РЕШЕНИЕ
№838
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.11.2022 г., Протокол №46

Относно: ОС_1998/10.11.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем за срок от 10 години по реда на Глава VI от Наредба №15 на ОбС на общински обект - Микроязовир "Синята река", находящ се в землището на с. Средногорово, общ. Казанлък, с начална тръжна цена 5 200,00 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Община Казанлък е постъпила Молба с наш вх. №94-Н-5356-3/03.10.2022 г. относно отдаването под наем на общински обект Микроязовир „Синята река“ в землището на село Средногорово. Обекта представлява Поземлен имот с площ : 277 671 кв.м. с идентификатор 68446.131.42 (шест осем четири четири шест точка едно три едно точка четири две) по КККР на с. Средногорово, одобрени със Заповед №РД-18-21/2018 г. на ИД на АГКК, Последно изменение със Заповед №18-2771-14.03.2019 г. на началника на СГКК – Стара Загора; Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти; Начин на трайно ползване: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение; Номер по предходен план: 001042; По смисъла на Закона за общинската собственост имота представлява Публична общинска собственост, за него е съставен АПОС №674/07.06.2019 година, като е посочен с позиция 52 от Приложение №9 на ГПУРИОС приета с Решение №556/25.11.2021 година. Началната годишна наемна цена е в размер на 5 200,00 лв. без ДДС, определена на основание чл.73 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък.

Съгласно чл.18(1) от Наредба №15 на ОбС – Казанлък, имоти Публична общинска собственост могат да се отдават под наем от кмета на общината след проведен публичен търг или публично оповестен конкурс само ако са включени в годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. Отдаването под наем на имота ще доведе до приходи в общинския бюджет и поемане от наемателя на обекта на дейностите и разноските по поддържането и стопанисването му. §12, т.2 от ПЗР ЗИД ЗВ ДВ бр.58/31.07.2015 г. казва, че в общините, на чиято територия има язовири - публична общинска собственост, за които не са сключени договори за стопанисването, поддръжката и експлоатацията им, по предложение на кмета на общината общинският съвет приема решение за:  откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите чрез предоставянето им под наем.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.4, предл. 1-во и чл.14, ал.7 от Закон за общинската собственост, §12, т.2 от ПЗР ЗИД ЗВ бр. 58/31.07.2015 г. във връзка с чл.18, ал.1, т.1, предл. 1-во и ал.2 както и с чл.80, т.1 и чл.81, ал.1 от Наредба №15 на ОбС -  Казанлък,

Р Е Ш И:

 

I. Да се проведе публичен търг за отдаване под наем за срок от 10 години по реда на Глава VI от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на следния общински обект: Микроязовир „Синята река“, Поземлен имот с площ : 277 671 кв.м. с идентификатор 68446.131.42 (шест осем четири четири шест точка едно три едно точка четири две) по КККР на с. Средногорово, одобрени със Заповед №РД-18-21/2018 г. на ИД на АГКК, Последно изменение със Заповед №18-2771-14.03.2019 г. на началника на СГКК – Стара. Загора; Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти; Начин на трайно ползване: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение; Номер по предходен план: 001042; По смисъла на Закона за общинската собственост имота представлява Публична общинска собственост, за него е съставен АПОС №674/07.06.2019 год., като е посочен  с Позиция №52 от Приложение №9 на ГПУРИОС приета с Решение №556/25.11.2021 година.

II. Началната годишна наемна цена е в размер на 5 200,00 лв. без ДДС.

III. Оправомощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на публичния търг при спазване изискванията на Глава VI от Наредба №15 на ОбС – Казанлък, както и да сключи договор със спечелилия участник.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 29/11/2022 г.