ПОКАНА № 48

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.2 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на Извънредно заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе на 10.01.2023 г. от 09:30 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_2095/05.01.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно кандидатстване с проектно предложение по Процедура BGENERGY-2.001 - „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост /Покана 1/. С писмо вх. № ОС-2100/09.01.2023 г., вносителят обосновава неотложността на поставените въпроси.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_2099/09.01.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно увеличение на размера на дългосрочен общински дълг, поет с Договор за финансиране на допустим проект № 19F-001851/07.08.2019 г. и Решение № 1081/27.06.2019 г. на Общински съвет – Казанлък, във връзка с реализация на проект „Светът на траките“ по Процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“, Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020, Административен договор за предоставяне на БФП № РД-02-37-135/26.11.2019 г. (№ от ИСУН – BG16RFOP001-6.002-0002-C01). С писмо вх. № ОС-2100/09.01.2023 г., вносителят обосновава неотложността на поставените въпроси.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 783 От дата: 09.01.2023 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