РЕШЕНИЕ
№847
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 21.12.2022 г., Протокол №47

Относно: ОС_2076/15.12.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно Изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2022 г., съгласно Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14 и 22.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „I. По искане на директора на ДГ №9 „Слънчице“ и във връзка с здравословната и безопасна среда на децата, моли да разрешите закупуването на три броя стерилизатори  9 000 лв. Средства могат да бъдат осигурени от бюджета на детската градина след компенсирани промени.

 

II. С ПМС№351/2022г. са предоставени целеви средства за финансова подкрепа на Художествена галерия-Казанлък и ЛХМ „Чудомир“ - съответно 167 400 лева и 108 708 лева. Г-жа Добрина Матова предлага да бъдат закупени два колонни климатика за 12 000 лева и 5 компютърни системи и един лаптоп за 11 000 лева. Директора на Галерията предлага закупуването на два броя климатика за 9 000 лева, единият от които колонен.

 

III. Във връзка с кандидатстване по проект „Красива България“ към МТСП е необходимо проектирането на четвърти етап за преустройство и реконструкция на сградата на ОУ с. Розово – паркоустрояване и благоустрояване на училищен двор. Необходимите средства са в размер на 9 360 лева. Средствата могат да бъдат осигурени от дофинансиране, дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ подпараграф 10-20 „външни услуги“.

 

IV. По повод проведена експертна комисия по чл.160, ал.2 и ал.3 от Закона за културното наследство за археологически обект „Тракийска гробница и култов комплекс „Оструша“ и одобрен от Министъра на културата протокол с предписания на комисията с вх. №08-00-567/23.08.2022 г., се установи, че е необходимо да бъде извършено конструктивно обследване на културната ценност, изготвяне на конструктивен проект за укрепване на стилобата, да бъде дадена технология и рецептура за обработка и консервация на каменната структура на паметника като приоритет е консервацията на каменния градеж на петте помещения на комплекса. Освен това в протокола от експертната комисия са дадени предписания за осигуряване на КРР на монолитния блок и обстоен мониторинг на състоянието на живописта, както и изнасяне за експониране гранитните блокове. В тази връзка Община Казанлък е необходимо да извърши георадарни изследвания, инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване, като на базата на които да се изготви конструктивен проект за укрепване на недвижимата културна ценност. Допълнителни средства са в размер на 11 280 лева. Средствата могат да бъдат осигурени от дейност 759 „Други дейности по културата“ подпараграф 10-15 „материали“.

 

V. Във връзка с цялостна реконструкция и реформиране на домове за стари хора ви предлагам проектиране във всички фази за ДСХ №1 – ул. П. Ганин №52 и ДСХ №3 – бул. Ал. Батенберг №52. Необходимите средства са съответно – 29 600 лева и 18 700 лева. Средства в размер на 48 300 лева могат да бъдат осигурени от дейност 122 „Общинска администрация“ подпараграф 19-01 „платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции“.

 

VI. Във връзка със Споразумение между Община Казанлък и МРРБ за предоставяне на целеви трансфер за СМР изграждане на ВиК инфраструктура на територията на град Крън – етап I, III подетап е размер на 1 699 292 лева са необходими допълнителни средства за строителен и авторски надзор в размер на 30 000 лева. Средства могат да бъдат осигурени от дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ подпараграф 10-30 „текущ ремонт“.

 

VII. Във връзка дефектирала южна бариера пред сградата на Община Казанлък, Ви предлагам закупуване на нова за 2 460 лева. Средства могат да бъдат осигурени от дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ подпараграф 10-30 „текущ ремонт“.

 

VIII. По преписки на граждани за придобиване на земя при доброволно прилагане на ПУП е необходимо в разходната част на бюджета да бъдат заложени 2 000 лева. Средства могат да бъдат осигурени от дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ подпараграф 10-30 „текущ ремонт“.

 

IX. Поради недостиг на средства по обекти в Инвестиционната програма на Община Казанлък Ви предлагам увеличение на следните:

- 300 000 лева за обект „Изграждане на продължение на пешеходна зона по ул. "Ген. Скобелев“ – във връзка с неявяване на строителни фирми на обявените процедури по ЗОП.

- 6 810  лева за обект „Основен ремонт на културно художествен център „Ахинора“ към ХГ Казанлък;

- 2 000 лева за обект „Изготвяне на проект за ремонт на покрива на библиотека "Искра".

