РЕШЕНИЕ
№852
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 21.12.2022 г., Протокол №47

Относно: ОС_2053/05.12.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прехвърляне на движима вещ - частна държавна собственост - 1 брой инкубатор за специални грижи за новородени деца (кувьоз), в полза на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" ЕООД.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „МБАЛ „Д-Р Хр. Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък обслужва население над 100 хил. жители от пет общини. Голяма част от пациентите на болницата са от малцинствата, социално слаби и неосигурени като се приемат предимно по спешност, като такива родилки не са посещавали женска консултация и новородените са с ниско тегло. По данни на лечебното заведение за 2021 г. са родени 380 новородени като 43 от тях са недоносени. Част от недоносените бебета са преведени в Клиника по неонатология гр. Стара Загора, но до превеждането им там са били поставяни в инкубатор за дихателна реанимация и поддържане на жизненоважни функции на новородените.

В общинска администрация Казанлък постъпи писмо от Министерство на здравеопазването с наш вх. №04-09-5/15.07.2022 г. за предоставяне на медицинска апаратура на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък. Предоставената медицинска апаратура е инкубатор за специални грижи за новородени деца – 1 бр. с инв. №08503 и сер. №GV38087 – по договор за заем за послужване №РД-06-59/27.04.2020 г. За да бъде предоставена медицинската апаратура на лечебното заведение Община Казанлък като принципал отправи мотивирано искане за предоставянето й.

Със Заповед №РД-01-582/10.11.2022 г. на Министъра на здравеопазването се прехвърля безвъзмездно в собственост на община Казанлък, движима вещ-частна държавна собственост 1 бр. кувьоз (инкубатор за специални грижи за новородени деца) с балансова стойност 13 499,75 лв. (тринадесет хиляди четиристотин деветдесет и девет лева и седемдесет и пет стотинки), с инвентарен №08503 и сериен №G.

Съгласно Заповед №РД-01-582/10.11.2022 г. на Министъра на здравеопазването Община Казанлък извърши счетоводни операции, свързани с прехвърлянето на движимата вещ.

Прехвърлянето на собствеността на инкубатора за специални грижи за новородени деца, ще доведе до използването му от лечебното заведение за всички новородени деца, които се нуждаят от специални медицински грижи.

Предлагам това да се извърши под формата на безвъзмездно прехвърляне, доколкото не е необходимо ангажиране на финансови отношения между Община Казанлък и търговското дружество, което е със 100% общинско участие.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал1 и чл.34, ал.4 от ЗОС,

 

Р Е Ш И:

 

I.  Да се прехвърли безвъзмездно на МБАЛ „Д-Р Хр. Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък, ЕИК 123540775, седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. ”Старозагорска” №16, представлявано от Управителя д-р Кети Петрова Маналова – Владкова правото на собственост върху следната движима вещ: медицинска апаратура инкубатор за специални грижи за новородени деца – 1 бр. с инв. №08503 и сер. №GV38087 с отчетна стойност 13 499,75 лв. (тринадесет хиляди четиристотин деветдесет и девет лева и седемдесет и пет стотинки);

II. Одобрява предложеният проект на договор за прехвърляне на собственост.

III. Упълномощава Кмета на община Казанлък да подпише одобреният договор за прехвърляне.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък и д-р Кети Петрова

Маналова – Владкова –Управител на  МБАЛ „Д-Р Хр. Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък

 

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                       (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 23/12/2022 г.