РЕШЕНИЕ
№854
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 21.12.2022 г., Протокол №47


Относно: ОС_2072/09.12.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план /ОУП/ на община Казанлък, касаещ „Тракия Екоенерджи“ ЕООД.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №168-7500-2#5/10.10.2022г. от „Тракия Екоенерджи“ ЕООД ЕИК123751950 с управител Наско Стоянов, собственик на  ПИ с идентификатори 15864.1.6, 15864.1.10,  15864.1.14, 15864.1.17, 15864.1.22 и 15864.2.5 по КККР на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, като се предвиди възможност за промяна на земеделската земя в Предимно-производствена зона /Пп/ с цел изграждане на фотоволтаична електрическа централа, изменено с ново заявление с вх. №168-7500-2#6/07.12.2022г., с което заявителят ни е уведомил, чe не е възможна реализация на инвестиционното му намерение за изграждане на фотоволтаична централа поради факта, че категорията на земята е неподходяща за този вид дейност. Това е наложило промяна на инвестиционното му намерение, като понастоящем възнамерява да изгради в имотите си складове за селскостопанска продукция, постройки за инвентар, сеновали и други сгради, обслужващи селското стопанство. Моли за промяна на Решение № 787/29.09.2022г., а именно, от решение по т.I. 1.: I.Разрешава изработването на проект за изменение на ОУП на община Казанлък, както следва:

1.По Заявление с вх. №168-7500-2#2/23.03.2022г. от Наско Стоянов, управител на „Тракия Екоенерджи“ ЕООД, собственик на  ПИ с идентификатори 15864.1.6, 15864.1.10,  15864.1.14, 15864.1.17, 15864.1.22 и 15864.2.5 по КККР на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, като се предвиди възможност за  промяна на земеделската земя в Предимно-производствена зона /Пп/ с цел изграждане на фотоволтаична електрическа централа.”, да отпадне текста: „за изграждане на фотоволтаична електрическа централа“.

След анализ на заявеното от лицето искане и съобразяване на относимите към него факти и обстоятелства и доколкото пряко задължение на адм. орган, пред който тече производството, е да издири и приложи правната норма, съответна на описаното в заявлението, се обоснова извод, че с искането си за изменение на приетото от ОбС решение за разрешаване изработването на ПИОУП, лицето всъщност сезира органа за незаконосъобразност на издадения акт. Това служи за самосезиране на органа за наличие на предпоставка за възобновяване на производството по издаването му и приемане на решение /издаване на изменителен акт/, който да бъде съобразен със съществени изисквания и/или ограничения, въведени с действащото законодателство, които не са били съобразени или не са били известни на страните в административното производство при първоначалното издаване на акта. В конкретния случай се установява, че към заявлението си за изработване на ПИОУП и ПУП заявителят е приложил 6 бр. скици от СГКК-Ст.Загора за всеки един от имотите, върху които желае изграждането на фотоволтаична централа. Видно от тях, за всеки един от 6-те имота е посочено, че са VI-та категория земеделска земя. Това обстоятелство е от съществено значение и е следвало да бъде съобразено както от възложителя, така и от адм. орган при приемане на процесното решение, доколкото е налице законово ограничение по силата на чл.23, ал.3 от ЗОЗЗ /lex specialis/ със следното съдържание: „Изграждането и/или разширението на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, използващи фотоволтаични (слънчеви) системи, освен в случаите, когато производството на електрическа енергия се използва за собствени нужди, се допуска върху неполивни земеделски земи от седма до десета категория или некатегоризируеми при наличие на становище за присъединяване на обекта, издадено от съответния мрежови оператор“. Видно от тази разпоредба, инвестиционното намерение на възложителя е било изначално невъзможно, а административния акт, издаден за да обезпечи реализирането му не е бил съобразен със закона. С това е допуснато нарушение на основния принцип за законност, заложен в чл.4, ал.2 от АПК, а именно – административните актове да съответстват на целта и основанията, предвидени в закона за да могат да породят по коректен начин за адресатите си последиците, които се целят с издаването им. От една страна установения дефект е правно нетърпим, но от друга, и доколкото не е изтекъл срокът, посочен в чл.102 от АПК за възобновяване на производството по издаването на административния акт – е отстраним. По тези съображения предлагам възобновяване на производството по издаване на разрешение за изработване на ПИОУП и постановяване на нов диспозитив, съобразен с горните мотиви, като от текста на т.1 от диспозитива на Решение №787/29.09.2022 г. отпаднат в края думите „с цел изграждане на фотоволтаична електрическа централа“. Видно от новото заявление на възложителя той ще изгражда друг вид обекти, различни от фотоволтаична централа, които са съвместими със зона „Пп“ по ОУП и не е нужна допълнителна конкретизация.

