РЕШЕНИЕ
№ 890
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.02.2023 г., Протокол № 50

(изм. с Решение №985/25.05.2023 г., изм. с Решение №1005/29.06.2023 г., изм. с Решение №1027/27.07.2023 г.)

Относно: ОС_2190/14.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Разчети за местни дейности на Община Казанлък за 2023 г., ведно с Приложения от №1 до №14.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Във връзка с дадени указания на Министерство на финансите с писмо ФО-1/20.01.2023г., чл.10 от ПМС№7/19.01.2023г. и Закона за прилагане разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.,  се осигуряват гаранции от законодателя, че няма да се възпрепятства или спре дейността на съответната община.

Едновременно с това се поставят и ограничения, включително като определят прага на извършваните разходи – до размера им, извършен за същия период на предходната година, при отчитане на влезли в сила нормативни актове, а за разходите за персонал и ангажименти с незабавна реализация – до фактическия им размер за съответния месец на 2023 г. Разходи за местни дейности могат да бъдат извършвани в размери, по-големи от разходите за същия период на предходната година, до размера на собствените приходи на общината за съответния период, бюджетните взаимоотношения с централния бюджети с други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз по чл. 45, ал. 1, т. 3 от ЗПФ, заемните средства на общината и наличните средства от преходните остатъци по бюджета на общината.

Взаимоотношенията с Централния бюджет за местни дейности се предоставят по реда на чл. 54 от ЗДБРБ за 2022 г. на базата на достигнатия размер към 31 декември 2022 г. и при отчитане на влезли в сила нормативни актове.

На основание чл. 1, ал. 5 от ПМС № 7/19.01.2023 г. за уреждане на бюджетни отношения през 2023 година Министерство на финансите с писмо ФО-2/20.01.2023г. определя размерите на трансферите за обща изравнителна субсидия, за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и на целевата субсидия за капиталови разходи.

Субсидии за местни дейности, съгласно приложение към писмо ФО-2/2023г.:

Трансфери за обща изравнителна субсидия, зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и целева субсидия за капиталови разходи,
съгласно  чл. 1, ал. 5 от ПМС №7 от 19.01.2023 г.

 

Трансфери за местни дейности

Целева

Общини

обща

за зимно поддържане

субсидия

 

изравнителна

и снегопочистване

за капиталови

 

субсидия

на общински

разходи

 

 

пътища

 

Казанлък

4 802 000

196 600

2 247 600

Забележка: Данните са на база показатели по механизма за определяне на основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините съгласно приложението към чл. 51 от ЗДБРБ за 2022 година, както и на ПМС № 229/2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г.

 

Лимитите за общата изравнителна субсидия и за зимно поддържане и снегопочистване се предоставят в сроковете и по реда на чл. 54, ал. 3 и 4 от ЗДБРБ за 2022 г.

Съгласно чл. 10 от ПМС № 7/19.01.2023 г. за уреждане на бюджетни отношения през 2023 г. общинските съвети могат да приемат разчети по показатели по единната бюджетна класификация по индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, по прогнозите по чл. 82, ал. 3 от Закона за публичните финанси и да определят условия и лимити по бюджетните приходи, помощи и даренията, разходите, бюджетните взаимоотношения (трансферите), бюджетното салдо и операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо, съгласно Наредбата по чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси и съгласно размерите и условията, определени с нормативни актове, до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. (Наредба №28 на ОбС-Казанлък)

До приемането на бюджета на общината Общинският съвет, по предложение на кмета на общината, може да одобри извършване на капиталовите разходи за сметка на преходни остатъци от целева субсидия за капиталови разходи, от общински приходи и заемни средства, както и за сметка на постъпили приходи през съответния период на 2023 г., като в модул „Капиталови разходи и текущи ремонти“ се въвеждат планови данни за обектите/активите.

Във връзка с промяна в чл. 6, ал. 1 и чл. 81 от Закона за местните данъци и такси (ДВ, бр. 17 от 2022 г., в сила от 1 април 2022 г.) не се събират такси за ползване на детски градини, детски ясли и дейности по хранене на децата в задължително предучилищно образование. Във връзка с отпадането на тези такси и поемането на издръжката като държавна отговорност, на общините се предоставят средства по норматив за издръжка на дете в общинска детска градина, общинска детска ясла и общинско училище, включващ и компенсиране отпадането на съответните такси по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

Разчетите за местни дейности на Община Казанлък е съобразена изцяло с:

 • Закон за Публични Финанси;
 • Наредба № 28 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг на Общински съвет - Казанлък.
 • Дадени указания на Министерство на финансите;
 • Закон за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2022 г.;
 • Указ №312/2022г. з прилагане разпоредбите на „Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.“
 • Промени в действащото законодателство;
 • Указания от Министерство на финансите;
 • Анализ на изпълнението на Бюджета за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
 • Приети от Общински съвет и действащи в Община Казанлък Наредби № 15, № 26, № 28, Правилници, Стратегия и Програма за развитие на Община Казанлък.

