РЕШЕНИЕ
№ 893
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.02.2023 г., Протокол № 50

Относно: ОС_2101/09.01.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години върху имоти, общинска собственост на "КИНГС ВАЛЕЙ" ЕООД, гр. София.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В деловодството на Общинска администрация Казанлък постъпи Заявление с вх. №68-4485-13/21.12.2022 год. от „КИНГС ВАЛЕЙ“ ЕООД. В него дружеството отправят искане към Община Казанлък да им бъде учредено право на ползване на два имота частна общинска собственост. Като аргументи за искането си изтъкват доброто сътрудничество в областта на туризма и големите инвестиции, направени в изграждане на общинската инфраструктура около изградения от тях хотелски комплекс в землището на гр. Казанлък. Желанието им е върху имотите да бъдат изградени различни спортни площадки: за мини футбол, тенис и др. Имотите спрямо които се иска учредяване на право на ползване са:

1. Урегулиран поземлен имот (УПИ) II-283, в кв.705 разположен в устройствена зона „Ок“, (рекреационна зона за курорт и допълващи го дейности) по Подробен устройствен план на квартал „Казанлъшки минерални бани“, община Казанлък, отразен в Кадастралната карта и кадастрални регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, като Поземлен имот с идентификатор 35167.507.283, с площ 1795 кв. м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при граници: поземлени имоти с идентификатори: 35167.507.282, 35167.507.464, 35167.507.284 и 35167.507.181.

2. Урегулиран поземлен имот (УПИ) III-284 в кв.705, разположен в устройствена зона „Ок“, (рекреационна зона за курорт и допълващи го дейности) по Подробен устройствен план на квартал „Казанлъшки минерални бани“, община Казанлък, област Стара Загора, отразен в Кадастралната карта и кадастрални регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, като Поземлен имот с идентификатор 35167.507.284 с площ 2222 кв. м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при граници: поземлени имоти с идентификатори: 35167.507.464, 35167.507.285, 35167.507.181 и 35167.507.283..

Имотите не са част от инвестиционната програма на Община Казанлък и към настоящия момент нямаме инвестиционни намерения спрямо тях.

Както е известно, през 2022 год. „Кингс Валей“ ЕООД изградиха огромен пет звезден хотелски комплекс на територията на община Казанлък.

За да предоставят качествен туристически продукт, дружеството инвестира над 830 000 лв. в изграждането на общински улици, водещи към комплекса. Това са инвестиции в полза както на самото дружество, така и на община Казанлък. Разработването на този комплекс по безспорно ще допринесе в много голяма степен за развитието на туризма не само в община Казанлък, но и в региона като цяло. Създава и ще поддържа голям брой работни места за гражданите на Община Казанлък. Гостите на комплекса ще имат възможност да посетят многобройните туристически обекти в общината. Учредяването на право на ползване върху двата общински имота и обособяването им като спортни площадки, ще допринесе за подобряването на инфраструктурата в района и създаването на допълнителни места за спорт на територията на община Казанлък, като след изтичане на максимално допустимия от закона срок на правото на ползване от 10 год. съоръженията ще станат общинска собственост.

Съгласно чл.39, ал.4 от ЗОС, безвъзмездно право на ползване на имоти частна общинска собственост, може да се учреди без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост,

Р Е Ш И:

 

1. Да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години на "КИНГС ВАЛЕЙ" ЕООД с ЕИК 200285944, със седалище и адрес на управление, град София, р-н Лозенец, Пощенски код: 1407, ул. Вискяр Планина №12 върху следните имоти Частна общинска собственост:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 35167.507.283 (тридесет и пет хиляди, сто шестдесет и седем, точка, петстотин и седем, точка, двеста осемдесет и три) с площ 1795 (хиляда седемстотин деветдесет и пет) кв. м, по КККР одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при граници: Поземлени имоти с идентификатори: 35167.507.282, 35167.507.464, 35167.507.284 и 35167.507.181. и

1.2. Поземлен имот с идентификатор 35167.507.284 (тридесет и пет хиляди, сто шестдесет и седем, точка, петстотин и седем, точка, двеста осемдесет и четири) с площ 2222 (две хиляди двеста двадесет и два) кв. м, по КККР одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при граници: Поземлени имоти с идентификатори: 35167.507.464, 35167.507.285, 35167.507.181 и 35167.507.283.

2. Упълномощава кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по предоставянето на имота по т.1, в т.ч. и да сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване. Всички разходи, свързани с експлоатацията на предоставения общински имот, в т.ч. такса смет, данък сгради и други, за срока на договора са за сметка на "КИНГС ВАЛЕЙ" ЕООД.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Стефан Стефанов - "КИНГС ВАЛЕЙ" ЕООД.

 

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 27.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 01/03/2023 г.