РЕШЕНИЕ
№ 823
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.11.2022 г., Протокол № 46


Относно: ОС_2002/11.11.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно подаване на проектно предложение по процедура BG05SFPR002-2.001 "Грижа в дома" по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021 - 2027 г.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган на ПРЧР 2021 – 2027 чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ обяви покана за набиране на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“. Допустими кандидати по процедурата са всички общини на територията на Република България.

Целта на процедурата е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации.

Процедурата допринася за изпълнението на Специфична препоръка 4 за 2019 г. „…Да предприеме мерки за социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до интегрирани социални услуги…“ и Специфична препоръка 2 за 2020 г. „Да осигури подходяща социална закрила и основни услуги за всички“.

Процедурата допринася за изпълнението на принцип 18 „Дългосрочни грижи“ от Европейския стълб за социални права.

Процедурата финансира следните дейности:

1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.

2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Допустимо е също така заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

3. Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост.

4. Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Допустими целеви групи по проекта са:

- Възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания;

- Служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални слуги.

Броят потребители, които ще бъдат включени в дейностите по проекта е 180 души.

Интегрираните социални и здравно – социални услуги ще се предоставят за период от 12 месеца и следва да приключат най – късно до 31.12.2025 г.

Бюджетът на проектното предложение е в размер на 970 896,60 лв., което представлява 100 % безвъзмездна финансова помощ.

Кандидатът за получаване на безвъзмездна финансова помощ към момента на кандидатстване следва да представи препис от Решение на Общински съвет за подаване на проектно предложение

Крайният срок за кандидатстване е 31.01.2023 г. - 17: 30 ч.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.17, ал.1, т.7  и чл.21, ал. 1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

  

Р Е Ш И:

 

Дава съгласие Община Казанлък да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 - 2027.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в гласуването 32 общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/11/2022 г.