РЕШЕНИЕ
№ 860
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 21.12.2022 г., Протокол № 47

Относно: ОС_2046/24.11.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена за продажба на земя частна общинска собственост на собственик на построена върху нея сграда: „Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-263, в кв. 9, с площ 860 кв. м, находящ се в с. Долно Изворово, oбщ. Казанлък, в размер на 13 750 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация e постъпило заявление от Атанаска Петрова с вх. №94-А-177-2/16.08.2022 г. за закупуване на земя, частна общинска собственост, представляваща УПИ IV-263 в кв. 9 на с. Долно Изворово, с площ 860 кв. м,  съгласно действащия ПУП, одобрен със Заповед №22/1987 г. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4205/21.10.2022 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №6674, вх. рег. №6675/24.10.2022 г., Акт 5, т. 23, н. дело 4714.

Заявителят е собственик на жилищна сграда, построена в имота, съгласно Нотариален акт №33, т. 4, рег. №3170, дело №656/2021 г., вписан с СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №7795, вх. рег. №7795/03.11.2021 г., Акт №103, т. 27, дело №5624.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък 2022 г., приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, частна общинска собственост по заявления на физически или юридически лица, собственици на законно построени върху тях сгради.

Преписката се изготвя на основание чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда и чл.44, ал.3 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък като продажбата се извършва от кмета на общината, без търг или конкурс.

Данъчната оценка на земята е 2 270,40 лв., съгласно Удостоверение №7404066259/ 07.10.2022 г. на Дирекция „Местни приходи”. Изготвената пазарна оценка с №94-И-253-2#10/18.11.2022 г. от  оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС  е  13 750,00 лв., без ДДС.  

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.44 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№4205 от 21.10.2022 г.

Атанаска

Петрова

13 750,00

Жилищно строителство – отстъпено право на строеж

УПИ IV-263 с площ 860 кв. м в кв. 9 на

с. Долно Изворово

 

2. Определя пазарна цена в размер на 13 750,00 (тринадесет хиляди седемстотин и петдесет) лева, без ДДС, за продажба на земя с площ 860 (осемстотин и шестдесет) кв. м, представляваща Урегулиран поземлен имот IV-263 (четвърти за двеста шестдесет и три) в кв. 9 (девети) на с. Долно Изворово, съгласно действащ Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №22/1987 г., при граници: североизток – улица; югоизток - УПИ V-264; югозапад – край на регулация и северозапад – УПИ III-262.

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор със заявителя за продажба на имота по т. 2 в срока на валидност на пазарната оценка. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Атанаска Петрова, гр. Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 23/12/2022 г.