РЕШЕНИЕ
№ 889
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.02.2023 г., Протокол № 50

Относно: ОС_2164/09.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно кандидатстване на община Казанлък с проектно предложение по процедура BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ по Програма за модернизиране на дългосрочната грижа към Националния план за възстановяване и устойчивост за обект „Обновяване и реформиране на Дом за стари хора № 1, гр. Казанлък, ул. "Петьо Ганин" № 52.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Община Казанлък е конкретен краен получател по процедура BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ по Програма „Модернизиране на дългосрочната грижа“ към Националния план за възстановяване и устойчивост.

Целта на процедурата е всички съществуващи домове за стари хора да се приведат в пълно съответствие с изискванията на стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст по отношение на специализираната среда за предоставянето на услугата.

Съгласно Закона за социалните услуги, всички домове за стари хора следва да се реформират в съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст, определени в Наредбата за качество на социалните услуги, в срок до 01.01.2025 г.

Дейностите, които ще се изпълняват в рамките на процедурата са свързани с извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед привеждането на съществуващата материална база на домовете за стари хора в пълно съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст по отношение на специализираната среда за предоставянето на услугата.

Община Казанлък има намерение да кандидатства с проектно предложение за реформиране на Дом за стари хора № 1, Казанлък. Проектът включва вътрешно преустройство, текущ и основен ремонт, внедряване на мерки на енергийна ефективност и обновяване на специализираната среда (материалната база) в Дом за стари хора № 1 в пълно съответствие с изискванията за осигуряване на достъпна среда и енергийна ефективност.

Минималният и максималният размер на средствата за конкретно предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата чрез директно предоставяне на средства от Механизма е както следва:

- Минимален размер – 50 000 лв.

- Максимален размер – не е приложимо

Планираната продължителност на всеки проект, включително дейностите, предвидени в него, не може да надвишава 24 месеца от датата на подписване на договора за предоставяне на средства от Механизма. В случай на необходимост ще бъде допустимо удължаване на срока на договора, но не по-късно от 31.12.2025 г.

 

Условията за кандидатстване по процедурата изискват:          

-социалната услуга за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст да бъде поддържана минимум 5 години след датата на приключване на дейностите по инвестицията и верификация на искането за окончателно плащане от страна на Структурата за наблюдение и докладване;

- предназначението на сградата, обект на интервенция по инвестицията, да не бъде променяно за период не по-малък от 5 години след датата на приключване на дейностите по инвестицията и верификация на искането за окончателно плащане от страна на Структурата за наблюдение и докладване.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 17 март 2023 година.”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т. 8  и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие Община Казанлък да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ по Програма „Модернизиране на дългосрочната грижа“ към Националния план за възстановяване и устойчивост за обект „Обновяване и реформиране на Дом за стари хора № 1, гр. Казанлък, ул. Петьо Ганин № 52“.

2. Социалната услуга за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст да бъде поддържана минимум 5 (пет) години след датата на приключване на дейностите по инвестицията и верификация на искането за окончателно плащане от страна на Структурата за наблюдение и докладване.

3. Предназначението на сградата, обект на интервенция по инвестицията, да не бъде променяно за период не по-малък от 5 (пет) години след датата на приключване на дейностите по инвестицията и верификация на искането за окончателно плащане от страна на Структурата за наблюдение и докладване.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 34 общински съветници, от които „За” 33.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/03/2023 г.