Разчета за местни дейности  на Община Казанлък се изготвя с цел да не се спира работата на общината. И през 2023 година остава предизвикателство пред всички общини да  планират разходката част предвид високата инфлация и растящите цени.

В разчета за местни дейности разходите в издръжката на Общински администрация и нейните второстепенни разпоредители са увеличени единство във връзка с високите нива на инфлация по параграфи за храна, вода, горива, услуги и материали. 

С ПМС497/29.12.2022г. се определи минималната месечна работна заплата за страната 780 лв., което представлява увеличение с 9,9%.

Във връзка с чл.6, ал.3 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. разходите за заплати са запазени на същите нива с изключение на минималната работна заплата до 01.06.2023г. Предвид провеждането на парламентарни избори през месец април и в последствие приемане на Закон за държани бюджет за 2023 година в разчета е предвидено увеличение на заплати от юни месец с 10% и запазване на персонала във всички звена – културни институти, социални дейности, детска млечна кухня, общинско предприятие по комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата и звена към общински администрация.

Въпреки увеличаващите се цени Община Казанлък не предвижда увеличение на местните данъци и такси и ще запази всички свои социални политики в полза на гражданите:

 • програмата за отпускане на еднократна финансова помощ за млади семейства под формата на ваучери за новородено дете;
 •  финансовата подкрепа за семейства с репродуктивни проблеми;
 • подкрепата за скъпоструващи операции на нуждаещи се;
 •  за десета поредна година финансова подкрепа за  млади лекари – специализанти, медицински сестри и акушерки
 • здравна профилактика в детските градини;
 • програма за подпомагане на изявени ученици.

Параметри на разчета за местни дейности за 2023 година:

Основните параметри са съобразени със стратегическите приоритети и годишните цели на общината.

Рамката за местни дейности е в размер на 36 225 590 лева. Приходната част е съобразен с размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Казанлък, определени указанията на Министерство на финансите – ФО-2/2023г. и очакваните постъпления от общинските данъчни и неданъчни приходи. Разходите за местни дейности за фонд „Работна заплата“ са планирани и съобразени, съгласно увеличението на минималната работна заплата за страната. Разходите за издръжка са планирани на база предложенията на звена и второстепенни разпоредители с бюджет към Община Казанлък.

В капиталова програма на Община Казанлък са отразени всички преходни обекти от 2022 година в размер на 6 979 982 лева. В това число са включени обекти  със средства от целева субсидия за капиталови разходи от 2021 г. – 215 409 лева и от 2022 г. – 872 900 лева. С целеви средства от МРРБ от 2022г. в размер на 1 699 292 лева се предвижда Изграждане на ВиК инфраструктура за територията на град Крън - III ПОДЕТАП: Доизграждане на Гл. канализационен колектор I.

Преходни обекти в държавна дейност са изграждането на пристройки на ППМГ „Никола Обрешков“ – за нов корпус – 1 279 100 лв. и физкултурен салон – 836 787 лв.

Предлагам Ви част от преходните обекти от 2022 година да бъдат финансирани с целева капиталова субсидия за 2023 година.  

С приходите от продажба на общинска собственост се предвижда довършване на преходни обекти от 2022 година, асфалтиране на улици в град Казанлък и 19-те населени места, съобразени с програмата по подмяна на водопровод от ВиК, подмяна на тротоарни настилки, , ремонт на стадион „Севтополис“ (етап 2).

Предлагам преходен обект от 2022 година – „Автомати за платено паркиране (втора употреба) - 10 бр.“ да се закупят два нови.

 • Разчета за местни дейности е в общ размер на 36 225 590 лева, съгласно Приложение №1.
 • Планирани данъчни, неданъчни приходи и капиталови помощи и дарения, приходи от приватизация в размер на 18 046 843 лева, съгласно Приложение №2;

Собствените приходи са планирани съобразно нормативните актове, свързани с определянето на размера на местните данъци и такси. 

