РЕШЕНИЕ
№ 892
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.02.2023 г., Протокол № 50

Относно: ОС_2165/09.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно замяна на имоти при доброволно прилагане на ПУП - план за регулация за УПИ III  -"за производствени и складови дейности, образувани от Поземлени имоти с проектни идентификатори 35167.504.9198, 35167.504.9199 и 35167.504.9200, в кв. 23 по действащия ПУП на гр. Казанлък и при наличие на план за улична регулация между о.т.3476 - о.т.8029 и между о.т.3476-3477-3479.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е получено заявление вх. №168-7661-1/2022 г. от арх. Виолета Георгиева Бакунина, като пълномощник на „СЕП – КАЗАНЛЪК“, ООД, ЕИК 206464002 седалище и адрес на управление на дружеството: гр.София, 1797, Столична община – р-н „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ №3, ет.2, представлявано от Росица Чавдарова Йорданова, в качеството й на управител, за доброволното прилагане на ПУП дружеството собственик на поземлен имот с идентификатор 35167.504.7844 с площ от 56426кв.м по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрена със Заповед за одобрение на КККР №РД-18-88/26.11.2015г. на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, съгласно Акт №60, т.22, д.4518 от 13.09.2021г.(СВ), за който е отреден Урегулиран поземлен имот - УПИ III-за производствени и складови дейности, образуван от поземлени имоти с проектни идентификатори 35167.504.9198, 35167.504.9199 и 35167.504.9200, в кв.23 (двадесет и три) по действащия подробен устройствен план на гр.Казанлък, одобрен със Заповед №1100 от 07.07.2022г. на кмета на общината.

В границите на урегулирания поземлен имот, съгласно изготвената в тази връзка и в съответствие с влезлия в сила ПУП скица-проект № 15-534527 от 18.05.2022г. на СГКК-Ст.Загора, попадат имоти с проектни идентификатори 35167.504.9198(тридесет и пет хиляди, сто шестдесет и седем, точка, петстотин и четири, точка, девет хиляди сто деветдесет и осем), 35167.504.9199 (тридесет и пет хиляди, сто шестдесет и седем, точка, петстотин и четири, точка, девет хиляди сто деветдесет и девет) и 35167.504.9200(тридесет и пет хиляди, сто шестдесет и седем, точка, петстотин и четири, точка, девет хиляди и двеста), по скица-проект №15-534527-18.05.2022г., образувани чрез изменение на ПИ с идентификатор 35167.504.7844 и 35167.504.7117 в гр.Казанлък. Действащият подробен устройствен план (ПР) може да бъде приложен по три начина: а/да се отчужди площта на проектен имот с идентификатор 35167.504.9201, попадащ в улична регулация между о.т.3476-8029, с площ 1526 кв.м, а „СЕП–КАЗАНЛЪК“ООД да придобие от общината незастроена земя, част от общински имот с идентификатор 35167.504.7117, от който са образувани проектни имоти с идентификатори 35167.504.9198 с проектна площ 1104кв.м и 35167.504.9199 с проектна площ 7кв.м. или б/ чрез замяна на описаните реални части от имотите или в/ чрез две насрещни покупко-продажби на описаните имоти.

В бюджета на Община Казанлък не са предвидени средства за отчуждаване, а собственикът на имота заявява доброволно прилагане на действащия подробен устройствен план, дори и при невъзможност за компенсация. В чл. 21, ал. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС) е предвидена възможност общината да придобива в собственост имоти, предвидени за изграждане на обекти, публична общинска собственост, чрез замяна.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2022 година, приета с Решение №556/ 25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани, при замяна и придаваеми по регулация общински земи. Съгласно §22 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за устройство на територията(ЗУТ), за да бъде приложен действащият подробен устройствен план е необходимо да бъдат сключени договори за прехвърляне право на собственост, като в конкретния случай става въпрос на замяна на реални части от имоти. Считам, че от изброените по-горе способи за прилагане на действащия ПУП-ПР и ПУР замяната е процесуално най-икономичния и икономически най-изгодния начин с минимализиране на разходите за страните. При нея Общината ще прехвърли собствеността върху 2-те отделени реални части от ПИ с идентификатор 35167.504.7117 /с НТП за второстепенна улица/, които се явяват придаваеми към новообразувания УПИ III, в кв.23-Казанлък. За тези части съгласно Скица-проект № 15-534527 от 18.05.2022г. на СГКК-Ст.Загора са формирани: проектен имот с идентификатор 35167.504.9198 с площ 1104 кв.м. и проектен имот с идентификатор 35167.504.9199 с площ от 7 кв.м.

