ПОКАНА № 50

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), чл. 16 от Устава на фондация „Чудомир“ и чл.39, ал.1 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 23.02.2023 г. от 09:30 часа, в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_2154/08.02.2023 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно възлагане изпълнението на услуга от общ икономически интерес в рамките на Проект ”Грижа в дома в община Казанлък”, финансиран по Програма ”Развитие на човешките ресурси 2021-2027”.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_2163/09.02.2023 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно кандидатстване на община Казанлък с проектно предложение по процедура BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ по Програма за модернизиране на дългосрочната грижа към Националния план за възстановяване и устойчивост за обект „Обновяване и реформиране на Дом за стари хора № 3, гр. Казанлък, бул. Александър Батенберг № 220“.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_2164/09.02.2023 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно кандидатстване на община Казанлък с проектно предложение по процедура BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ по Програма за модернизиране на дългосрочната грижа към Националния план за възстановяване и устойчивост за обект „Обновяване и реформиране на Дом за стари хора № 1, гр. Казанлък, ул. ”Петьо Ганин” № 52.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_2190/14.02.2023 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Разчети за местни дейности на Община Казанлък за 2023 г., ведно с Приложения от №1 до №14.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_2151/08.02.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - парцеларен план и план схема на подземен електропровод, ниско напрежение за захранване на ”Фотоволтаична централа”, разположена в УПИ XVII-383, кв. 36 по плана на с. Долно Изворово, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя; 3. Изразяване на предварително съгласие за право на прокарване, респективно учредяване на сервитут в ПИ с идентификатор 22633.60.341 с НТП ”Пасище”, общинска собственост по КККР на с. Долно Изворово, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_2165/09.02.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно замяна на имоти при доброволно прилагане на ПУП - план за регулация за УПИ III -”за производствени и складови дейности, образувани от Поземлени имоти с проектни идентификатори 35167.504.9198, 35167.504.9199 и 35167.504.9200, в кв. 23 по действащия ПУП на гр. Казанлък и при наличие на план за улична регулация между о.т.3476 - о.т.8029 и между о.т.3476-3477-3479.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_2101/09.01.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години върху имоти, общинска собственост на ”КИНГС ВАЛЕЙ” ЕООД, гр. София. С Писмо с вх. №ОС-2127/23.01.2023 г., вносителят прилага комплект документи съгласно становище на ПК за противодействие на корупцията, сигурност и обществен ред.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_2148/07.02.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно подписване на Споразумение за партньорство и сътрудничество между град Казанлък, България и град Ломжа, Полша.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_2149/07.02.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно сключване на Меморандум за разбирателство между град Казанлък, България и град Кашан, Иран.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_2168/09.02.2023 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 за движението на превозните средства на територията на община Казанлък, в частта на Приложение № 8.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_2160/08.02.2023 - Доклад от Моника Динева - общински съветник от групата на ”БСП за България” с проект за решение относно приемане на Декларация за подкрепа.
Вносител: Моника Динева - общински съветник от групата ”БСП за България”
Докладчик: Моника Динева - общински съветник от групата ”БСП за България”
изтегли документите за тази точка

12. ОС_2132/26.01.2023 - Доклад от Гинка Щерева - обществен посредник с проект за решение относно приемане на Годишния отчет за работата на Обществения посредник на община Казанлък за 2022 година.
Вносител: Гинка Щерева - обществен посредник на община Казанлък
Докладчик: Гинка Щерева - обществен посредник на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_2178/10.02.2023 - Доклад от Борис Кърчев - председател на Управителния съвет на Фондация ”Чудомир” с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет, Отчет за дейността на фондацията за 2022 г. и Проект за бюджет на Фондация ”Чудомир” за 2023 г.
Вносител: Борис Кърчев - Председател на УС на Фондация ”Чудомир”
Докладчик: Борис Кърчев - Председател на УС на Фондация ”Чудомир”
изтегли документите за тази точка

14. ОС_2188/13.02.2023 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно промяна на маршрутни разписания на междуселищни автобусни линии от общинска транспортна схема на община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_2183/13.02.2023 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК на общински нежилищен имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9525, с площ 12 185 кв.м по КККР на гр. Казанлък, находящ се на ул. Орешака №77, с начална тръжна цена от 1 146 369 лв. без ДДС. Допълва се състава на комисията: Добрин Драгнев и Стефан Стефанов.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_2189/13.02.2023 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имоти, общинска собственост - 18 броя имоти, находящи се в с. Енина, общ Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_2171/09.02.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9516 с площ от 641 кв.м, находящ се в гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 56 400 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_2155/08.02.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 17 850 лв. без ДДС за продажба на земя с площ 595 кв. м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 27499.501.168, кв.33, находяща се в с. Енина, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_2185/13.02.2023 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даряване в полза на Областна дирекция на МВР-Стара Загора на движими вещи - 2 броя употребявани автомобили, необходими за нуждите на РУ-Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_2153/08.02.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 22 000 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост, представляваща Поземлен имот с идентификатор 27499.501.119, с площ 734 кв. м, кв.31, находяща се в с. Енина, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_2170/09.02.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС на Урегулиран поземлен имот (УПИ) I с площ от 990 кв.м, находящ се в кв. 19 на с. Горно Изворово, общ. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 15 850 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_2184/13.02.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 2380.00 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, представляващ Проектен имот с идентификатор 35167.501.9553 - незастроена земя, с площ 35 кв.м от УПИ XVI-9061 в кв. 482 на гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_2172/09.02.2023 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура по приватизация на общински нежилищен имот, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) I отреден ”За производствена и складова дейност”, с площ 1 952 кв.м, находящ се в кв. 74 по ПУП на с. Бузовград, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_2158/08.02.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прилагане на ПУП - план за регулация за УПИ I-108, кв. 30 по плана на с. Енина, общ. Казанлък, одобрен със Заповед № 864/1970 г. и № 156/1983 г., представляващи по скица-проект Поземлени имоти с проектни идентификатори 27499.501.3268, 27499.501.3267 и 27499.501.3266 по КККР на гр. Казанлък, одобрена със Заповед № РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