 • Разходи за местни дейности в размер на 34 710 080 лева, разпределени по функции и параграфи, съгласно Приложение №3;

Финансовият ресурс за обезпечаване на тези разходи са  общинските данъчни и неданъчни приходи, трансферите за капиталови разходи, обща изравнителна субсидия и преходния остатък от общинските приходи и целеви трансфери от министерства и ведомства.

Разходите са разпределени по функции и дейности за издръжка и капиталови.

Във функция „Общи държавни служби“ се предвиждат капиталови разходи и разходи за издръжка в размер на 2 643 568 лева. Тук са разчетени разходите за общинската администрация, разходите на деветнадесетте населени места в Общината и за дейността на Общински съвет-Казанлък.

Във функция „Образование“ са разчетени разходи за ученическите и почивните лагери, за издръжка на училищните автобуси, както и средствата в размер на 36 000 лв. за Общинска програма за закрила на детето.

Във функция „Здравеопазване“ са разчетени разходите за дейността на Общинското предприятие „Кухня майка, в т.ч. Детска млечна кухня“.

Тук се планират и общо средства за:

 •  подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми в размер на 30 000 лв.;
 •  за  подпомагане на млади лекари, медицински сестри и акушерки, работещи в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък, в размер на 30 000 лева;
 •  помощи за лечение и скъпоструващи операции в размер на 20 000 лева;
 • подпомагане на младите семейства за новородените деца с еднократна помощ под формата на ваучер от 500 лв. в плануван размер от 150 000 лева;
 • Средства в размер на 10 000 лв. за здравна профилактика на деца в детски градини.

Във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ са планирани бюджетни средства за фонд „Работна заплата“, осигуровки и издръжка на Домашен социален патронаж, за издръжка на клубове на пенсионера, инвалида, за програми по временна заетост, наемните вноски, които Община Казанлък възстановява на „Балканинвест“ ЕООД.

Тук са разчетени средствата преходен остатък по Закона за личната помощ и Уницеф.

Във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ се планират и отчитат средства за ВиК, улично осветление, чистота, озеленяване, опазване на околната среда, ремонт и поддържане на пътища и улици, водоснабдяване и канализация и други. Във функцията е разчетена голямата част от бюджета  на ОП „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“ в направленията – Чистота, Озеленяване, Осветление на улици и площади, Строителство, Изграждане, ремонт и поддръжка на улични платна“.

Във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” са разчетени средства за  заплати, осигуровки и издръжка на Общински театър „Любомир Кабакчиев“, Художествена галерия – Казанлък, ЛХМ „Чудомир“, Посетителски център „Музей на фотографията и съвременните аудиовизуални изкуства“, ОБ „Искра“.

Планирани са средства за спортен, младежки, културен и международен календар, за поддръжка на спортни бази, субсидии за спортните клубове“ и помощи за социални погребения, субсидия към новото предприятието по култура и туризъм и за издаване на вестник „Искра“.

Във функция „Икономически дейности и услуги” са разчетени средства за заплати, осигуровки и издръжка на Обществения посредник, на звената към Община Казанлък -  „Паркинги и кратковременно паркиране“, „Обслужване на Общински сграден фонд“ „Администрация в кметства“ и звено „Други дейности по икономиката". В тази функция са разчетени и разходите по снегопочистване, издръжка на приюта за безстопанствени животни, средствата за туристическия календар, субсидиране на вътрешноградски транспорт.

Във функция „Разходи, некласифицирани в други функции” са разчетени разходите по лихви в размер на 170 000 лева и резерв в размер на 300 000 лева, от които 90 000 лева на  основание чл. 65, ал.1 т. 5 от Закона за защита при бедствията и за превантивни мерки с цел намаляване на риска от бедствия и аварии и 200 000 лева за други непредвидени разходи, в предвид икономическата обстановка.

 • Разходи за дофинансиране на делегирани от държавата дейности в размер на 1 515 510 лева, разпределени по функции и параграфи, съгласно Приложение №4;

Разходи за дофинансиране на делегирани от държавата дейности са разпределени по функции и дейности за фонд работна заплата, издръжка и капиталови разходи.

В разчетени средства за възнаграждения в дейност „Общи държавни служби“ се предвижда дофинансиране в размер на 250 000 лева.

Във функция „Образование“ се планира дофинансиране в размер на  342 210 лева, в. т.ч. за маломерни и слети паралелки и за трети етап на СМР и благоустрояване на училищен двор на ОУ с. Розово за Детска академия за развитие на таланти.

