РЕШЕНИЕ
№839
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.11.2022 г., Протокол №46

Относно: ОС_2005/11.11.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 22 650 лв. без ДДС за продажба на земя, представляваща Поземлен имот с идентификатор 27499.501.1408, с площ 755 кв.м, находящ се в с. Енина, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация e постъпило Заявление с вх. №94-К-3672-2/12.08.2022 г. за закупуване на земя, частна общинска собственост от собственика на законно построена върху нея сграда, построена при условията на отстъпено право на строеж. Искането е подадено от Камен Кирев, собственик на жилищната сграда, съгласно Нотариален акт №131, т. III, рег. №4794, Дело №454/2022 г., построена в ПИ с идентификатор 27499.501.1408 с площ 775 кв.м по КККР на с. Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 16.9.2009 г.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4209/28.10.2022 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №6886, вх. рег. №6887/01.11.2022 г., Акт №141, Том №23, н. д. №4858.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2022 г., приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на физически и юридически лица за придобиване на земя от собствениците на законно построени сгради върху нея. Преписката се изготвя на основание чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда и чл.45 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък.

Данъчната оценка на земята е 3 571,20 лв., съгласно Удостоверение №7404066093/28.09.2022 г. на дирекция „Местни приходи”. Изготвената пазарна оценка  с вх. №68-7439-7#1/08.11.2022 г. от оценител по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС  е  22 650,00 лв., без ДДС.  

Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.1, ал.9 и чл.41, ал.2 във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.44 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2022 г., приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№4209/ 28.10.2022 г.

Камен Кирев

22 650,00

Отстъпено право на строеж

ПИ с идентификатор 27499.501.1408 по КККР

на с. Енина

 

2. Определя пазарна цена в размер на 22 650,00 (двадесет и две хиляди шестстотин и петдесет) лева, без ДДС, за продажба на земя с площ 755 (седемстотин петдесет и пет) кв. м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 27499.501.1408 (две седем четири девет девет точка пет нула едно точка едно четири нула осем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 16.09.2019 г.,  адрес: с. Енина, ул. „Слави Курдов“ №14; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при граници: Поземлени имоти с идентификатор – 27499.501.2208; 27199.501.3031; 27499.501.3106; 27499.15.593 и 27499.15.3. По Подробен устройствен план, одобрен със Заповед № 864/ 1970 г. и Заповед №1063/29.06.1999 г. на кмета на Община Казанлък за имота е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХV-1408 (петнадесети за хиляда четиристотин и осем) в кв. 5 (пети) на с. Енина, с площ 755 (седемстотин петдесет и пет) кв. м,  при граници: североизток – граница на урбанизирана територия, югоизток – улица и УПИ „За озеленяване“; югозапад – УПИ „За озеленяване“ и северозапад -  УПИ „За озеленяване“, УПИ „За озеленяване“, улица и граница на урбанизирана територия.

 

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор за продажба на имота по т.2 със заявителя, в срока на валидност на пазарната оценка, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за негова сметка.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Камен Кирев, адрес: гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/11/2022 г.