РЕШЕНИЕ
№858
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 21.12.2022 г., Протокол №47

Относно: ОС_2058/07.12.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена за продажба на земя частна общинска собственост на собственик на построена върху нея сграда: Урегулиран поземлен имот (УПИ) XXVI, в кв. 36, с площ 780 кв. м , находящ се в с. Долно Изворово, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление вх. №94-Ц-921-1/25.08.2022 година от Цветан Цонев за закупуване на земя - частна общинска собственост. Заявителят е собственик на жилищна сграда, построена въз основа на Договор от 10.12.1987 година за отстъпено право на строеж върху Урегулиран поземлен имот ХХVI с площ 780 кв.м в кв.36 по ПУП на село Долно Изворово, одобрен със Заповед №22/1987 г. За общинската земя е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №1081 от 22.07.2005 година, вписан в Служба по вписванията град Казанлък с вх. №5970/30.08.2005 г., Акт №82, т. VII, н. д. 3433.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък, приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти - частна общинска собственост, по заявления на физически или юридически лица, собственици на законно построени върху тях сгради. На основание чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл.44, ал.3 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък, продажбата се извършва от кмета на общината без търг или конкурс. Данъчната оценка на земята е 2059.20 лева, съгласно Удостоверение №7404067181/25.11.2022 година на дирекция „Местни приходи“, а пазарната оценка е 7800.00 лева, без ДДС, изготвена от правоспособен оценител, по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС .

Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, за да бъде извършена разпоредителната сделка е необходимо Общински съвет – Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.44 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък,

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2022 година, приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход

(лева)

Предназначение

Описание на имота

1081/ 2005 г.

Цветан

Цонев

 

7800.00

За жилищно строителство

ХХVI с площ 780 кв. м в квартал 36 с. Д. Изворово

 

2. Определя пазарна цена от 7800.00 (седем хиляди и осемстотин) лева, без ДДС, за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственик на построената върху нея сграда: Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХVI (двадесет и шести) с площ 780 (седемстотин и осемдесет) кв.м в кв.36 (тридесет и шести) по ПУП на село Долно Изворово, община Казанлък, област Стара Загора, одобрен със Заповед №22/1987 г., при граници: улица, УПИ ХХV, край на населено място, УПИ ХХVII.

3. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор с Цветан Цонев от град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, за продажбата на общинския имот по т.2 от настоящото решение. Договорът да бъде сключен в срока на валидност на оценката. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя – Цветан Цонев.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Цветан Цонев, адрес за кореспонденция: град Пловдив.

 

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 23/12/2022 г.