административно обслужване, ПМС№326/2021

5 539.00

5 539.00

0.00

122

5203

Климатик за Дирекция „Местни приходи“, ПМС№326/2021

1 500.00

1 249.00

251.00

122

1030/1015/1020

Ремонт ЦАО и МП

19 169.00

9 400.14

9 768.86

3/469

4309

 МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски както следва – 250 000 лева за ремонт на отделението по хирургия и 40 000 лева да се закупуване на скъпоструващи медикаменти, защитни облекла, дезинфектанти, зареждане на кислород и други., Решение №715/30.06.2022г.

290 000.00

290 000.00

0.00

3/469

5501

„ДКЦ Поликлиника гр. Казанлък“ - средства се предоставят съгласно приложение №13 за изграждане на товаропътнически асансьор, Решение №715/30.06.2022г.

80 000.00

80 000.00

0.00

849

4301

Субсидия за пътнически превози по междуселищни автобусни линии в размер на 158 061,06 лева за превозвача „КУМАКС ИНВЕСТ“ ЕООД на основание чл.2 от ПМС№326/12.10.2021г., - Решение №715/30.06.2022г.

158 061.00

158 061.06

-0.06

 

 

 

1 291 344.00

1 243 872.67

47 471.33

 

 

XVI. Във връзка с разширяване паркинг зоните за кратковременно паркиране разрешение за закупуване на 10 броя паркомати втора употреба. Средства в размер на 33 600 лева могат да бъдат осигурени от дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, параграф 10-20 „Външни услуги“.

XVII. Началникът на РПУ-гр. Казанлък г-н Стойнов предлага закупуването на два броя автомобили втора употреба с остатъка от средствата държавна дейност „Районни полицейски инспектори и ДПС“ в размер на 25 700 лева.

XVIII. Във връзка с гласувани средства за ремонт и оборудване на Център за административно обслужване и Дирекция „Местни приходи“ за превенция от COVID-19, моля да се обособи отделен дълготраен актив оборудване/обзавеждане на  „МП“ за 1 560 лв.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124, ал.2  oт  Закона  за публичните финанси и чл.2, ал.2, ал.5, т.1 и чл.25, ал.2 от Наредба № 28 на Общински съвет – Казанлък за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг,

 

Р Е Ш И:

 

I. Изменя Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2022 година, като изменя Решение №658/08.04.2022г., изменено с Решение №690/26.05.2022г., изменено с Решение №715/30.06.2022г., изменено с Решение №774/29.09.2022г., изменено с Решение №820/28.10.2022г. на ОбС -Казанлък, в следните точки:

т.1. По  приходите в размер от  91 844 628 лева на 93 411 786 лева , съгласно Приложение №1:

т.1.1.   За делегираните от държавата дейности – общо приходи в размер от 55 426 690  лева на 56 705 690 лв., в т.ч.

Добавя т. 1.1.6. Заеми от банки и други лица в страната – 1 279 000 лева.

- Краткосрочен заем от Фонд ФЛАГ за мостово финансиране с цел реализация на проект: „Изграждане на допълнителен корпус на ППМГ „Никола Обрешков гр. Казанлък“ по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022г.

т. 1.2. За местни дейности общо приходи в размер от 36 417 938 лева на 36 706 096 лева , в т.ч.:

 т.1.2.1. Приходи за местни дейности, съгласно Приложение №2,  в размер от 18 097 075 лева на 18 295 233 лева, в т.ч.:

т.1.2.1.2. Неданъчни приходи в размер от 11 398 175 лева на 11 596 333 лева ;

т.1.2.4. Трансфери между бюджети в размер от 458 460 лева на 548 460 лева;

т.2. По разходите в размер от 91 844 628  лева на 93 411 786 лева, както следва:

т.2.1. За делегираните от държавата дейности – общо разходи  в размер от 55 426 690 лева на 56 705 690 лева, разпределени по функции и  дейности, съгласно Приложение №3

т.2.2. За местни дейности  - общо разходи  в размер от 36 417 398 лева на 36 706 096 лева, в т.ч.:

т.2.2.1. За местни дейности в размер от 34 487 637 лева на 34 690 360 лева, разпределени по  функции и дейности, съгласно Приложение №4.

т.2.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия, на делегираните от държавата дейности в размер от 1 930 301 лева на 2 015 736 лева, разпределени по  функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение №5.

т.9. Изменя Лимит за поемане на нов Общински дълг през 2022 година в размер от 2 383 560 лева на 3 662 560 лева и  максимален  размер на общинския дълг към 31.12.2022 година (чл. 39 от ЗПФ) – от 6 474 334  лева на 7 753 334 лева.

т.13.    Изменя инвестиционна програма на Община Казанлък за 2022 година в размер от                   9 839 300 лева на  11 625 642 лева, съгласно Приложение №13.

т.14. Изменя разчет за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със Закона за държавния бюджет за 2022 година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи, съгласно Приложение №14.

т.22. Изменя бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет ИМ Искра, съгласно Приложение №22

т.23. Изменя бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Функция „Здравеопазване“, съгласно Приложение №23.

т.24. Изменя бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „ОС Образование “, съгласно Приложение №24.

т.26. Изменя бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие „Кухня-майка, в това число дейност Детска млечна кухня“, съгласно Приложение №26.

В т. 44 числото „93 800“ да се замени с „82 227,60“ и числото „27 107“ да се замени с „27 106,80“.

В т. 45 числото „36 000“ да се замени с „30 213,89“

В т. 46 числото „33 964“ да се замени с „33 963,60“

В т. 48 числото „384 120“ да се замени с „376 140“

В т. 58 числото „158 061“ да се замени с „158 061,06“

 

Изменя т. 59 както следва: Утвърждава средства в общ размер на 31 512,14 лв., от които 9 400,14 лв. за ремонт на Център за административно обслужване, Отдел „ГРАО“ и Дирекция „Местни приходи“,  6 788  лева  за климатици и 15 324 лева за изработка, доставка и монтаж на обзавеждане на Център за административно обслужване гр. Казанлък  и бюро с две работни места в Дирекция „Местни приходи“ във връзка с  превенция и спазване на противоепидемични мерки със средства от ПМС №326/2021г.

 

Добавя нова т.60: Утвърждава средства в размер на 47 471,33 лева за частично разплащане на фактура за консумирана ел. енергия на уличното осветление на Община Казанлък по параграф 10-16 „Вода, горива и енергия“, дейност 604 „Осветление на улици и площади“ със средства от ПМС 326/12.10.2021 г. на основание изменение чл.89 от ЗДРБ 2022 г.      

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък за всички задължени лица.

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 29/11/2022 г.