 

X. Във връзка със забавянето на Държавния бюджет за 2023 година и съответно на общинските бюджети, Ви предлагам да бъдат заложени следните капиталови разходи за 2022 година, които да се изпълняват като преходни обекти през следващата година:

- Със средства в размер на 5 000 ви предлагам актуализация на проекта път Казанлък-Копринка.

- 49 800 лева закупуване на собствен репатриращ автомобил тип „Паяк“.

- Реконструкция на парк Розариум, в т.ч. и проектиране – 500 000 лева;

- Закупуване на специализирана система от камери за следене на регистрационни табели на автомобили на северен и южен вход/изход на града – 20 000 лева.

- Смяна на лампи по населените места на Община Казанлък – 76 000 лева; - мд. 604

- Входно/изходни бариери с вграден софтуер на паркинг на ул. Л. Каравелов – 18 000 лева;

- Изработка, доставка и монтаж на табели за град Казанлък – 10 000 лева; мд 831

- Капиталов трансфер за закупуване на микробус/автобус за ТД „Балканинвест“ ЕООД – 35 900 лева;

 

Необходимите средствата от т. IX до т. X са в размер на 023 510 лева.

 

Средствата могат да бъдат осигурени от следните увеличения на приходни параграфи в общ размер на 609 800 лева – §§13-01 ДНИ със 100 000 лева, §§13-04 Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин със 120 000 лева; §§24-04 Приходи от продажба на услуги – с 200 000 лева; §§27-04 за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги; §§27-05 за ползване на  пазар, тържища, панаири, тротоари, улични платна и други с 60 000 лева; §§27-10 за  технически  услуги – с 50 000 лева; §§27-11 за  административни  услуги – с 20 000 лева, §§37-02 внесен данък върху приходите от стопански дейности на бюджетните предприятия с 19 800 лева.

 

Отпадане на резерв от 100 000 лева заделен на основание чл.65, ал.1 т.5 от Закона за защита при бедствията и за превантивни мерки с цел намаляване на риска от бедствия и аварии.

 

Отпадане на част от средствата необходимостта ел. енергия на улично осветление във връзка с получени компенсации с разликата от  313 710 лева.

 

XI. На основание чл.117а, във връзка с чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, е обосновано подписването на Допълнителни споразумения с изпълнителите за индексация на стойността на Договор №Д07-8/19.02.2021 г. (ИСУН № BG16RFOP001-6.002-0002-C01-S29), сключен между Община Казанлък и „СК Билдинг“ АД, с предмет „Строително-монтажни работи по изграждане на Туристически комплекс „Светът на траките“ и на стойността на Договор №Д07-3/18.03.2020 г. (ИСУН № BG16RFOP001-6.002-0002-C01-S01), сключен между Община Казанлък и „ПИ ЕС ПИ“ ЕООД, с предмет „Строително-монтажни и консервационно-реставрационни работи за обект Тракийска гробница и култов комплекс „Оструша“, в рамките на проект BG16RFOP001-6.002-0002 „Светът на траките" по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съгласно Методика за изменение цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация.

 

Във връзка с гореизложеното е необходимо увеличаването на размера на дългосрочния кредит, отпуснат от ДЗЗД „ФОНД ЗА УСТОЙЧИВИ ГРАДОВЕ” на Община Казанлък с Договор за финансиране на допустим Проект №19F-001851/07.08.2019 г. и Допълнително споразумение №1/18.07.2022 г., с 887 985 лв., представляващи необходимата сума за достигане на общо увеличение от 30% увеличение на стойността по Договор №Д07-8/19.02.2021 г. (ИСУН №BG16RFOP001-6.002-0002-C01-S29) и Договор №Д07-3/18.03.2020 г. (ИСУН №BG16RFOP001-6.002-0002-C01-S01), извън увеличението на безвъзмездната финансова помощ.

 

XII. Съгласно указания на Министерство на финансите сменя подпараграф (от 5206 „изграждане на инфраструктурни обекти“ на 5400 „придобиване на земя“ по капиталовата програма за обект „Закупуване на ПИ №35167.502.5672 за парк „Розариум“.“

 

В хода на дебата вносителят прие предложението на ПК по икономика, бюджет и финанси, а именно: „В проекта за решение да се добави нова т. 62 със следния текст: "На основание Решение №831/24.11.2022 г. на ОбС - Казанлък средствата за възнаграждения за 3 щатни бройки, заемащи длъжност "Изпълнител - шофьор ученически автобуси" да се изплащат от ВРБ ОС Образование, считано от 01.01.2023 г." .

