РЕШЕНИЕ
№ 829
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.11.2022 г., Протокол № 46


Относно: ОС_1992/09.11.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно създаване на Общинско предприятие по туризъм "Казанлък Арт" и приемане на Правилник за устройството и дейността му.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Туризмът е изключително важен отрасъл за развитието на икономиката на всеки регион. Туристическата индустрия може да промени облика на един регион и стандарта на живот на хората от този регион, и това е показателно за районите с развита инфраструктура, материална база и добре рекламиращи своя продукт. Наличните природни, културни и исторически дадености на територията на община Казанлък я обуславят като перспективна, уникална и атрактивна туристическа дестинация.

В световен аспект туризмът се превръща в един от най-големите и най-бързо развиващите се икономически отрасли в света. Появяват се много нови дестинации на туристическия пазар, което е предпоставка за конкуренция и повишаване на изискванията на потребителите. Следвайки световните тенденции туризмът в община Казанлък е един от най-бързо растящите икономически сектори, който има все по-голямо отражение върху градската среда, предоставянето на услуги и инфраструктурните нужди.

Туристическият облик от своя страна е свързан и с имиджа на града в международната среда и може да бъде влиятелен фактор в привличане на бизнес инвестиции, събития и иновационен потенциал. Значителният ръст на туристическия поток през последните няколко години е добра индикация за наличието на конкурентни предимства на Казанлък в качеството му на туристическа дестинация.

 Всяка българска община притежава своя собственост. Управлението на общинската собственост в Република България се извършва съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост /ЗОС/. Той урежда обществените отношения по придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост. Недвижимата собственост на община Казанлък, включва имоти, обекти, комплекси и атракции имащи потенциал за генериране на приходи от туристическа дейност.

Изпълнението на решенията на Общински съвет – Казанлък, свързани с управлението на общинската собственост е задължение и правомощие на Кмета на общината  и управляваната от него общинска администрация. Погледнато от друга страна управлението на общинската собственост представлява стопанска дейност и като такава следва тя да носи приходи на собственика.

Съгласно ЗОС общината може да извършва стопанска дейност чрез общински предприятия, създадени по реда на ЗОС.

По своята правна същност общинското предприятие представлява специализирано звено на общината за изпълнение на дейности, финансирани от общинския бюджет. То осъществява дейността си въз основа на правилник - приет от съответния Общински съвет. Правилникът определя предмета на дейност, структурата, управлението, числения състав и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество.

Предвид ключовото значение на туризма и свързаните с него обекти в Община Казанлък е необходимо да бъде създадено общинско предприятие за тяхното управление - законосъобразно, целесъобразно, прозрачно и добро, което да бъде в състояние да реализира приходи за общината.

Финансирането на предприятието съгласно разпоредбата на чл. 52 ал. 1 на ЗОС е от общински бюджет. Източниците, които ще осигурят необходимите приходи за финансиране на неговата дейност са определени от българското законодателство и са посочени в предлагания Правилник за организацията, устройството и дейността на Общинско предприятие по туризъм “КАЗАНЛЪК АРТ“

Създаването на Общинско предприятие по туризъм „КАЗАНЛЪК АРТ“ е предпоставка за подобряване на туристическите и маркетингови политики на Община Казанлък, което ще доведе до повишаване на интереса към региона и ще допринесе за оползотворяване на възможностите пред сектора, които са свързани преди всичко с:

 • използване на технологиите в процеса на привличане на туристи и информирането им за различните културно-познавателни атракции, събития и дейности,
 • засилване на съвместни инициативи между бранша и общината, както и с
 • допълване на културния профил на Казанлък с нови туристически услуги.

