РЕШЕНИЕ
№ 827
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.11.2022 г., Протокол № 46


Относно: ОС_2016/14.11.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прилагане на действащ ПУП - План за регулация за УПИ XI-303, 304, 305 (Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.504.9222) в кв. 195, гр. Казанлък и определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е получено Заявление с вх. №94-М-1839-1#3/28.03.2022 г. от Милен Дуков, Стоянка Райкова и Стойчо Славов за доброволно прилагане на действащия ПУП-ПР, одобрен със Заповед №590/14.04.1987 г. за УПИ ХI-303,304,305 (ПИ с проектен идентификатор 35167.504.9222) в кв. 195, гр. Казанлък.

Милен Дуков и Стоянка Райкова са собственици на ПИ с идентификатор 35167.504.305 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/ 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, включен в УПИ ХI-303,304,305 (ПИ с проектен идентификатор 35167.504.9222) в кв. 195 по плана на гр. Казанлък, съгласно Нотариален акт №93, т. 2, дело №614/ 06.04.1976 г., Удостоверение за идентичност на лице с различни имена №837/07.06.2021 г. и Нотариален акт №193, т. 8, н. дело №2004/15.06.1993 г.

Стойчо Славов е собственик на дворно място, представляващо имот с пл. №303,304, кв. 195, гр. Казанлък, включен в УПИ ХI-303,304,305 (ПИ с проектен идентификатор 35167.504.9222) в кв. 195 по плана на гр. Казанлък, съгласно Нотариален акт №154, том 3, рег. №65506, т. 35, д. №7228, Протокол от 21.02.1983 г., парт. книга 102, стр. 491 на РС-Казанлък и Писмо №94-М-1839-1#10/07.11.2022 г. на н-к отдел ГРАО, община Казанлък.

Границите на ПИ с идентификатор 35167.504.305 и ПИ с идентификатор 35167.504.303 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК не съвпадат с предвижданията на действащия ПУП-ПР, одобрен със Заповед №590/14.04.1987 г. за УПИ ХI-303,304,305, (в който са включени) в кв. 195, гр. Казанлък. Реална част – Незастроена  земя с площ 1 кв. м от ПИ с идентификатор 35167.504.305 (собственост на Милен Дуков и Стоянка Райкова), представляваща Поземлен имот с проектен с идентификатор 35167.504.9214 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка девет две едно четири) по Скица-проект №15-1072197/15.09.2022 г. на СГКК-Стара Загора за изменение на КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, при граници: 35167.504.9043; 35167.504.9215; 35167.504.9222; 35167.504.306, попада в ул. „Софроний Врачански“ (ПИ с проектен идентификатор 35167.504.9043).

Данъчната оценка е 22,50 лв., съгласно Удостоверение за ДО №7404066504/20.10.2022 г. на Дирекция „Местни приходи”. Пазарната оценка  с вх. №68-7439-7#1/08.11.2022 г. от  оценител на недвижими имоти по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС  е  110,00 лв., без ДДС.  

Община Казанлък притежава реална част – Незастроена  земя с площ 3 кв. м, придаваема към УПИ ХI-303,304,305 (ПИ с проектен идентификатор 35167.504.9222) в кв. 195, гр. Казанлък, представляваща Поземлен имот с проектен с идентификатор 35167.504.9215 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка девет две едно пет) по Скица-проект №15-1072197/15.09.2022 г. на СГКК-Стара Загора за изменение на КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, при граници: 35167.504.9214; 35167.504.9043; 35167.504.9222, съгласно АЧОС №4208/28.10.2022 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №6887, вх. рег. №6888/01.11.2022 г., Акт №142, т. 23, н. д. 4859.

Данъчната оценка е 67,50 лв., съгласно Удостоверение за ДО №7404066505/20.10.2022 г. на Дирекция „Местни приходи”. Пазарната оценка  с вх. №68-7439-7#1/08.11.2022 г. от  оценител на недвижими имоти по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС  е  330,00 лв., без ДДС.  

За да бъде приложен действащия ПУП-ПР на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №590/14.04.1987 г. в обхват УПИ ХI-303,304,305 (ПИ с проектен идентификатор 35167.504.9222) в кв. 195, е необходимо да се отчужди реална част, незастроена земя от ПИ с идентификатор 35167.504.305, представляваща Поземлен имот с проектен с идентификатор 35167.504.9214 с площ 1 кв. м, предвидена за изграждане на ул. „Софроний Врачански“, а собствениците да закупят от общината реална част, незастроена земя от ПИ с идентификатор 35167.504.9043 (ул. „Софроний Врачански“), представляваща Поземлен имот с проектен с идентификатор 35167.504.9215 с площ 3 кв. м, придаваема към урегулирания поземлен имот.

Чл.21, ал.4 от Закона за общинската собственост (ЗОС) дава възможност при необходимост от изграждане на обекти, публична общинска собственост, да не се отчуждават принудително имоти, ако може да бъде извършена замяна.

