РЕШЕНИЕ
№ 826
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.11.2022 г., Протокол № 46


Относно: ОС_1962/20.10.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно обявяване на 6 бр. поземлени имоти - публична общинска собственост за частна общинска собственост, находящи се в гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Със Заповед №1065/05.07.2022 година е одобрен Проект за изменение на Подробен устройствен план на част от квартал 449 в град Казанлък, при който са променени границите на Урегулиран поземлен имот (УПИ) I „За озеленяване“. За общинските имоти, които попадат в обхвата на изменението, са отредени урегулирани поземлени имоти, отразени в действащите Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/ 2015 г. на ИД на АГКК, както следва:

- УПИ III-9513 „За озеленяване“, представляващ Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9513 с площ 902 кв. м по КККР на град Казанлък;

- УПИ IV-9514 „За жилищно строителство“, представляващ Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9514 с площ 542 кв. м по КККР на град Казанлък;

- УПИ V-9515 „За жилищно строителство“, представляващ Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9515 с площ 358 кв. м по КККР на град Казанлък;

- УПИ VI-9516 „За жилищно строителство“, представляващ Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9516 с площ 641 кв. м по КККР на град Казанлък;

- УПИ VIII-4188 „За жилищно строителство“, представляващ Поземлен имот с идентификатор 35167.503.4188 с площ 243 кв. м по КККР на град Казанлък;

- УПИ ХII-4185 „За обществено обслужване“, представляващ Поземлен имот с идентификатор 35167.503.4185 с площ 159 кв. м по КККР на град Казанлък;

- УПИ ХIII-4192 „За жилищно строителство“, представляващ Поземлен имот с идентификатор 35167.503.4192 с площ 448 кв. м по КККР на град Казанлък;

- УПИ ХV-9517 „За озеленяване“, представляващ Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9517 с площ 477 кв. м по КККР на град Казанлък.

Имотите, отредени за озеленяване, запазват предназначението си като имоти, публична общинска собственост. Отредените за жилищно строителство и обществено обслужване новообразувани имоти са престанали да имат предназначението на имоти, публична общинска собственост. Съгласно чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) имотите - публична общинска собственост, които са престанали да имат това предназначение, се обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост, като решенията  се приемат  с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21 ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.2, ал.3 от Наредба №15 за реда за придобиване и управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък,

Р Е Ш И:

 

Обявява за частна общинска собственост следните имоти:

 

1. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9514 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет пет едно четири) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед  №РД-18-88/2015 г. г. на ИД на АГКК, с площ 542 кв. м, Адрес: град Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), при граници: ПИ с идентификатори: 35167.503.9513, 35167.506.9634, 35167.503.9515, 35167.503.8439, 35167.503. 8417, предишен идентификатор: 35167.503.5064, представляващ УПИ IV-9514 „За жилищно строителство“ в кв. 449 по ПУП на град Казанлък, одобрен със Заповед №1065/05.07.2022 г. на кмет.

 

2. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9515 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет пет едно пет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед  №РД-18-88/2015 г. г. на ИД на АГКК, с площ 358 кв. м, Адрес: град Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), при граници: ПИ с идентификатори: 35167.506.9634, 35167.503.9516, 35167.503.8439, 35167.503.9514, предишен идентификатор: 35167.503.5064, представляващ УПИ V-9515 „За жилищно строителство“ в кв. 449 по ПУП на град Казанлък, одобрен със Заповед №1065/05.07.2022 г. на кмет.

 

3. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9516 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет пет едно шест) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед  №РД-18-88/2015 г. г. на ИД на АГКК, с площ 641 кв. м, Адрес: град Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), при граници: ПИ с идентификатори: 35167.503.9515, 35167.503.4195, 35167.506.9634, 35167.503.4188, 35167.503. 4189, 35167.503.4190, 35167.503.8439, предишен идентификатор: 35167.503.5064, 35167.503. 4196, представляващ УПИ VI-9516 „За жилищно строителство“ в кв. 449 по ПУП на град Казанлък, одобрен със Заповед №1065/05.07.2022 г. на кмет.

 

4. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.4188 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка четири едно осем осем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед  №РД-18-88/2015 г. г. на ИД на АГКК, с площ 243 кв. м, Адрес: град Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), при граници: ПИ с идентификатори: 35167.506.9634, 35167.503.9518, 35167.503.4189, 35167.503.9516, 35167.503. 4195, предишен идентификатор: 35167.503.4188, представляващ УПИ VIII-4188 „За жилищно строителство“ в кв. 449 по ПУП на град Казанлък, одобрен със Заповед №1065/ 05.07.2022 г. на кмет.

 

5. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.4185 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка четири едно осем пет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед  №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, с площ 159 кв. м, Адрес: град Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), при граници: ПИ с идентификатори: 35167.503.9519, 35167.503.4191, 35167.503.4192, 35167.503.4182, 35167.506.9635, предишен идентификатор: няма, представляващ УПИ ХII-4185 „За обществено обслужване“, в кв. 449 по ПУП на град Казанлък, одобрен със Заповед №1065/ 05.07.2022 г. на кмет.

 

6. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.4192 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка четири едно девет две) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед  №РД-18-88/2015 г. г. на ИД на АГКК, с площ 448 кв. м, Адрес: град Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), при граници: ПИ с идентификатори: 35167.506.9635, 35167.503.4182, 35167.503.4185, 35167.503.4191, предишен идентификатор: 35167.503.4192, представляващ УПИ ХIII-4192 „За жилищно строителство“ в кв. 449 по ПУП на град Казанлък, одобрен със Заповед №1065/05.07.2022 г. на кмет.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” 26.

 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 29/11/2022 г.