Съгласно приложения проект на Правилник за организация на дейността на Общинското предприятие по туризъм „КАЗАНЛЪК АРТ“, Предприятието обезпечава дейността на Кмета на Община Казанлък по изпълненията, възложени му съгласно Закона за туризма и издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове, като:

 • Разработва програма за развитие на туризма на територията на община Казанлък;
 • Организира и извършва рекламата на Казанлък като туристическа дестинация;
 • Организира изработването на рекламни материали – печатна реклама, аудио-визуална реклама, предметна и пространствена реклама, представящи Казанлък като атрактивна туристическа дестинация;
 • Организира опознавателни турове с туроператори и туристически агенти в Казанлък с цел популяризиране на дестинацията;
 • Извършва продажба на рекламни материали, рекламна площ, аксесоари, сувенири, билети за реализирани събития и други;
 • Съдейства за поддържането и опазването на културно-историческите обекти на територията на община Казанлък.

Предмет на дейност:

Предметът на дейността на Общинско предприятие за туризъм „Казанлък Арт“ е:  

 • разработване дългосрочни и краткосрочни планове и програми, свързани с развитието на туристическите обекти, предоставени за стопанисване и управление на предприятието и осъществяване функции по тяхното изпълнение след утвърждаването им от кмета на Община Казанлък;
 • обслужване на общинските туристически обекти, комплекси, атракции, предоставени за стопанисване и управление на предприятието, в т.ч. изпълнение на всички специфични дейности, свързани с тяхното функциониране;
 • разработване на нови туристически продукти и подобряване на съществуващите в туристическите обекти, стопанисвани от предприятието;
 • организиране на събития: изложения, форуми, обучения, в т.ч. промо-събития и др. подобни в стопанисваните от предприятието обекти;
 • продажба на туристически продукти, пакети и други туристически услуги, както и на рекламни материали, сувенири и стоки;
 • взаимодействие и сътрудничество с туроператори, браншови организации и други организации/институции, ангажирани в сферата на туризма;
 • взаимодействие и сътрудничество с медии във връзка с популяризиране на туристическата дейност и продукти, предлагани от ОП „Казанлък Арт“, в т.ч.: подготвяне и разпространение на рекламни и информационни материали за туристическите обекти, стопанисвани от предприятието, поддържане на интегриран интернет портал, предоставящ туристическа информация за община Казанлък, както и на други уебсайтове, касаещи конкретни туристически обекти;
 • проучване на програми за финансиране на туристически дейности, разработване и управление на проекти, касаещи развитието на стопанисваните и управлявани от предприятието обекти; управление на предоставените недвижими имоти, в това число и събиране на приходи от такси, наеми, продажба на стоки, услуги и други, свързани с ползването на същите;
 • определяне на крайни цени на услуги, и наемни цени в обекти, предоставени за управление и стопанисване на ОП „Казанлък Арт“ с Решение на Общински съвет – Казанлък. Цените се формират на базата на извършените разходи + труд + ДДС, без да бъдат под себестойността си;
 • определяне на крайни цени на стоки (храни, напитки, сувенири и др.) и продукти в обекти, предоставени за управление и стопанисване на предприятието със заповед на директора на ОП „Казанлък Арт“.  Цените се формират на базата на вложените материали + труд + ДДС, без да бъдат под себестойността си;
 • разработване и реализиране на общинската стратегия за туризма;
 • проучване и анализиране състоянието, проблемите и потребностите на туристическия сектор в Община Казанлък;
 • насърчаване и създаване на предпоставки за междусекторни партньорства и диалог за постигане на конкурентен туристически продукт и развитието на благоприятна среда за устойчивото развитие на туризма в общината;
 • Изработка на традиционни български сувенири;
 • Изработка на произведения, свързани с българския бит и култура, както и с характерната за Казанлък тематика;
 • Осигуряване на точна, достоверна и навременна информация за обществения и културния живот на гр. Казанлък и региона посредством всички достъпни информационни източници и възможности за разпространение – ефир, кабелна мрежа, онлайн излъчване и медиен сайт;
 • популяризиране на региона като развлекателна възможност за фестивален, конферентен и културен туризъм в съответствие с управленската програма на общината чрез работа по проекти за обвързване на културата, историческото наследство  и туризма, чрез осъществяване на рекламни кампании на национално и международно ниво;
 • рекламно-информационна дейност чрез вестник, Интернет, WEB – страницата и външна реклама;
 • Формиране и поддържане на активна информационна среда чрез съвместни дейности в партньорство с местни, национални и международни културни институти, творчески съюзи, неправителствени организации, сдружения, фондации, асоциации, други юридически и физически лица, свързани с регионалния културно-исторически фонд и туризма;
 • Осъществяване на дейност по записване, предаване/възпроизвеждане и разпространение на звук/образ, обработка на информация, аудио и аудиовизуални записи, озвучаване, рекламна, спортна и развлекателна дейност;  проектиране и разработване на компютърен софтуер; конвертиране на документи и дигитализация на данни от физически на електронен носител; печатна дейност; разработка и реализация на медийни продукти; консултантска, информационна дейност; осъществяване на практическо обучение чрез стажантски програми.
 • Промяна в предмета на дейност на предприятието се извършва по реда на неговото приемане – с решение на Общински съвет – Казанлък.

