РЕШЕНИЕ
№835
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.11.2022 г., Протокол №46

Относно: ОС_2018/14.11.2022 г. - Доклад от Драгомир Петков - зам.-кмет на общината, оправомощен със Заповед №1947/11.11.2022 г. с проект за решение относно покана за участие на Община Казанлък в извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД - Стара Загора, насрочено за 07.12.2022 г.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: “ В Общинска администрация – Казанлък, на основание чл.198в, ал.6 от Закона за водите, във връзка с чл.9, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВК/ (обн. ДВ, бр. 66 от 8.08.2014г., изм. и доп., ДВ, бр.3 от 12.01.2021г.) е получена Покана с вх. №15-63-8/08.11.2022 г. от г-н Иван Чолаков - Областен управител и Председател на АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, за провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД - Стара Загора на 07.12.2022 г. /сряда/, от 11:00 часа, без видеоконферентна връзка, при следния дневен ред:

 

 • Приемане на решение за сключване на Допълнително споразумение №3 към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен между Асоциация по ВиК - Стара Загора и „ВиК“ ЕООД - Стара Загора.
 • Обсъждане и съгласуване на План за опазване на околната среда на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Стара Загора за периода 2022-2026г., ведно с приложенията, неразделна част от него. 
 • Други
 •  

  Актуалното разпределение на гласовете в Общото събрание на Асоциацията е  следното:

  Държавата – 35%, Община Стара Загора – 31,98%, Община Казанлък – 14,00%, Община Чирпан – 3,99%, Община Раднево – 3,64%, Община Павел баня – 2,77%, Община Гълъбово – 2,28%, Община Мъглиж – 2,06%, Община Братя Даскалови – 1,64%, Община Гурково – 1,12%, Община Николаево – 0,95%, Община Опан – 0,58%.

  На основание чл.10, ал.5, т.5 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВК/, г-н Иван Чолаков представя следното предложение за решение:

   

  по т. 1

  На основание чл. 198в, ал.4, т.2 от Закона за водите, във връзка с чл.18.7, б „а“ от Договора, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД - Стара Загора, да приеме решение за сключване на Допълнително споразумение №3 към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги,

  сключен на 29.02.2016 г. между Асоциация по ВиК - Стара Загора и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Стара Загора. 

   

  по т. 2

  На основание чл.5.5, б „а“ от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД - Стара Загора, да приеме решение за съгласуване на План за опазване на околната среда на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Стара Загора за периода 2022-2026г., ведно с приложенията, неразделна част от него. 

  Писмените материали, съгласно чл.10, ал.6 от ПОДАВК, свързани с дневния ред на заседанието са изпратени на електронната поща. Същите са предоставени за запознаване и на хартиен носител, на адреса на Асоциацията - публикувани на интернет страницата на Областна администрация Стара Загора, раздел Асоциация ВиК Стара Загора.              

  Всеки член на асоциацията има право да иска включването на допълнителни въпроси за обсъждане, следвайки реда, предвиден в чл.11, ал.2, ал.3 и ал.4 ПОДАВК.В съответствие с разпоредбите на чл.198е, ал.5 от Закона за водите и чл.5, ал.6 ПОДАВК, е необходимо преди извънредното заседание на Общото събрание, общинските съвети на членовете на асоциацията да приемат решение за мандат и позиция по изброените точки от дневния ред, което представителите на съответната община да представят съгласно чл.14, ал.2 ПОДАВК в срок до 05.12.2022г. на електронната поща на асоциацията или чрез системата за електронен обмен на съобщения.  

  В решението изрично трябва да са включени всички точки от дневния ред и изразената позиция на представителя на съответната община.

  Съгласно чл.5, ал.1, ал.2 и ал.5 от Правилник за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация,

  Чл.5. (1) В асоциацията членуват държавата и общините, включени в съответната

  обособена територия.

  (2) Представителят на държавата в асоциацията е:

  1. областният управител на административно-териториалната единица област, в която

  попада съответната обособена територия, или

  2. областният управител на административно-териториалната единица област, на чиято

  територия се намира по-голямата част от обособената територия - когато съответната обособена територия попада на територията на две или повече административни области; в този случай се прилага съответно правилото на чл.3, ал.2.

  (3) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) Преди всяко заседание на

  общото събрание на асоциацията по ВиК областният управител съгласува с министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите, в съответствие с компетенциите им, позицията на държавата по въпросите от дневния ред и получава мандат за представянето й.

  (4) Мандатът по ал.3 се предоставя в писмена форма. Мандатът се връчва на областния

  управител преди заседанието на общото събрание. Действията на областния управител,

  извършени в нарушение на ал.3, са недействителни.

  (5) Представителят на общината в асоциация по ВиК е кметът на общината, а при

  невъзможност той да участва общинският съвет определя друг представител.

  (6) Позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на общото

  събрание на асоциацията по ВиК се съгласуват по ред, определен от общинския съвет.

  Във връзка с чл.5, ал.1, ал.2 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на  Асоциациите по водоснабдяване и канализация, както и с Решение на Общински съвет – Казанлък от 27.02.2020 г., с което е определен за представител на Община Казанлък в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Стара Загора, Даниела Димитрова Коева – Заместник- кмет „Инфраструктура, строителство и транспорт“ за мандат 2019 – 2023 г.“

  Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23 от ЗМСМА, чл.198е, ал.1, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, чл.5, ал.5 и ал.6, чл.14, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация  и чл.60, ал.1 от Апк,

   

  Р Е Ш И:

   

  1. Упълномощава инж. Даниела Димитрова Коева – Зам.-кмет по „Инфраструктура, строителство и транспорт“, определена за представител на Община Казанлък в Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД - Стара Загора да участва в насроченото за 07.12.2022 г. /сряда/, от 11:00 часа – извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията, а в случай на непровеждането му, мандатът важи за посочената резервна дата и час за провеждане на заседанието на  19.12.2022г. /понеделник/, при същия дневен ред.

  2. Упълномощава представителя на Община Казанлък - инж. Даниела Димитрова Коева да изкаже съгласие и гласува със "За" по разглежданите въпроси - по т.1 и т.2 от предложения за провеждане на извънредно неприсъствено заседание, на Общото събрание на Асоциацията дневен ред. В случай, че по т.3 бъдат внесени други предложения, представителят на община Казанлък да гласува по тях, по съвест и убеждение, ръководена от интересите на обществото и Община Казанлък.   

  3. Допуска предварително изпълнение на решението от деня на приемането му     

                           

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Асоциация по ВиК Стара Загора и Даниела Димитрова Коева - Заместник- кмет „Инфраструктура, строителство и транспорт“.

  Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 30.

   

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)



  Изтегли приложенията


  публ: 29/11/2022 г.