РЕШЕНИЕ
№886
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.01.2023 г., Протокол №49


Относно: ОС_2116/13.01.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - План за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 63570.70.7 с начин на трайно ползване  - "за ремонт и поддържане на транспортни средства", с площ от 14.099 дка, в землище на с. Ръжена, местност "Сириря". 2. Изразяване на предварително съгласие за изграждане на "Трасета на пътна връзка". 3. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх.№168-2387-2/22.12.2022 г. от „ЕКОГЕОРЕСУРС“ ООД  с управител Иво Петров, с искане за издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план–план за застрояване за ПИ с идентификатор 63570.70.7 с площ от 14.099 дка, с начин на трайно ползване (НТП) „за ремонт и поддържане на транспортни средства“ в местност „Сириря“ в землище село Ръжена при граници и съседи и НТП:  63570.70.1 - „пасище“, 63570.78.57-„отводнителен канал“, 63570.70.176 селско стопански, горски ведомствен път“ 63570.70.175 - “дере“ - публична общинска собственост.

Местоположението на имотът е на изток от строителните граници на Ръжена. Достъпа до имота е възможен през ПИ с идентификатор 63570.78.57 - „отводнителен канал“ за да се достигне до общински четвъртокласен път 63570.78.510. Инвестиционното намерение не противоречи на зоната от ОУП на Община Казанлък, в която попада поземления имот – Т (терени за транспортна инфраструктура). Предвидени са следните показатели за застрояване: до 50% плътност на застрояване, 1.5 коефициент на интензивност, 30% минимално озеленяване и до 10 м макс. кота корниз.

Представено е Уведомление от РИОСВ №КОС-01-6073(1) от 04.10.2022 г, с което се удостоверява, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ и чл.29 от ЗОЗЗ,

   

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63570.70.7, с начин на трайно ползване (НТП) „за ремонт и поддържане на транспортни средства“ с площ от 14.099 дка, местност „Сириря“ в землище село Ръжена при граници и съседи и НТП:  63570.70.1 - „пасище“, 63570.78.57-„отводнителен канал“, 63570.70.176 селско стопански, горски ведомствен път“ 63570.70.175 - “дере“ - публична общинска собственост, в едно със схеми за техническа инфраструктура.

2. Изразява предварително съгласие за изграждане на „Трасета на пътна връзка“ в землище село Ръжена върху ПИ с идентификатор 63570.78.57 с начин на трайно ползване /НТП/ - „отводнителен канал“ - общинска публична собственост. Предвижда се промяна предназначението на засегната площ от 12 кв.м в рамките на ПИ с идентификатор 63570.78.57.

3. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

4. Определя срок на предварителното съгласие – 2 (две) години.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „ЕКОГЕОРЕСУРС“ ООД с управител Иво Петров. 

 

Участвали в гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 31/01/2023 г.