Тъй като по силата на чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението по чл.124 за разрешаване изработването на проект за изменение на ОУП не подлежи на оспорване, то компетентен за възобновяване на производството по издаване и изменението му в тримесечен срок е самия издател на първоначалния акт-Общински съвет Казанлък. По изложените съображения и с оглед процесуална икономия по см. на чл.11 от АПК предлагам в рамките на едно и също обсъждане да се коригира диспозитива на предходното решение, както и да се приеме ново такова за одобрение на вече-изработения проект за изменение на ОУП относно имотите на възложителя. Горното е допустимо предвид липсата на необходимост от конституиране на други заинтересовани лица относно заявеното изменение, доколкото имотите са собственост единствено на заявителя и липсват данни за наличие на други вещни права в тях на трети лица. Допустимо е и поради това, че по съществото си изменението на диспозитива на предходното решение на ОбС се състои само в изключване на определен вид застрояване, което не е допустимо в посочената категория земя, като няма промяна на заявената зона в ОУП, която се запазва Пп-предимно производствена.

В изпълнение на изискванията на чл.127, ал.1 от ЗУТ, е проведено обществено обсъждане на постъпилите проекти за частично изменение на ОУП на община Казанлък. Обявата е публикувана на официалния сайт на община Казанлък, на таблото за съобщения в Центъра за информация и услуги на граждани и във в-к „Искра“. Материалите са били достъпни за разглеждане в деловодството на общината. Обявен е бил и начинът за подаване на писмени предложения, становища или възражения. В периода на обявяване на проекта, не са постъпили писмени жалби или възражения по представените проекти за изменение на ОУП на общината.

Инвестиционните намерения са съгласувани с РИОСВ-Стара Загора. Преценките, обективирани в съгласувателните писма са, че за реализация на инвестиционните предложения не е необходимо да се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони.

В съответствие с изискването на чл.24, ал.1 от Наредба №8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, проектът съдържа текстови и графичен материал за всеки имот или група от имоти:  обяснителна записка и чертеж.

На основание чл.127, ал.3 от ЗУТ, проектът за изменение на ОУП на община Казанлък е приет от ОЕСУТ с Протокол №21 от 08.12.2022г.

На основание чл.127, ал.6 от ЗУТ, Общият устройствен план се одобрява от общинския съвет по доклад на Кмета на общината. „

В хода на дебата председателстващият подложи на гласуване предложението от общинският

съветник Моника Динева а именно: „Точка II и Точка III  от проекта за решение, касаещи Заявление с вх. №168-7500-2#5/10.10.2022 г. от „Тракия Екоенерджи“ относно ПИ с идентификатори 15864.1.6, 15864.1.10, 15864.1.14, 15864.1.17, 15864.1.22 и 15864.2.5 по КККР на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, да се обособи като самостоятелно решение .“, което се прие от съветниците.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.127, ал.6 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗУТ, чл.99, т.1 и чл.102, ал.1 от АПК и Решение № 787/29.09.2022 г. на ОбС-Казанлък за разрешаване изработването на проект за изменение на ОУПО,

 

 

Р Е Ш И:

 

Изменя Решение №787/29.09.2022 г. на ОбС-Казанлък в частта на т.I, т.1 от диспозитива, касаещ Заявление с вх. №168-7500-2#2/23.03.2022г. от Наско Стоянов, управител на „Тракия Екоенерджи“ ЕООД, за издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ОУП на община Казанлък относно ПИ с идентификатори 15864.1.6, 15864.1.10,  15864.1.14, 15864.1.17, 15864.1.22 и 15864.2.5 по КККР на с. Голямо Дряново, общ.Казанлък, като думите  „с цел изграждане на фотоволтаична електрическа централа“ се заличават и придобива следния вид:

„1. По Заявление с вх. №168-7500-2#2/23.03.2022 г. от Наско  Стоянов, управител на „Тракия Екоенерджи“ ЕООД, собственик на  ПИ с идентификатори 15864.1.6, 15864.1.10,  15864.1.14, 15864.1.17, 15864.1.22 и 15864.2.5 по КККР на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, като се предвиди възможност за промяна на земеделската земя в Предимно-производствена зона /Пп/.

II. Одобрява изменение на Общия устройствен план на община Казанлък, одобрен с Решение № 579/26.10.2017 г. на ОбС-Казанлък относно ПИ с идентификатори 15864.1.6, 15864.1.10,  15864.1.14, 15864.1.17, 15864.1.22 и 15864.2.5 по КККР на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, като се променя устройствения режим на ПИ от земеделската земя със забрана за промяна на предназначението в Предимно-производствена зона /Пп/. Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване-max. 80%; коефициент на интензивност /Кинт/- max. 2,5; минимална озеленена площ- 20%; височина-max. 15м.

Изменението на Общият устройствен план може да се обжалва по реда на чл.215, ал.1 от ЗУТ в 14 дневен срок от обнародването му на основание чл.127, ал.12 във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ в "Държавен вестник" от собствениците на недвижими имоти, непосредствено засегнати от неговите предвиждания. Обжалването не спира изпълнението на плана.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Наско Стоянов, с адрес гр. Стара Загора.

 

Участвали в гласуване 30 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 23/12/2022 г.