Във функция „Здравеопазване" се разходи по здравна служба в град Шипка, останали като преходен остатък от дарения.

Във функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ е представено разпределението на планираните средства на ИМ „Искра“ – 810 000 лева.

 • Справка за преходни остатъци от местни дейности, съгласно Приложение №5 и от местна дейност /11 008 566  лева/
 • Разходи по населени места,  съгласно  Приложение № 6
 • Календар (културен, туристически и международен) на Община Казанлък за 2023г.,  съгласно Приложение №7;
 • Спортен календар на Община Казанлък за 2023 година, съгласно Приложение №8;
 • План за разходите  за клубове на пенсионера, инвалида и други, съгласно Приложение №9;
 • Младежки календар на Община Казанлък за 2023г., съгласно Приложение №10;
 • Разчет за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със Закона за държавния бюджет за 2023 година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи, съгласно  Приложение №11;
 • Разчет за разпределението на средствата от приходи от сделки за разпореждане с имоти, общинска собственост и приватизация по обекти  за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура, съгласно Приложение №12;
 • Разчет на инвестиционна програма на Община Казанлък за 2023 година в размер на 9 357 739 лева, съгласно Приложение №13.

Средствата от инвестиционната програма се формират, както следва:

 • 2 265 098 лева – капиталови разходи в делегирана държавна дейност;
 •  6 698 739 лева – капиталови разходи в местна дейност;
 • 393 902 лева – капиталови разходи за дофинансиране на държавна дейност;
 • Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение №14.”

 

В хода на дебата се прие направеното предложение от групата общински съветници от „ДПС“ и групата съветници от „Алтернатива на гражданите“ за подпомагане пострадалите от земетресението в Турция и Сирия, като се допълни проекта за решение с нова точка 31 със следния текст: „Утвърждава средства в размер на 10 000 лв., от които 8000 лв. за подпомагане пострадалите от земетресението в Турция и 2000 лв. за Сирия. Средствата да бъдат преведени по  Параграф 45-00 „Субсидии и други текущи трансфери“ по дарителска сметка към Уницеф България, както следва: Райфайзенбанк, IBAN: BG34RZBB91551065034919 | BIC: RZBBBGSF."

Съответно променя Приложение №3 „Резерв по чл.65, ал. 1, т.5 от Закона за защита при бедствията“, като сумата от 100 000 става 90 000.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. чл.6, 7, 8 и 9 от Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. (обнародван в ДВ бр.104 от 30.12.2022г.), ПМС №7/19.01.2023г., Писма на Министерство на финансите ФО-1 и ФО-2 от 20.01.2023г. и Наредба №28 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг,

Р Е Ш И:

 

Приема Разчет за местни дейности на Община Казанлък за 2023 година, както следва:

1. По  приходите в размер на 36 225 590 лева , съгласно Приложение №1:

1.1. Приходи за местни дейности, съгласно Приложение №2,  в размер на 18 046 843 лева, в т.ч.:

1.1.1 Данъчни приходи в размер на 6 369 500 лева;

1.1.2. Неданъчни приходи в размер на 11 677 343 лева;

1.1.3. Капиталови помощи и дарения от страната  в размер на 0 лева

1.2. Обща изравнителна субсидия за местни дейности от ЦБ в размер на  4 802 000 лева и средства за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 196 600 лева;

1.3. Целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи в размер на 2 247 600 лева;

1.4. Трансфери между бюджети в размер на 380 610 лева;

1.5. Трансфери между бюджета на Община Казанлък и ПУДООС в размер на 0 лв.;

1.6. Трансфери между бюджети и СЕС в размер на (-) 1 468 390 лева;

1.7. Временни безлихвени заеми(нето) в размер на 4 274 000 лева;

1.8. Заеми от банки и други лица в страната в размер на (-) 3 293 451 лева;

1.2.9. Друго финансиране в размер на 31 212 лева;

1.2.10. Преходен остатък от 2022 година в размер на  11 008 566лева.

2. По разходите з в размер на 36 225 590  лева в т.ч.:

2.1. За местни дейности в размер на 34 710 080 лева, разпределени по  функции и дейности, съгласно Приложение №3

2.2. За  допълнително финансиране със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия, на делегираните от държавата дейности в размер на 1 515 510 лева, разпределени по  функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение №4.

