РЕШЕНИЕ
№850
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 21.12.2022 г., Протокол №47

Относно: ОС_2048/28.11.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно сключване на Меморандум за разбирателство между град Казанлък, България и град Лай Чау, Виетнам.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Провинция Лай Чау се намира в северозападен Виетнам на около 450 км от столицата Ханой. Разполага с площ от 9 068 km2; население 460 000; работна сила 255 000. Споделя 273 км граница с китайската провинция Юнан. Има сложен пресечен релеф, включващ високи планини, плата, речни долини. Характеризира се с бързо социално-икономическо развитие. Ръстът на БВП за пандемичната 2021 г. бе 3.41%, което надвишава националния от 2.8% за същия период. Сред конкурентните/приоритетните икономически сектори са: водноелектрическа енергия, селско стопанство и преработка на храни, добив на полезни изкопаеми, инфраструктура, туризъм, традиционни занаяти.

В селското стопанство благоприятният микроклимат създава оптимални условия за отглеждане на висококачествен чай, както и потенциално на други традиционни култури в т.ч. женшен, билки; по отношение на туризма и по-конкретно приключенския и селския туризъм – в провинцията се намират шест от десетте най-високи върхове във Виетнам; има многобройни водопади, пещери, скални образувания.

Председателят на Народния комитет на провинцията и областен управител е г-н Чан Тиен Зунг.

Въз основа на очертаните предимства на Лай Чау потенциалните възможностите за сътрудничество с Община Казанлък са в области като селско стопанство, хидроенергетика, туризъм, обучение.

През месец септември 2022 в Община Казанлък постъпи Грама с изх. №Пв-09-416/14.09.2022 от Посолството на България в Ханой, Виетнам, която информира за изразено от страна на виетнамската провинция Лай Чау желание за развитие на връзките с България и конкретно за побратимяване/сключване на меморандум за разбирателство с българска община и предложение от Посолството побратимяването да бъде насочено към Община Казанлък. Мотивът за това е наличието на сходства и допълващи се елементи между профилите на двете общини, което би създало условия за развитие на бизнеса, туризма и връзките между хората.

Сред сходствата и допълващите се елементи с профила на Община Казанлък, са:

- наличието на специфичен микроклимат в Казанлъшката котловина, създаващ географски паралели с Лай Чау;

- богат опит и експертиза в отглеждането, брандирането и пазарното разпространение на култури като маслодайни рози и лавандула, и техните производни продукти;

- значителен туристически потенциал и натрупан през годините организационен и управленски опит в сектора;

- провеждане на фестивали с международен характер и др.

В отговор на полученото предложение с Писмо с изх. №04-14-6/30.09.2022 до Министерство на външните работи, Дирекция „Азия, Австралия и Океания“ потвърдих готовността на Община Казанлък за установяване на сътрудничество с виетнамската провинция Лай Чау след подлагане на гласуване и положително решение на Общинския съвет на Казанлък.

На 10 ноември г-жа Маринела Петкова - посланик на България във Виетнам писмено уведоми Община Казанлък, че посолството на България в Ханой е информирало с нота компетентните власти на провинция Лай Чау и е отправило молба за предоставяне на проект на текст на Меморандум за разбирателство и сътрудничество между Община Казанлък и провинция Лай Чау.

Развитието и поддържането на международни партньорства на местно и регионално ниво е от особено значение за социално-икономическото развитие и за насърчаване на комуникацията на местните общности, както и за създаването на множество лични контакти.

Подписването на Меморандум за разбирателство и сътрудничество между Казанлък и Лай Чау ще даде възможност на администрацията, бизнеса и жителите двата града да участват в съвместни проекти и да си сътрудничат в различни области на социалния, икономическия и културния живот. Това ще бъде предпоставка за споделяне на идеи и опит и ще способства за по-доброто опознаване на историята, културата, бита и душевността на хората на двата града по пътя на взаимни  посещения и активизиране на културния и туристическия обмен.

Партньорството между двата града ще създаде благоприятни условия за популяризиране на нашето историческо наследство и традиции, а отношенията между двете страни ще се задълбочат. Опосредстването на преки контакти между местните власти в Казанлък и Лай Чау ще създаде потенциал за бизнес взаимоотношения между фирми и предприемачи във всички сфери, както и за туристически и друг обмен между хората.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.83 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,

 

Р Е Ш И:

 

1. Общинският съвет одобрява Меморандум за разбирателство и сътрудничество между Община Лай Чау – Социалистическа република Виетнам и Община Казанлък - Република България”.

2. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да подпише Меморандум за разбирателство и сътрудничество между Община Казанлък (България) и Община Лай Чау (Виетнам).

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” 33.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 23/12/2022 г.