РЕШЕНИЕ
№ 825
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.11.2022 г., Протокол № 46

Относно: ОС_2013/14.11.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно кандидатстване на Община Казанлък с проектно предложение по процедура № BG-RRP-1.009 „А2 Изграждане на младежки центрове (в градове, които не са областни)" по Националния план за възстановяване и устойчивост.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост е обявена процедура за кандидатстване № BG-RRP-1.009 „А2 Изграждане на младежки центрове (в градове, които не са областни). Целта на процедурата е изграждане и осигуряване на ефективно функциониране през първите години на 10 младежки центрове, които предоставят разнообразни дейности (вкл. международни дейности) и цялостни услуги в помощ на личностното развитие и пригодността за заетост на учениците и младежите на възраст до 29 години. По процедурата е допустимо разширяване и осъвременяване на работата на центрове за подкрепа на личностното развитие (по чл. 26 от ЗПУО) за превръщането им в модерни центрове, предлагащи и широк спектър младежки дейности. Предоставяните дейности трябва да отговарят на най-високите стандарти в областта на младежката дейност и да подпомагат преодоляването на социалната изолация и непригодността за пазара на труда. Дейностите в центровете трябва да са ориентирани и към пазара на труда чрез осъществяване на формални или неформални партньорства с местния бизнес. Центровете трябва да се стремят към постигане на по-висока приложимост към пазара на труда, по-добро качество и по-ясен приобщаващ характер на неформалното образование като основен подход в младежката работа.

Допустими кандидати по процедурата са общинските администрации на общините Горна Оряховица, Свищов, Севлиево, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Нова Загора, Казанлък, Гоце Делчев, Петрич, Сандански, Дупница, Ботевград, Ихтиман, Самоков, Велинград, Пещера, Асеновград, Карлово, Димитровград, Свиленград, Харманли (допустимите кандидати са съгласно одобрен от ЕК проектен фиш).

Продължителността на проекта/дейностите е поне 30 месеца, но не по-късно от 30.06.2026 г.

Процедурата за подбор на проекти ще се осъществи съгласно разпоредбите на чл. 8 от ПМС за подбор на проектни предложения (№ 114 от 08.06.2022 г.).

Минималният размер на помощта (в лева) по операцията е 1 400 000 лева, а максималният размер е 1 800 000 лeва. В тази връзка се прави уточнение, че допустимите средства за строителни-ремонтни/монтажни дейности (СМР), надзор и проектиране, оборудване и обзавеждане е препоръчително да са планирани до 63,60% (шестдесет и три цяло и шестдесет процента) от общата стойност на проекта. Оставащата сума е свързана с реализацията на дейностите.

Програмата позволява потенциалните бенефициенти да си партнират с публични органи – общинска администрация, училища, читалища, социални служби, бюра по труда. Неправителствен сектор – организации, работещи в сферите на младежката дейност, за защита от дискриминация, в сферата на дигитализацията, предоставящи обучения за професионални компетентности и други. Бизнес – без разходване на средства по проекта. Партньорството с посочените сектори ще допринесе за качественото изпълнение на проекта, съгласно целите (основни и специфични), както и получаването на по-голям брой точки при оценка.

Община Казанлък, в качеството си на потенциален бенефициент, има намерение да кандидатства с проектно предложение за изпълнение на инвестиция за сградата на Общински детски комплекс „Св. Иван Рилски“. ОДК „Св. Иван Рилски“ е център за подкрепа на личностно развитие, в  който  се  организират  дейности, свързани с развитието на интересите, способностите,   потребностите и компетентностите  на  децата  и  учениците  в  областта  на  науката, изкуствата  и  спорта. Изпълнява държавна политика за обхващане на децата и младежите  през свободното им време, като провежда образователна, възпитателна и  културна дейност.  Той е център за неформално общуване на деца с общи интереси, за  стимулиране на творческия им потенциал, за  насърчаване на  детската индивидуалност към самоизява.

По процедурата е допустимо разширяване и осъвременяване на работата на центрове за подкрепа на личностното развитие. В тази връзка, намерението на Община Казанлък е да разшири дейността на центъра, като включи предоставянето на младежки дейности. За целта ще бъде извършено преустройство на част от помещенията. Те ще бъдат пригодени и оборудвани, спазвайки се указанията на процедурата. Други помещения ще бъдат освежени. Ще бъдат въведени и мерки за енергийна ефективност. Самата сграда, респективно помещенията, ще отговарят на изискванията за достъпна среда.

Едно от условията за кандидатстване е проектното предложение да бъде придружено от Решение на Общински съвет със съгласие за кандидатстване за финансиране по настоящата процедура.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 30.12.2022 г. 17:30 ч.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие Община Казанлък да кандидатства с проектно предложение по процедура № BG-RRP-1.009 „А2 Изграждане на младежки центрове (в градове, които не са областни) по Националния план за възстановяване и устойчивост със сградата на Общински детски комплекс „Св. Иван Рилски“, гр. Казанлък.

2. Община Казанлък да поеме ангажимент да осигури 5 (пет) години устойчивост на дейностите след приключване на външното финансиране, в това число сгради, оборудване, изпълнявани дейности, мерки и предоставяни услуги, както и устойчивост на обучения персонал.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 29/11/2022 г.