РЕШЕНИЕ
№834
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.11.2022 г., Протокол №46


Относно: ОС_2010/11.11.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на имот - публична общинска собственост, представляващ тенис кортове и баскетболно игрище.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Община Казанлък има сключен Договор №Д04-95/25.11.2013 г. за временно и възмездно ползване имот – публична общинска собственост, представляващ тенис кортове и баскетболно игрище изградени в Поземлен имот 35167.503.901 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, за който е съставен АПОС №916/21.10.2022 г., находящ се на ул. „Орешака“, с обща площ 4 325 кв.м.

Поради предстоящо предсрочно прекратяване на договора по искане на наемателя, предлагам да бъде обявен публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на имота - публична общинска собственост, представляващ тенис кортове и баскетболно игрище. Съгласно чл.14, ал.7 от ЗОС, свободни имоти или части от тях - публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, след решение на общинския съвет. Въз основа на резултатите от търга или конкурса се сключва договор за наем от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице.

Предвид, че договора предстои да бъде предсрочно прекратен и състоянието на обекта не е добро предлагам да бъде взето решение за отдаване под наем за срок от 10 години на имот - публична общинска собственост, чрез публично оповестен конкурс. Конкурсът ще допринесе изграждането на модернизирана база и получаване на приходи от наем, от които общината има нужда.„

В хода на дебата Николай Златанов изложи предложението от юриста на Общински съвет Казанлък, а именно: „В Точка I, т.1 от проекта за решение да отпадне подточка 1.3.5 - Оформяне на паркова зона на част от съседен имот 35167.503.902 с площ от 200 кв.м, алеи, поставяне на пейки, маси за хранене и пункт за напитки и закуски.“. Вносителят прие направеното предложение и не се постави на гласуване.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, ал.4, предл. 2-ро и чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.18, ал.1, т.1, предл. 2-ро, чл.80, т.1 и чл.96 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък,

 

Р Е Ш И:

I. Открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на имот публична общинска собственост, представляващ тенис кортове и баскетболно игрище, Поземлен имот с идентификатор 35167.503.901, с обща площ 4 325 кв.м, по плана на гр. Казанлък - ул. “Орешака“.

1. Условия на публично оповестения конкурс:

1.1. Начален месечен наем – 200,00 лв. /двеста лева./ без ДДС;

1.2. Срок на договора – 10 години;

1.3. Благоустройствени мероприятия:

1.3.1 Изграждане на осветление на тенис кортовете по стандарт, съгласно изискванията на наредбите.

1.3.2. Подмяна на дренажната система на три тенис кортовете и изграждане на нова настилка от шамот.

1.3.3. Обновяване на поливната система за тенис кортовете, същата да бъде регистрирана по надлежния ред.

1.3.4. Изграждане на съблекалня, сервизни помещения, баня и тоалетни.

1.3.5. Изграждане на покривно съоръжение на един или няколко корта, които да се използват през зимния период.

1.3.6. Изграждане на система за видеонаблюдение, въвеждане на система за онлайн резервация на кортовете и плащане през интернет.

1.4. Спечелилият кандидат се задължава да извърши и предаде в собственост на Община Казанлък благоустройствените мероприятия по т.1.3, в срок до една година от датата на подписване на договора, като за целта се подпишат приемателно – предавателни протоколи.

1.5. След изтичане срока на договора или предсрочното му прекратяване Благоустройствените мероприятия остават в собственост на Община Казанлък, като за целта се подпише приемателно – предавателен протокол.

2. Критерии, начин на оценка и класиране на кандидатите:

2.1. Месечен наем – не по-малко от началния месечен наем – 20%

2.2. Размер на инвестициите свързани с ремонтните дейности, подробно изписани в Количествено-стойностна сметка–не по-малко от 100 000 лв. с ДДС –35%

2.3. Оценка на идеен проект – 25%

2.4. Срок за извършване на ремонтните дейности не по-дълъг от една година – 20%

2.5. Начин на оценка на кандидатите – по десетобалната система на всеки от критериите чрез съпоставяне на предложенията и съобразно посочените тежести.

2.6. Класиране на кандидатите – в низходящ ред.

