ОС_2062/08.12.2022 - Писмо от Кремена Бухчева - За Главен секретар в областна администрация Стара Загора с приложена Заповед № АК-01-ЗД-19/07.12.2022 г.  на областния управител относно връщане на Решение № 828/24.11.2022 г. на ОбС като незаконосъобразно - за ново обсъждане.