25. ОС_2159/08.02.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прилагане на ПУП - план за регулация за УПИ XIV-9064, кв. 482 по плана на гр. Казанлък, одобрен с Решения № 684/2013 г. и № 777/2013 г. на ОбС, представляващ по скица-проект Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.501.9555 по КККР на гр. Казанлък, одобрена със Заповед № РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

26. ОС_2144/06.02.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 16 500 лв. без ДДС за продажба на земя, представляваща Урегулиран поземлен имот с идентификатор III-383, с площ 920 кв. м, кв.50, находящ се в с. Голямо Дряново, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

27. ОС_2143/06.02.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 10 640 лв. без ДДС за продажба на земя, представляваща Урегулиран поземлен имот с идентификатор IX-157, с площ 760 кв. м, кв.48, находяща се в с. Розово, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

28. ОС_2134/30.01.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 28 300 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска на собственици на построена върху нея сграда: Урегулиран поземлен имот с идентификатор I-768, с площ 566 кв. м, кв.24, находящ се в гр. Шипка, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

29. ОС_2124/20.01.2023 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част - 107/969 идеални части от земята на съсобственика върху УПИ IV-9142 върху Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9142 с обща площ 969 кв. м, кв. 466 на гр. Казанлък за сумата от 7490 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

30. ОС_2123/20.01.2023 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част на поземлени имоти: 1. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9287, представляващ УПИ II-9287 с площ 625 кв.м по КККР на гр. Казанлък в кв. 474 за сумата от 1 500 лв. без ДДС; 2. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9291, представляващ УПИ VI-9291 с площ 1 086 кв.м по КККР на гр. Казанлък в кв. 474 за сумата от 1 550 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

31. ОС_2147/07.02.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно учредяване на Общински консултативен съвет по въпросите на младежта.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

32. ОС_2162/09.02.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Казанлък за 2022 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

33. ОС_2174/10.02.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

34. ОС_2177/10.02.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Мониторингов доклад за изпълнението на Плана за действие на Община Казанлък за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално-икономическо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2022 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

35. ОС_2150/07.02.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване процедура за издаване разрешително за водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване за Поземлени имоти с идентификатори: 40292.38.96, 40292.38.58, 40292.38.87 и 40292.38.97 по КККР на гр. Крън, общ. Казанлък на обособената територия, обслужвана от ”ВиК” ЕООД - Стара Загора.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

36. ОС_2169/09.02.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2022 - 2023 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

37. ОС_2152/08.02.2023 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за подробен устройствен план – парцеларен план на електропровод, ниско напрежение за захранване на „Краварник“, разположен в Поземлен имот с идентификатор 06848.301.355 с площ 502 кв.м. по КККР на с. Бузовград, община Казанлък, област Стара Загора. 2. Одобряване заданието на Възложителя. 3. Изразяване на предварително съгласие за право на прокарване, респективно учредяване на сервитут в ПИ с идентификатор 06848.301.301 с НТП „За местен път“, общинска собственост по КККР на с. Бузовград общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък

изтегли документите за тази точка

38. ОС_2157/08.02.2023 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за подробен устройствен план – план за застрояване и схеми за Ел и ВиК захранване за Поземлен имот № 27499.172.59– с НТП “Нива”, местност „Оградата“ с площ от 1,397 дка по КККР на с. Енина, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в „За жилищни нужди“; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.; 3. Изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението и вида територия на участъци с обща приблизителна площ 24,00 кв. м, като части от ПИ публична общинска собственост; 4. Изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението и вида територия на участъци с обща приблизителна площ 24,00 кв. м, като части от ПИ публична общинска собственост.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

39. ОС_2186/13.02.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в едно със схеми на техническа инфраструктура за Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 53179.152.904, с начин на трайно ползване (НТП) ”лозе” с площ от 941 кв.м, местност ”Каракос”” в землище с. Овощник, общ. Казанлък с цел изграждане на вилна сграда. 2. Одобряване на Задание, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

40. ОС_2176/10.02.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в едно със схеми за техническа инфраструктура за Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 83106.42.542, с начин на трайно ползване (НТП) ”изоставена орна земя”, територия ”земеделска”, с площ 2.163 дка, в местност ”Паметника”, землище на с. Шейново, общ. Казанлък с цел реализиране на стопанска инициатива изграждане на ”Търговски комплекс”. 2. Одобряване на Задание, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

41. ОС_2161/08.02.2023 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината на основание чл. 76 от Правилника на Общински съвет - Казанлък от Моника Динева - общински съветник от групата на ”БСП за България” с поставени два въпроса относно публично изявено несъгласие на жители на Община Казанлък и Община Павел баня срещу реализиране на инвестиционно предложение: ”Разширение и модернизация на действаща инсталация за производство на смоли”, с възложител ”Кастамону България” АД.
Вносител: Моника Динева - общински съветник от групата ”БСП за България”
Докладчик: - Галина Стоянова – кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

Материали, постъпили на осн. чл.64, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 809 От дата: 17.02.2023 г.

РАДИАНА СТЕФАНОВА /п/
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