РЕШЕНИЕ
№ 859
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 21.12.2022 г., Протокол № 47

Относно: ОС_2061/07.12.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 1925,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - незастроена земя с площ 1 кв. м, част от улична регулация по ПУП на част от кв. 268, гр. Казанлък, за която е образуван Проектен имот с идентификатор 35167.502.89, гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило заявление за доброволно прилагане на Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №822/2022 г., относно урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-6351,8324 с обща площ 601 кв. м в кв. 268 град Казанлък.

Съгласно изготвените скици-проекти на СГКК-Стара Загора за изменение на Кадастрална карта и кадастрални регистри(КККР) на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК и представените документи, собственици на реални части в урегулирания имот са:

- Заявителите - собственици на новопроектиран проектен имот с идентификатор  35167.502.90 с площ 590 кв. м по Скица-проект №15-985770-29.08.2022 г. на СГКК-Стара Загора, описани при квоти на съсобственост в Нотариален акт  дв. вх. рег. №7259, акт №3, т. 25, д. 5135, дв. вх. рег. №7259 от 14.11.2022 г.;

- Община Казанлък - собственик на проектен имот с идентификатор 35167.502.88 с площ 11 кв. м по Скица-проект №15-1079141-16.09.2022 г. на СГКК-Стара Загора, по Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4197/29.09.2022 г., вписан в СВ –Казанлък с дв. вх. №6306/10.10.2022 г., акт 144, т. 21, н. д. 4444.

В улична регулация попада земя с площ 1 кв. м, която се отнема от Поземлен имот с идентификатор 35167.502.8324, собственост на Пламен Щерев, Елица и Пламен Чакърови (в режим на СИО по смисъла на Семейния кодекс), съгласно Нотариален акт № 142, т. 25, д. 5278, дв. вх. рег. №7076/23.12.2020 г. и Решение №201/11.05.2022 г. по гр. д. №20225510100878/2022 г. на КРС.  По издадената Скица-проект №15-985743-29.08.2022 г. на СГКК-Стара Загора за него е образуван проектен имот с идентификатор 35167.502.89.

Съгласно §22, ал. 1, т. 1, б.„б“ и б. „в“ от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Подробният устройствен план се счита за приложен по отношение на регулацията със сключване на договори за прехвърляне на собствеността и с изплащане на обезщетенията.  В бюджета на община Казанлък не са предвидени средства за отчуждаване, а собствениците на имота заявяват доброволно прилагане на действащия подробен устройствен план. За да бъде удовлетворено заявлението им е необходимо да бъдат сключени: договор за продажбата на общинската земя, представляваща проектен имот с идентификатор 35167.502.88, както и договор за дарение в полза на община Казанлък на незастроена земя с площ 1 кв. м, представляваща проектен имот с идентификатор 35167.502.89.

В чл. 21, ал. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС) е предвидена възможност общината да придобива в собственост имоти, предвидени за изграждане на обекти, публична общинска собственост. В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2022 година, приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани. Съобразно чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот. За общинската земя, предмет на разпореждане, са изготвени: данъчна оценка на стойност 318.80 лева, съгласно Удостоверение за ДО №7404066004/2022 г. на Дирекция „Местни приходи“ и пазарна оценка на стойност 1925.00 лева. Данъчната оценка на проектен имот с идентификатор 35167.502.89 с площ 1 кв. м, попадащ в улична регулация е 31.50 лева, съгласно Удостоверение за ДО №7404066419/2022 г. на Дирекция „Местни приходи“.”  

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл. 8, ал.1 и ал.9, чл.34, ал.3, и чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал.2,  във връзка с чл.21, ал.4 от Закона за общинската собственост, §22 от ЗУТ, чл.11, чл.45 от Наредба №15 за реда за придобиване и управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2022 година, приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход

(лв.)

Предназначение

Описание на имота

4197/ 2022 г.