 

3. Приема бюджетните взаимоотношения, временните безлихвени заеми и финансирането в местни дейности, както следва:

3.1. Трансфери:

3.1.1. Между бюджета на Общината и Централния бюджет (+)7 246 200 лева;

3.1.2. Между бюджети-получени трансфери (+) и предоставени трансфери (-), както следва (+) 380 610 лева:

- Трансфер Община Стара Загора - за обезпечения по чл.60 от ЗУО (-) 41 760лева;;

- Трансфер Община Стара Загора - за отчисления по чл.64 от ЗУО  (-) 1 377 500 лева;

- Трансфер от Министерството на Труда и социалната политика по ''Проект "Красива България" - Детска академия за развитие на таланти с. Розово етап III (+) 79 770 лева;

- Трансфери, възстановени от РИОСВ чрез Община Стара Загора на основание на чл. 25 от Наредба № 7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (+) 1 720 100 лева;

3.1.3. Между бюджета на Община Казанлък и ПУДООС (+) 0 лв.

3.1.4. Трансфери между бюджети и  сметки за средства от Европейския съюз (-) 1 468 390 лева, в. т.ч.: 

- по проект на ОПРР „Светът на траките“ (-) 1 468 390 лв.;

 

3.2. Временни безлихвени заеми нето 4 274 000 лева, в т.ч.:

3.2.1 Предоставени Временни безлихвени заеми (-) 340 000 лева, в. т.ч:

- По ОПРЧР проект „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства“ (-) 100 000 лева;

- ОПРЧР "Соц. Икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в Община Казанлък 2022 – (-) 240 000 лв,;

3.2.2.  Възстановени Временни безлихвени заеми (+) 4 614 000 лева, в. т.ч:

- По ОПРЧР „Интегриран градски транспорт“, етап II – 235 000 лева;

- По ОПРР „Светът на траките“ (ФЛАГ) - 4 379 000 лева;

 

3.3. Заеми от банки и други лица в страната  (-) 3 293 451 лева, в т.ч.:

3.3.1 Погашения по дългосрочни  заеми от други лица в страната (–) 4 761 841 лева;

-Фонд ФЛАГ за проект по ОПРР „Интегриран градски транспорт“, етап II“ (-) 235 00 лева;

-Фонд ФУГ по Проект "Светът на траките" – (-)147 841 лева;

-Фонд ФЛАГ по Проект "Светът на траките" – (-)4 379 000 лева;

3.3.2 Получени дългосрочни заеми от други лица в страната – (+) 1 468 390 лева, в т.ч.: 

- за финансиране по проект ОПРР, „Светът на траките" от Фонд „Мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД в размер на 1 468 390 лева

4. Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2022 година:

- за местни дейности, съгласно Приложение №5.

5. Утвърждава показатели за кметства и населени места с кметски наместници,  съгласно  Приложение № 6

6. Утвърждава Календар (културен, туристически и международен) на Община Казанлък за 2023 година и средства в размер на 310 000 лева за реализирането му, съгласно Приложение №7.

 

 

7. Утвърждава Спортен календар на Община Казанлък за 2023 година и средства в размер на 62 760 лева за реализирането му и разходи в размер на 210 000 лева за подпомагане дейността на спортните клубове по ред, определен в Наредбата за финансиране на спортните клубове. Средствата да бъдат разпределени от комисия, определена със Заповед на Кмета  на Община Казанлък и с участието на представители на Общински съвет - Казанлък, съгласно Приложение №8.

8. Утвърждава План за разходите за клубове на пенсионера, инвалида и други  в размер на 42 140 лева и Календар на общински инициативи за хора в неравностойно положение  и средства за реализирането му в размер на 3 500 лева и календар за социални инициативи в размер на 3 500 лева, съгласно Приложение №9.

9. Утвърждава Младежки календар на Община Казанлък за 2023 година и средства в размер на 20 000 лева, съгласно Приложение №10.

10. Утвърждава разчет за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със Закона за държавния бюджет за 2023 година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи, съгласно   Приложение №11.

11. Утвърждава разчет за разпределението на средствата от приходи  от сделки за разпореждане с имоти, общинска собственост и приватизация по обекти  за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура, съгласно Приложение №12.

12. Приема разчет на инвестиционна програма на Община Казанлък за 2023 година, съгласно Приложение №13.

13. Утвърждава Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2023 година, съгласно Приложение №14.

14. Определя предоставянето на услугата „Детска млечна кухня“ да се предоставя от ОП „Кухня – майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня“, при минимален норматив от  десет деца, ползващи услугата.

15. Определя средства в размер на 36 000 лева за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето.