Като насрещна престация заявителят „СЕП–КАЗАНЛЪК“ ООД трябва да прехвърли правото на собственост върху реална част от собствения му ПИ с идентификатор 35167.504.7844, която съгласно действащия ПУП е отредена за улица между о.т.3476 и о.т.8029, а съгласно скица-проект № 15-534527 от 18.05.2022г. на СГКК-Ст.Загора е обособена като проектен имот с идентификатор 35167.504.9201 с площ 1526 кв.м и с предназначение „за второстепенна улица“.

Тъй като в случая се касае за замяна на реални части от поземлени имоти с оглед прилагане на влязъл в сила ПУП – план за регулация, считам че не са налице забрани за извършване на такава сделка и същата се подчинява на хипотезата на чл.40, ал.2, т.3, вр. с чл.21, ал.4 и чл.34, ал.4 от ЗОС и §22, ал.1, т.1, б. „б“ от ЗР ЗУТ, а именно – налице е случай, изрично посочен в закона уреждащ способ за прилагане на регулационния план.

На основание чл. 40, ал. 8  от Закона за общинската собственост и по реда на чл. 49 от Наредба № 15 за ПУРОИ замяна на имот, частна общинска собственост с имот, собственост на физически лица се извършва след решение на Общински съвет Казанлък, прието с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците.

Видно от приложения ПУП–ПР, отделените реални части от ПИ с идентификатор 35167.504.7117, които се включват към УПИ III, кв.23-Казанлък са престанали да имат предназначението на имоти-публична общинска собственост /намират се извън контура на уличната регулация/, поради което същите следва да се обявят за частна общинска собственост по реда на чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС, за да бъдат годен обект на разпоредителна сделка. Тук произнасянето на общинския съвет също е с мнозинство 2/3 от общия брой на съветниците.

Съобразно чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) са изготвени  данъчни и пазарни оценки на имотите, предмет на замяната, както следва:

  • за проектен имот с идентификатор 35167.504.9198 с площ 1104кв.м – данъчна оценка в размер на 10890.00 лева, а пазарна оценка в размер на 48576,00 лева;
  • за проектен имот с идентификатор 35167.504.9199 с площ 7кв.м - данъчна оценка в размер на 69,10 лева, а пазарната оценка е 308.00 лева.
  • За проектен имот с идентификатор 35167.504.9201 с площ 1526 кв.м – данъчна оценка в размер на 15053.80 лева, а пазарна оценка в размер на 67144,00 лева.“

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал.1 и ал.3, чл.40, ал. 1 и ал. 8, във връзка с чл. 21, ал. 4 от ЗОС, §22, ал.1, т.1, б. „б“ от ЗР ЗУТ,  чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 49, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 за реда за придобиване и управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

I. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2023 година, приета с Решение №821/2022 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АЧОС

Име, фамилия/ фирма

Приход

(лв.)

Предназначение

Описание на имота

АЧОС №57, т.2, н.д.272 /2023г. и №56, т.2, н.д.№271

2023г.