Виляна и Юсеф Асфар;

Пламен Щерев, Елица Чакърова, Пламен Чакъров;

Спас Спасов, Костадин Спасов

1925.00

Жилищно строителство

Реална част с площ 11 кв. м от УПИ VII-6351,8324 с площ 601 кв. м в кв. 268 по ПУП на град Казанлък.

2. Дава съгласие, Кметът на Община Казанлък, от името и в полза на община Казанлък, да приеме дарение от:  Пламен Щерев от град Казанлък,; Елица Чакърова от град Казанлък, и Пламен Чакъров от град Казанлък; представляващо: правото на собственост върху Незастроена земя с площ 1 (един) кв. м, част от улична регулация по ПУП на част от кв. 268 град Казанлък, одобрен със Заповед №822/2022 г., за която е образуван Проектен имот с идентификатор 35167.502.89 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка осем девет), при граници: проектни имоти с идентификатори 35167.502.88, 35167.502.90, 35167.502.9141, по Скица-проект №15-985743-29.08.2022 г. на СГКК-Стара Загора за изменение на КККР на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, с което площта от 1 кв. м се отнема от Поземлен имот с идентификатор 35167.502.8324 с обща площ 253 кв. м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване:  Ниско застрояване.

Данъчната оценка на даряваната реална част е в размер на 31.50 лева, съгласно Удостоверение за ДО №7404066419/2022 г. на Дирекция „Местни приходи“. 

3. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор с Пламен Щерев, Елица Чакърова и съпругът ѝ Пламен Чакъров, за дарение на имота по т. 2. Всички данъци, такси и разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на Община Казанлък.

4. Определя пазарна цена от 1925.00 (хиляда деветстотин двадесет и пет) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, при доброволно прилагане на подробен устройствен план: Незастроена земя, реална част от урегулиран поземлен имот VII-6351,8324 в кв. 268 по ПУП на град Казанлък, одобрен със Заповед №1555/31.08.2021 г. на кмет на община Казанлък, при граници: улици, ПИ с идентификатори 35167.502.8324 и 35167.502.6351, представляваща Проектен имот с идентификатор 35167.502.88 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка осем осем), с площ 11 (единадесет) кв. м, при граници: Проектни имоти с идентификатори:  35167.502.89, 35167.502.90, 35167.502.9141, 35167.502.9142, по Скица-проект №15-1079141-16.09.2022 г. на СГКК-Стара Загора за изменение на КККР на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, при което се отнемат площи: 4 кв. м от ПИ с идентификатор 35167.502.9155 с площ 417 кв. м,  и 7 кв. м от ПИ с идентификатор 35167.502.9141 с площ 1218 кв. м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За второстепенна улица.

Данъчната оценка на имота, частна общинска собственост е в размер на 318.80 лева, съгласно Удостоверение за ДО №7404066004/2022 г. на Дирекция „Местни приходи“.

5. Упълномощава Кмета на община Казанлък, в срока на валидност на оценката, да сключи договор с Виляна Найденова - Асфар от град Казанлък; Юсеф Ал-Асфар от град Казанлък,;    Пламен Щерев от град Казанлък; Елица Чакърова от град Казанлък; Пламен Чакъров от град Казанлък; Спас Спасов от град Казанлък и Костадин Спасов от град София, за прехвърляне собствеността на общинския имот по т. 4, при квотите им на собственост в Проектен имот с идентификатор 35167.502.90, описани в Нотариален акт дв. вх. рег. №7259, акт №3, т. 25, д. 5135. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителите – Виляна Асфар, Юсеф Ал-Асфар, Пламен Щерев, Елица и Пламен Чакърови, Спас Спасов и Костадин  Спасов.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Виляна и Юсеф Асфар, адрес за кореспонденция: гр. Казанлък; Пламен Щерев, Елица и Пламен Чакърови, адрес: гр. Казанлък; Спас Спасов и Костадин  Спасов, адрес за кореспонденция: гр. Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 23/12/2022 г.