РЕШЕНИЕ
№ 830
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.11.2022 г., Протокол № 46

Относно: ОС_2026/17.11.2022 г. - Доклад от Драгомир Петков – Заместник-Кмет на Община Казанлък и председател на комисията по номиниране с проект за решение относно възлагане управлението на "Индустриална зона - Казанлък" ЕООД, гр. Казанлък на Светослав Колев.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред общинските съветници: „С Решение № 806/28.10.2022 г. на Общински съвет-Казанлък открит конкурс за възлагане управлението на "Индустриална зона - Казанлък" ЕООД. С него са определени условията и реда за провеждане на конкурса, изискванията към кандидатите, необходимите документи за участие, начина на провеждане на конкурса и др.

В изпълнение на Решението, определената комисия се събра на 15.11.2022 г. в стая № 22 в сградата на общинска администрация, бул. „Розова долина“ №6, гр. Казанлък за провеждане на конкурса и проверка съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

1. Комисията е разгледала постъпилите в определения срок документи и е установила, че заявление е подал 1 /един/ кандидат: Светослав Колев – вх.№ 94-С-8301-1/14.11.2022 г. в 13,30 ч.

2. По документите на Светослав Колев, комисията констатира, че отговаря на поставените изисквания с Решение № 806/28.10.2022 год. на Общински съвет-Казанлък и се допуска до втори етап: събеседване по определените теми.

3. Във връзка с направените констатации от събеседването по двете теми, членовете на комисията След проведеното събеседване, всеки един от членовете на комисията извърши оценяване по шестобалната система за всяка една от темите, като общата оценка е средно аритметична от оценките по двете теми. За извършване на оценяването на участника, членовете на комисията попълниха индивидуални таблици.

4. В резултат на извършената оценка по темите на събеседването за участника и на получените средно аритметични оценки е извършено класиране. След събеседването комисията класира участниците, както следва:

На ПЪРВО МЯСТО: Светослав Колев, получил оценка 9,81.

За всички действия на комисията са изготвени протоколи и приложения, които са неразделна част към тях.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, чл.51а, ал.4, от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 28, ал. 1, т. 7, чл.57, ал. 4 и чл. 60, ал. 1 от Наредба № 19 на Общински съвет – Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Протокол от 15.11.2022 г. на комисията по номиниране, определена с Решение № 806/28.10.2022 г. на Общински съвет-Казанлък за провеждане на конкурса

 

Р Е Ш И:

 

1. Избира за управител на „Индустриална зона – Казанлък“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, бул. “Розова долина“ №6 – Светослав Колев, представил Заявление за участие с вх.№ 94-С-8301-1/14.11.2022 г. в 13,30 ч.

 

2. Възлага на Кмета на Община Казанлък да сключи Договор за възлагане управлението на „Индустриална зона – Казанлък“ ЕООД, гр. Казанлък след влизане на решението в сила.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Светослав Колев.

Участвали в гласуването 32 общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/11/2022 г.