РЕШЕНИЕ
№846
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 21.12.2022 г., Протокол №47


Относно: ОС_2071/09.12.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно подаване на проектно предложение и одобрение на Споразумение за сътрудничество за реализация на проект по процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“ по ПРЧР 2021-2027 г.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 обяви процедура чрез подбор на проектни предложения  BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“. Целта на процедурата е предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, и друга консултативна подкрепа с цел превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на живот в контекста на Европейската гаранция за детето.

Допустими кандидати са доставчици на социални услуги за деца, вкл. община. Допустимо е партньорство с доставчици на социални услуги за деца, вкл. общини, неправителствени организации и лечебни заведения.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ 391 166,00 лева. Не се изисква съфинансиране. Безвъзмездната финансова помощ може да покрие до 100% от допустимите разходи по проекта. Продължителността на дейностите следва да приключи до 31.12.2026 година.

С Писмо, вх. №63-179-5 от 06.12.2022 г. Сдружение „Бъдеще за децата“ внесе предложение за партньорство по процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“ по ПРЧР 2021-2027 с цел предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги. Сдружението е доставчик на социални услуги за деца и отговаря на изискванията за „кандидат“ по смисъла на условията за кандидатстване по посочената процедура.

През последната година Сдружение „Бъдеще за децата“ активно работи с Община Казанлък по два проекта, фокусирани върху повишаване качеството на живот на деца и семейства, социалното включване и намаляване на бедността на уязвимите групи на територията на община Казанлък. Проектите приключват през 2023 година.

Обявената процедура за подбор е навременна и добра възможност за надграждане на постигнатото и устойчивост на резултатите от изпълняваните партньорски проекти.

Срокът за кандидатстване е 20.01.2023 година.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.15, т.23 и ал.2, чл.59, ал.1 и ал.2, т.6, чл.61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет – Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие Община Казанлък съвместно със Сдружение „Бъдеще за децата“ - гр. Казанлък да подаде проектно предложение по процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

2. Дава съгласие Община Казанлък да участва като Партньор на Сдружение „Бъдеще за децата“, гр. Казанлък в проектното предложение по точка 1.

3. Одобрява Споразумението за сътрудничество, приложено към настоящия доклад и упълномощава кмета да го подпише.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък

Участвали в гласуване 32 общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 23/12/2022 г.