Предприятието е второстепенен разпоредител с бюджет и не формира финансов резултат, като всички приходи, реализирани от ОП по туризъм „КАЗАНЛЪК АРТ“, се внасят в приход на Община Казанлък.

Изработеният проект на нормативен акт е публикуван на електронната страница на община Казанлък /www.kazanlak.bg/ на 04.10.2022 г. в рубриката „Нормативни актове – проекти на нормативни актове“, с което е спазено изискването на чл.26, ал.2 и ал.4 от ЗНА за осигуряване на възможност от всички заинтересовани лица да депозират предложения и становища по него, като няма постъпили предложения в указания срок.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 12, ал. 1, чл. 52, ал.2 и чл. 53, т.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, по реда на Раздел Втори от Наредба № 19 за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия-търговски дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия на Общински съвет-Казанлък,

Р Е Ш И:

 

I. Създава Общинско предприятие по реда на чл.52 от ЗОС, с наименование Общинско предприятие за туризъм „КАЗАНЛЪК АРТ“, считано от 31.03.2023 г.

 

II. Предметът на дейността на Общинско предприятие за туризъм „Казанлък Арт“ е:  

1. разработване дългосрочни и краткосрочни планове и програми, свързани с развитието на туристическите обекти, предоставени за стопанисване и управление на предприятието и осъществяване функции по тяхното изпълнение след утвърждаването им от кмета на Община Казанлък;

2. обслужване на общинските туристически обекти, комплекси, атракции, предоставени за стопанисване и управление на предприятието, в т.ч. изпълнение на всички специфични дейности, свързани с тяхното функциониране;

3. разработване на нови туристически продукти и подобряване на съществуващите в туристическите обекти, стопанисвани от предприятието;

4. организиране на събития: изложения, форуми, обучения, в т.ч. промо-събития и др. подобни в стопанисваните от предприятието обекти;

5. продажба на туристически продукти, пакети и други туристически услуги, както и на рекламни материали, сувенири и стоки;

6. взаимодействие и сътрудничество с туроператори, браншови организации и други организации/институции, ангажирани в сферата на туризма;

7. взаимодействие и сътрудничество с медии във връзка с популяризиране на туристическата дейност и продукти, предлагани от ОП „Казанлък Арт“, в т.ч.: подготвяне и разпространение на рекламни и информационни материали за туристическите обекти, стопанисвани от предприятието, поддържане на интегриран интернет портал, предоставящ туристическа информация за община Казанлък, както и на други уебсайтове, касаещи конкретни туристически обекти;