В конкретния случай при прилагане на действащия план за УПИ ХI-303,304,305 в кв. 195 на гр. Казанлък може да бъде извършена замяна на реални части, като собствениците на ПИ с идентификатор 35167.504.305, да прехвърлят на Община Казанлък собствеността върху незастроена земя, представляваща Поземлен имот с проектен с идентификатор 35167.504.9214 с площ 1 кв. м, попадаща в ул. „Софроний Врачански“. В замяна Община Казанлък да прехвърли собствеността върху незастроена земя, представляваща Поземлен имот с проектен с идентификатор 35167.504.9215 с площ 3 кв. м, придаваема към ПИ с идентификатор 35167.504.305 при урегулирането му в поземлен имот с режим на застрояване - УПИ ХI-303,304,305 (ПИ с проектен идентификатор 35167.504.9222) в кв. 195 по действащ ПУП-ПР на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №590/14.04.1987 г.

Съгласно §22 от Заключителни разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ) за да бъде приложен действащия ПУП е необходимо да бъдат сключени договори за прехвърляне право на собственост, като в конкретния случай става въпрос за замяна на реални части от имоти. На основание чл. 40, ал. 8 от ЗОС и по реда на чл. 49 от Наредба №15 за ПУРОИ на ОбС-Казанлък, решенията за извършване на замяна се приемат с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците.

В Приложение №6 към „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти собственост на Община Казанлък за 2022 година“, приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на физически или юридически лица в случаите на замяна при прилагане на регулационните планове. Преписката за прехвърляне на собствеността на общинския имот се изготвя на основание чл. 40, ал. 1 и ал. 8 от ЗОС във връзка с чл. 41, ал. 2 от ЗОС; §22, ал. 1, т. 1, б. „б“  от ЗР на ЗУТ по реда и чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №15 на Общински съвет-Казанлък.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 9, чл.21, ал.4 и чл. 40, ал. 1, ал. 8, чл. 41 от ЗОС, във връзка с §22, ал.1, т.1, б.“б“ от ЗР на ЗУТ; чл. 21, ал. 4, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 200, ал. 1 от ЗУТ; чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №15 за ПУРОИ на ОбС-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

I. Допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти собственост на Община Казанлък за 2022 година“, приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предна-

значение

Описание на имота

№4208 от 28.10.2022 г.

Милен Дуков и Стоянка Райкова

330,00

УПИ

Реална част, представляваща  Поземлен имот с проектен с идентификатор 35167.504.9215

 

II. Да се приложи действащия Подробен устройствен план-План за регулация за Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХI-303,304,305 (единадесети за триста и три, триста и четири, триста и пет) с площ 686 (шестстотин осемдесет и шест) кв. м в кв. 195 (сто деветдесет и пети) на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №590/14.04.1987 г., представляващ Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.504.9222 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка девет две две две) с проектна площ 684 (шестстотин осемдесет и четири) кв. м по Скица-проект №15-1072197/15.09.2022 г. на СГКК-Стара Загора като се извърши замяна на реални части, както следва:

 

 • Община Казанлък прехвърля на Милен Дуков и Стоянка Райкова, собствеността върху следния имот, частна общинска собственост по АЧОС №4208/ 28.10.2022 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №6887, вх. рег. №6888/01.11.2022 г., Акт №142, т. 23, н. д. 4859: Поземлен имот с проектен с идентификатор 35167.504.9215 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка девет две едно пет) с площ 3 (три) кв. м по Скица-проект №15-1072197/15.09.2022 г. на СГКК-Стара Загора за изменение на КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, при граници: 35167.504.9214; 35167.504.9043; 35167.504.9222, представляваща реална част, незастроена  земя, придаваема към Урегулиран поземлен имот ХI-303,304,305 (ПИ с проектен идентификатор 35167.504.9222) в кв. 195, гр. Казанлък и определя пазарна цена в размер на 330,00 (триста и тридесет) лева.
 •  

 • Милен Дуков и Стоянка Райкова, прехвърлят на Община Казанлък, ЕИК 000817778, представлявана от Галина Георгиева Стоянова – кмет и Нели Дончева Атанасова – главен счетоводител, собствеността върху: Проектен имот с идентификатор 35167.504.9214 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка девет две едно четири) с площ 1 (един) кв. м по Скица-проект №15-1072197/15.09.2022 г. на СГКК-Стара Загора за изменение на КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, при граници: 35167.504.9043; 35167.504.9215; 35167.504.9222; 35167.504.306, представляваща реална част, незастроена земя, предвидена за изграждане на ул. „Софроний Врачански“ с пазарна оценка 110,00 (сто и десет) лева.
 •  

  III. Упълномощава кмета на Община Казанлък да извърши всички правни и фактически действия по Раздел II от настоящото решение, като издаде заповед и сключи договор. Дължимите данъци, такси и режийни разноски и вписването на договора в СВ-Казанлък са за сметка на Милен Дуков и Стоянка Райкова.

   

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Милен Дуков и Стоянка Райкова, с адрес: гр. Казанлък.

  Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” 28.

   

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  публ: 29/11/2022 г.