3. Публично оповестеният конкурс да се открие на 21.12.2022 год. от 11:00 часа в сградата на Община Казанлък, гр. Казанлък, бул. "Розова Долина", №6 в „Ритуалната зала“ втора дата – 05.01.2023 г., при същите условия.

4. Депозит за участие е парична вноска в размер на 50% от наемната цена на обекта, който се заплаща на касата в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък, в срока за подаване на документите, а именно 100,00 лв. /сто лева/.

5. Конкурсната документация се закупува от Гише №6 в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък, в рамките на работното време на центъра, в срок 19.12.2022 год. до 16:30 часа, срещу цена в размер на 200.00 лв. /двеста лева/ без ДДС в брой на касата на общината, а за втора дата до 16:30 часа на 03.01.2023 год.

6. Адрес, срок и ред за подаване на необходимите документи за участие – на гише Деловодство в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък, бул. “Розова долина“ №6, гр. Казанлък, всеки работен ден в рамките на работното време на центъра в срок до 12:30 часа на деня, предхождащ датата на публично оповестения конкурс.

Документите, съгласно чл.100 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък, се представят в запечатан плик, надписан с пълното наименование на обекта, името и адреса на кандидата.

7. Необходими документи за участие в публично оповестения конкурс, които трябва да съдържа плика:

7.1. Заявление за участие по образец, приложено в конкурсната документация – по образец;

7.2. Декларация за запознаване с конкурсната документация и извършен оглед на обекта – по образец;

7.3. Служебна бележка по чл.103, ал.1 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък -  по образец;

7.4. Оферта за предложения месечен наем – по образец;

7.5. Представяне на кандидата;

7.6. Документ за платен депозит – оригинал;

7.7. Документ за внесена такса – заверено копие;

7.8. Идеен вариант, ведно с обяснителни записки за извършване на инвестицията

7.9. Срок за извършване на ремонтните дейности до една година.

7.10. Нотариално заверено пълномощно при необходимост - оригинал.

7.11. За лицата, регистрирани по Търговския закон е задължително посочването на ЕИК или ИК БУЛСТАТ – оригинал или заверено копие;

8. Оглед на обектите – от 10:00 часа до 16:00 часа през всички работни дни в срока на подаване на документи за участие.

 

 • Утвърждава конкурсна документация със следното съдържание:
 • 1. Заявление за участие по образец, приложено в конкурсната документация – по образец;

  2. Декларация за запознаване с конкурсната документация и извършен оглед на обекта – по образец.

  3. Служебна бележка по чл.103, ал.1 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък – по образец;

  4. Оферта за предложения месечен наем – по образец.

  5. Извадка от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък в частта за провеждане на публично оповестен конкурс.

  6. Условия на публично оповестения конкурс.

  7. Проект на договор за наем.

   

 • На основание чл.97 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък, публично оповестения конкурс, да се проведе от комисия в състав:
 • Председател: Драгомир Петков - зам.-кмет на Община Казанлък

  Членове: Здравко Балевски - н-к отдел ПНОЧР и ОП

  Георги Стоев – гл. архитект на Община Казанлък

  Даниела Колева - н-к отдел ИУС

  Даниела Маврева - мл. експерт ОС

  Донка Павлова – ст. експерт „Спортни дейности и база“                                            

  Деко Григоров  - общински съветник 

  В отсъствие на председателя на комисията, същия да бъде заместен от Даниела Колева – н-к отдел ИУС.

  В отсъствие на юриста на комисията, същия да бъде заместен от Кольо Байков, ст. юрисконсулт.

  В отсъствие на гл. архитект на комисията, същия да бъде заместен от Стефка Духнева, гл. експерт Устройство, планове, проектиране и кадастър.

  В отсъствие на друг член на комисията: Зина Трифонова – ст. експерт ОС.

  IV. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на публично оповестения конкурс при спазване изискванията на Глава VІ от Наредба №15 на ОбС, както и да сключи договор със спечелилият участник.

  Настоящото решение подлежи на публикуване в един местен вестник, съгласно чл.98, ал.3 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък.

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

   

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък

   

  Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 28.

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  Изтегли приложенията


  публ: 29/11/2022 г.