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл. 124, ал.2 oт  Закона  за публичните финанси и чл.2, ал. 2, ал.5, т.1 и чл.25, ал.2  от Наредба № 28 на Общински съвет – Казанлък за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг,

 

Р Е Ш И:

 

 • Изменя Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2022 година, като изменя Решение №658/08.04.2022 г., изменено с Решение №690/26.05.2022г., изменено с Решение №715/30.06.2022 г., изменено с Решение №774/29.09.2022г.,  изменено с Решение №820/28.10.2022 г., изменено с Решение №822/24.11.2022г на ОбС-Казанлък, в следните точки:
 •  

  т.1. По приходите в размер от 93 411 786 лева на 95 996 986 лева, съгласно Приложение №1:

  т. 1.2. За местни дейности общо приходи в размер от 36 706 096 лева на 39 291 296 лева , в т.ч.:

  т.1.2.1. Приходи за местни дейности, съгласно Приложение №2,  в размер от 18 295 233 лева на 18 905 033 лева, в т.ч.:

  т. 1.2.1.1. Данъчни приходи в размер от 6 698 900 лева на 6 918 900 лева;

  т.1.2.1.2. Неданъчни приходи в размер от 11 596 333 лева на 11 986 133 лева;

  т.1.2.4. Трансфери между бюджети в размер от 548 460 лева на 824 568 лева;

  т. 1.2.5. Трансфери между бюджета на Община Казанлък и ПУДООС в размер от 776 554 лева на 2 475 846 лева;

  т. 1.2.6. Трансфери между бюджети и СЕС в размер от (-) 1 288 512 лева на (-) 2 176 497 лева;

  т.1.2.8.Заеми от банки и други лица в страната в размер от (+) 1 982 730 лева на 2 870 715 лева;

   

  т.2 По разходите в размер от 93 411 786 лева на 95 996 986 лева, както 39 291 296 лева, в т.ч.:

  т.2.2.1. За местни дейности в размер от 34 690 360 лева на 37 227 260 лева, разпределени по  функции и дейности, съгласно Приложение №4

  т.2.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия, на делегираните от държавата дейности в размер от 2 015 736 лева на 2 064 036 лева, разпределени по  функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение №5.

   

  т. 3.3 Заеми от банки и други лица в страната от (+) 1 982 730 лева на (+) 2 870 715 лева, в т.ч.:

  т.3.3.2 Получени дългосрочни заеми от други лица в страната – от (+) 2 383 560 лева на (+) 3 172 497 лева , в т.ч.: 

  изменя тире, както следва - за финансиране по проект ОПРР, „Светът на траките" от Фонд „Мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД в размер от 1 284 512 лева на 2 172 497 лева;

   

  т.9. Изменя Лимит за поемане на нов Общински дълг през 2022 година в размер от 3 662 560 лева на 4 550 545 лева и  максимален  размер на общинския дълг към 31.12.2022 година (чл. 39 от ЗПФ) – от 7 753 334 лева на 8 641 319 лева.

   

  т.13.    Изменя инвестиционна програма на Община Казанлък за 2022 година в размер от 11 625 642 лева на 14 409 844 лева, съгласно Приложение №13.

   

  т.14. Изменя разчет за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със Закона за държавния бюджет за 2022 година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи, съгласно   Приложение №14.

   

  т.22. Изменя бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет -ЛХМ „Чудомир“ и Художествена галерия – Казанлък, съгласно Приложение №22;

   

  Добавя нова т. 61 - Утвърждава капиталов трансфер в размер на 35 900 лева за ТД „Балканинвест“ ЕООД за закупуване автобус/микробус.

   

  Добавя нова т. 62  - На основание Решение №831/24.11.2022 г. на ОбС - Казанлък средствата за възнаграждения за 3 щатни бройки, заемащи длъжност "Изпълнител - шофьор ученически автобуси" да се изплащат от ВРБ ОС Образование, считано от 01.01.2023 г.

   

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

   

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък за всички задължени лица.

   

  Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 26.

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  Изтегли приложенията


  публ: 23/12/2022 г.