8. проучване на програми за финансиране на туристически дейности, разработване и управление на проекти, касаещи развитието на стопанисваните и управлявани от предприятието обекти; управление на предоставените недвижими имоти, в това число и събиране на приходи от такси, наеми, продажба на стоки, услуги и други, свързани с ползването на същите;

9. определяне на крайни цени на услуги, и наемни цени в обекти, предоставени за управление и стопанисване на ОП „Казанлък Арт“ с Решение на Общински съвет – Казанлък. Цените се формират на базата на извършените разходи + труд + ДДС, без да бъдат под себестойността си;

10. определяне на крайни цени на стоки (храни, напитки, сувенири и др.) и продукти в обекти, предоставени за управление и стопанисване на предприятието със заповед на директора на ОП „Казанлък Арт“.  Цените се формират на базата на вложените материали + труд + ДДС, без да бъдат под себестойността си;

11. разработване и реализиране на общинската стратегия за туризма;

12. проучване и анализиране състоянието, проблемите и потребностите на туристическия сектор в Община Казанлък;

13. насърчаване и създаване на предпоставки за междусекторни партньорства и диалог за постигане на конкурентен туристически продукт и развитието на благоприятна среда за устойчивото развитие на туризма в общината;

14. Изработка на традиционни български сувенири;

15. Изработка на произведения, свързани с българския бит и култура, както и с характерната за Казанлък тематика;

16. Осигуряване на точна, достоверна и навременна информация за обществения и културния живот на гр. Казанлък и региона посредством всички достъпни информационни източници и възможности за разпространение – ефир, кабелна мрежа, онлайн излъчване и медиен сайт;

17. популяризиране на региона като развлекателна възможност за фестивален, конферентен и културен туризъм в съответствие с управленската програма на общината чрез работа по проекти за обвързване на културата, историческото наследство  и туризма, чрез осъществяване на рекламни кампании на национално и международно ниво;

18. рекламно-информационна дейност чрез вестник, Интернет, WEB – страницата и външна реклама;

19. Формиране и поддържане на активна информационна среда чрез съвместни дейности в партньорство с местни, национални и международни културни институти, творчески съюзи, неправителствени организации, сдружения, фондации, асоциации, други юридически и физически лица, свързани с регионалния културно-исторически фонд и туризма;

20. Осъществяване на дейност по записване, предаване/възпроизвеждане и разпространение на звук/образ, обработка на информация, аудио и аудиовизуални записи, озвучаване, рекламна, спортна и развлекателна дейност;  проектиране и разработване на компютърен софтуер; конвертиране на документи и дигитализация на данни от физически на електронен носител; печатна дейност; разработка и реализация на медийни продукти; консултантска, информационна дейност; осъществяване на практическо обучение чрез стажантски програми.

III. Седалището и адреса на управление на Предприятието са гр. Шипка, ул. „Стефан Орешков“ №2Е.

IV. Приема Правилник за устройството и дейността на ОП по туризъм „КАЗАНЛЪК АРТ“.

V. Приема структура на ОП по туризъм „КАЗАНЛЪК АРТ“ и определя числен състав 60 бр., съгласно Приложение №1. Последваща промяна в числения състав на ОП може да се извършва с Решение на Общински съвет – Казанлък.

VI. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да утвърди щатно разписание на ОП по туризъм „КАЗАНЛЪК АРТ“.

VII. Предоставя за стопанисване и управление имоти, общинска собственост, съгласно Приложение №2.

VIII. Предоставя за стопанисване и управление вещи, общинска собственост, съгласно Приложение №2.

IX. Задължава Директора да организира и ръководи финансово-икономическата дейност на ОП и да разработи и въведе СФУК в съответствие с нормативните изисквания.

X. Задължава Кмета на Община Казанлък да внесе предложение за актуализиране на бюджета на Община Казанлък и други подзаконови нормативни актове, за които е възникнала необходимост от актуализиране във връзка със създаването на ОП по туризъм „КАЗАНЛЪК АРТ“.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 29/11/2022 г.