„СЕП – КАЗАНЛЪК“,

ООД

Без насрещни плащания - замяна с Проектен имот 35167.504.9201 с площ 1526кв.м

Производствени и складови дейности

Проектен имот 35167.504.9198 с площ 1104 кв. м и Проектен имот 35167.504.9199 с площ 7 кв. м по КККР на гр. Казанлък

II.  Да се приложи Подробен устройствен план – План за регулация за урегулиран поземлен имот УПИ III-„за производствени и складови дейности“ в кв.23, по плана на гр. Казанлък, образуван от поземлени имоти с проектни идентификатори 35167.504.9198, 35167.504.9199 и 35167.504.9200, в кв.23 и Плана за улична регулация около имота между о.т.3476-о.т.8029 и между о.т.3476-3477-3479, одобрени със Заповед №1100 от 07.07.2022г. на кмета на общината,  като се извърши замяна на реални части от поземлени имоти, както следва:

1. Община Казанлък прехвърля на „СЕП – КАЗАНЛЪК“ ООД, ЕИК 206464002 седалище и адрес на управление на дружеството: гр. София, 1797, Столична община – р-н „Изгрев“, представлявано от управителя Росица Йорданова, правото на собственост върху:

- Реална част с площ 1104 кв.м /незастроена земя/ от ПИ с идентификатор 35167.504.7117, която съгласно скица-проект № 15-534527 от 18.05.2022г. на СГКК-Стара Загора е обособена като проектен имот с идентификатор 35167.504.9198, а съгласно действащия ПУП-ПР на кв.23 в гр. Казанлък, одобрен със Заповед № Заповед №1100 от 07.07.2022г. е изключена от уличната регулация и включена към УПИ III - „за производствени и складови дейности“. Данъчната оценка на имота е в размер на 10890.00 лева, а пазарна оценка в размер на 48576,00 лева;

- Реална част с площ 7 кв.м /незастроена земя/ от ПИ с идентификатор 35167.504.7117, която съгласно скица-проект № 15-534527 от 18.05.2022г. на СГКК-Стара Загора е обособена като проектен имот с идентификатор 35167.504.9199, а съгласно действащия ПУП-ПР на кв.23 в гр. Казанлък, одобрен със Заповед № Заповед №1100 от 07.07.2022г. е изключена от уличната регулация и включена към УПИ III-„за производствени и складови дейности“.

2. „СЕП – КАЗАНЛЪК“ ООД, ЕИК 206464002, седалище и адрес на управление на дружеството: гр. София, 1797, Столична община – р-н „Изгрев“, представлявано от управителя Росица Йорданова, в качеството собственик на поземлен имот с идентификатор 35167.504.7844 с площ от 56426 кв.м по Кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрена със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-88/26.11.2015г. на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, съгласно Акт №60, т.22, д.4518 от 13.09.2021 г. (СВ), прехвърля на Община Казанлък с EИК 000817778, с адрес: гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ №6, представлявана от Кмета – Галина Стоянова правото на собственост върху: Реална част с площ 1526 кв.м /незастроена земя/, от поземлен имот с идентификатор 35167.504.7844, която съгласно Скица-проект № 15-534527 от 18.05.2022 г. на СГКК-Стара Загора е обособена като проектен имот с идентификатор  35167.504.9201, която реала част съгласно ПУП, одобрен със Заповед №1100/07.07.2022г. попада в улица /улична регулация/ между о.т.3476-8029. Имота е с данъчна оценка в размер на 15053.80 лева и пазарна оценка в размер на 67144,00 лева.

3. Замяната да се извърши само при условие, че всяка от страните приеме, че заменяните имоти са равностойни и при замяната не си дължат насрещни плащания.

III. Одобрява проекта на договор и оправомощава Кмета на община Казанлък след съставянето на актове за частна общинска собственост за прехвърляните имоти и вписването им по установения ред в СВ при РС-Казанлък да сключи от името и за сметка на Общината договор за прехвърляне собствеността на имотите по т.III.1. при следните условия: при сключване на сделката по замяната не се дължат насрещни плащания и режийни разноски; таксата по вписване на договора е за сметка на заявителя - „СЕП – КАЗАНЛЪК“ ООД.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Виолета Бакунина, като пълномощник на „СЕП – КАЗАНЛЪК“, ООД, ЕИК 206464002 седалище и адрес на управление на дружеството: гр. София, 1797, Столична община – р-н „Изгрев“, представлявано от Росица Йорданова.

 

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/03/2023 г.