РЕШЕНИЕ
№ 861
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 21.12.2022 г., Протокол № 47

 

Относно: ОС_2041/23.11.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 5450 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, представляващ Проектен имот с идентификатор 35167.504.9218 към УПИ I-911,912 - незастроена земя с площ 42 кв. м в кв. 132A на гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация e постъпило Заявление с вх. №94-И-253-2/01.06.2022 г. от Илина Зарова за доброволно прилагане на действащия ПУП на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №РД-02-14-192/1987 г., изм. със Заповед №59/20.05.1997 г. и ПР, одобрен със Заповед №486/15.06.2005 г. на кмета на Община Казанлък за УПИ I-911, 912, кв. 132А с площ 406 кв. м, представляващ Проектен имот с идентификатор 35167.504.9217 по Скица-проект №15-989529/29.08.2022 г. за изменение на Кадастралната карта на гр. Казанлък, одобрена със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г.  на ИД на АГКК.

С изготвената Скица-проект №15-989529/29.08.2022 г. за Проектен имот с идентификатор 35167.504.9218 с площ 42 кв. м, представляващ незастроена земя, реална част придаваема по регулация към Проектен имот с идентификатор 35167.504.9217, получен при обединяване на ПИ с идентификатор 35167.504.912 и ПИ с идентификатор 35167.504.912 се изменя Кадастралната карта на гр. Казанлък като отнема:

- Площ 37 кв. м от Поземлен имот с идентификатор 35167.504.9015 с площ 1223 кв. м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За второстепенна улица, адрес: гр. Казанлък, ул. „Бр. Миладинови“ и

- Площ 4 кв. м от Поземлен имот с идентификатор 35167.504.9014 с площ 3055 кв. м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За второстепенна улица, адрес: гр. Казанлък, ул. „Константин Величков“.

Няма сгради засегнати от проектния имот.

Заявителят е собственик на Дворно място с площ 285 кв. м, представляващ имот с пл. №911, гр. Казанлък (съгласно Нотариален акт №126, т. 2, рег. №2110, д. №461/30.03.1999 г.) и на ПИ с идентификатор 35167.504.912 по КККР на гр. Казанлък (съгласно Нотариален акт №127, т. 2, рег. №2261, д. №288/23.12.2021 г.), включени в съсобствен УПИ I-911, 912, кв. 132А по действащ ПУП на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №РД-02-14-192/1987 г., изм. със Заповед №59/20.05.1997 г. и ПР, одобрен със Заповед №486/15.06.2005 г. на кмета на Община Казанлък.

Община Казанлък притежава Незастроена земя с площ 42 кв. м, реална част придаваема към УПИ I-911,912 (Проектен имот с идентификатор 35167.504.9217 по Скица-проект №15-989529/29.08.2022 г.) в кв. 132А, гр. Казанлък по действащ ПУП, одобрен със Заповед №РД-02-14-192/1987 г., изм. със Заповед №59/20.05.1997 г. и ПР, одобрен със Заповед №486/15.06.2005 г. на кмета на Община Казанлък, представляваща Проектен имот с идентификатор 35167.504.9218 по Скица-проект №15-989529/29.08.2022 г.

За имота е съставен АЧОС №4204/20.10.2022 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №6673, вх. рег. №6674/24.10.2022 г.; акт 4, т.23, н. д. 4713.

Данъчната оценка е 945,00 лв., съгласно Удостоверение за ДО №7404066091/ 28.09.2022 г. на Дирекция „Местни приходи”.

Изготвената Пазарна оценка вх. №94-И-253-2#10/18.11.2022 г. от оценител на недвижими имоти по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС е 5 450,00 лв., без ДДС.  

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2022 г., приета с Решение №556/ 25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на физически и юридически лица за прилагане на регулационните планове. Преписката за прехвърляне на собствеността на общинския имот се изготвя на основание чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с §22, ал. 1, т. 1, б. „б“  от ЗР на Закона за устройство на територията (ЗУТ) по реда и чл. 46, ал. 9 от Наредба №15 на Общински съвет-Казанлък.

Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, за да бъде извършена разпоредителната сделка е необходимо Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 4, т. 2 и  чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с §22, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗУТ,

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2022 г., приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№4204/ 20.10.2022 г.

  Илина Зарова

5 450,00

„ЖС“

Проектен имот с идентификатор 35167.504.9218 с площ 42 кв. м, гр. Казанлък

 

2. Определя пазарна цена в размер на 5 450,00 (пет хиляди четиристотин и петдесет) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост при доброволно прилагане на Подробен устройствен план, представляващ Проектен имот с идентификатор 35167.504.9218 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка девет две едно осем) с площ 42 (четиридесет и два) кв. м, при граници: Проектен имот с идентификатор 35167.504.9217 (улица), Проектен имот с идентификатор 35167.504.9015 и Проектен имот с идентификатор 35167.504.9014 по Скица-проект №15-989529/29.08.2022 г. на СГКК-Стара Загора за изменение на Кадастралната карта на гр. Казанлък, одобрена със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК с цел прилагане на улична регулация относно Проектен имот с идентификатор 35167.504.9217 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка девет две едно седем), който по действащия Подробен устройствен план на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №РД-02-14-192/1987 г., изм. със Заповед №59/20.05.1997 г. и ПР, одобрен със Заповед №486/15.06.2005 г. на кмета на Община Казанлък представлява: Незастроена  земя с площ 42 (четиридесет и два) кв. м, реална част придаваема към Урегулиран поземлен имот I-911, 912 (първи деветстотин и единадесет запетая деветстотин и дванадесет), кв. 132А (сто тридесет и втори А) с площ 406 (четиристотин и шест) кв. м.

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор със заявителя, за прехвърляне собствеността на имота по т. 2 като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за негова сметка.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Илина Зарова, гр. Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 23/12/2022 г.