Разходи за помощи за погребения – 5 000 лв.,  за следните категории лица, починали и погребани на територията на община Казанлък:

- Самотни лица, без близки и роднини;

- Бездомни;

- Безпризорни лица;

- Лица, регистрирани в общинските служби за социално подпомагане;

Разходите  за помощи по т. 16 са в размер на 390 лева без ДДС за следните услуги: 

 • Отпечатване на некролог /5 броя/ и свещи - 10 лв.
 • Осигуряване на ковчег - 180 лв.
 • Превоз на покойник – 80 лв. 
 • Надгробен знак - 50 лв.
 • Комплексна услуга – 70 лв.
 • допълнително за транспорт до друго населено място – 1.50 лв./км.
 • изкопаването и заравняването на гроба се извършва от ОП „КДиПИС“

17. Помощи по решение на Общинския съвет в размер на 20 000 лева, които се  разпределя, съгласно Наредба №17 на ОбС-Казанлък за реда и условията за отпускане на еднократни финансови помощи на граждани на Община Казанлък.

18. Утвърждава средства в размер на 30 000 лева за фонд за семейства с репродуктивни проблеми, които не се финансират от Държавата.

19. Финансова помощ под формата ваучер за закупуване на пелени за еднократна употреба и детски храни, необходими за първата година на новородено дете на територията на община Казанлък в размер на 500 лева, съгласно Наредба №17 на ОбС-Казанлък за реда и условията за отпускане на еднократни финансови помощи на граждани на Община Казанлък в общ размер на 150 000 лева.

20. Утвърждава средства в размер на 30 000 лева за подпомагане на лекари - специализанти, със сключени трудови договори с МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък и специалисти по здравни грижи (медицински сестри и акушерки), които започват обучение или са в процес на обучение и имат сключен договор с МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък за работа в болничното заведение за минимум срок, равен на периода на получаване на финансирането.

21. Утвърждава средства в размер на 10 000 лева за здравна профилактика на деца от детски градини.

22. Утвърждава средства в размер до 181 025 лева  за  осигуряване на транспортната услуга от ТД „Балканинвест ЕООД“, представляваща прихода от наеми вноски на дружеството към Общината, отразени в Приложение №2,3.

23. Утвърждава средства в размер до 25 000 лева за 2023 година за осигуряване дейността на  ТД „Индустриална зона-Казанлък“ ЕООД, отразени в Приложение №3.

24. Утвърждава средства в размер до 100 000 лева за 2023 година за осигуряване дейността на Предприятие по култура и туризъм, отразени в Приложение №3.

25. Утвърждава средства в размер до 20 000 лева за 2023 година за  Фондация „Чудомир“, отразени в Приложение №3.

26. Утвърждава субсидия за вътрешноградски превоз за  ТД „Балканинвест“ ЕООД на средства в размер до 432 000 лева за 2023 година, след представяне на анализ за финансовия резултат от ТД.

27. На основание чл.282, ал.21, т.3, във връзка с чл.294, т.2 от ЗПУО се дофинансират маломерни и слети паралелки за училища с общ брой под осемдесет ученика.

28. Възлага на Кмета на Община Казанлък:

28.1. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на разходите.

28.2. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния управляващ орган и на Министерство на Финансите.

29. Упълномощава Кмета на Общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства от разчетите за местни дейности от сметките за средства от Европейския съюз за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито разчет е част от разчета  за местни дейности.

29.1. Упълномощава Директори на детски градини и училища и директори на културни институти, общинско предприятие „КДиПИС“ да предоставят временни безлихвени заеми от временно свободни средства от сметките за средства от Европейския съюз за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни програми.

29.2. За всеки отделен случай Кметът на общината договаря или определя срок за погасяване на заема, в съответствие с изискванията на финансиращия орган.

29.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, Кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет.

30. Упълномощава Кмета на Община Казанлък:

30.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на Община Казанлък за изпълнение на Общинския план за развитие.

30.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти.

31. Утвърждава средства в размер на 10 000 лв., от които 8000 лв. за подпомагане пострадалите от земетресението в Турция и 2000 лв. за Сирия. Средствата да бъдат преведени по  Параграф 45-00 „Субсидии и други текущи трансфери“ по дарителска сметка към Уницеф България, както следва: Райфайзенбанк, IBAN: BG34RZBB91551065034919 | BIC: RZBBBGSF.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък за всички задължени лица.

 

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 01/03/2023 г.