РЕШЕНИЕ
№ 894
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.02.2023 г., Протокол № 50

Относно: ОС_2148/07.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно подписване на Споразумение за партньорство и сътрудничество между град Казанлък, България и град Ломжа, Полша.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Ломжа е град в североизточна Полша разположен край река Нарев в историческата област Мазовия, намиращ се на около 150 км североизточно от Варшава.  Населението на града възлиза на 63 070 души. Селскостопанската и горската промишленост са в челните редици на икономическото развитие на региона. Икономиката включва хранително-вкусовата промишленост, пивоварството, електрониката, производството на строителни материали и мебели, производството и преработката на земеделски култури, както и туризъм и агротуризъм.

Кмет на Ломжа е г-н Мариуш Хршановски.

През месец март 2019 година по инициатива на Н. Пр. Емил Ялнъзов - извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Полша  бе реализирана изложба от 17 външни големи пана, която беше наредена пред Посолството на Република България в полската столица Варшава.

Преди това експозицията бе представена на полската публика  и в изложбеното пространство на най-посещавания Парк-музей Лаженки Крулевские. По време на изложбата чрез Н. Пр. Емил Ялнъзов за първи път беше осъществен контакт с г-н Мариуш Хршановски - кмет на град Ломжа.

По време на Фестивал на розата 2019 Казанлък посрещна делегация от Полша, оглавявана от Н. Пр. Емил Ялнъзов, извънреден и пълномощен посланик на  България в  Полша. Част от делегацията бяха представители на администрацията на град Ломжа, които проявиха изключителен интерес към историята и културата на нашия град.

На 30 май 2019 година г-н Мариуш Хршановски изпрати писмо-покана за участие на Кмета на Община Казанлък в събитието „Дните на Ломжа“, които се провеждат в периода 15-16 юни. Бе изпратено и писмо за намерения относно партньорство и  сътрудничество между град Ломжа (Република Полша) и град Казанлък (Република България).

На 26 юни 2019 година в град Казанлък в сградата на Община Казанлък в Зала 6 бе проведена среща с представители на град Ломжа, в която те още веднъж потвърждават намеренията си за бъдещо побратимяване.

На 5 юни 2021 чуждестранна делегация на гр. Ломжа, водена от г-н Гржегорж Данилюк – началник Кабинет на Кмета на гр. Ломжа  бе сред официалните гости на 118-те Празници на розата от. Гостите от полския град връчиха Поздравителен адрес от Кмета на Ломжа. Те изразиха надежда, че добрите приятелски отношения с Града на розите, които са почти тригодишни скоро ще може да прераснат в официално побратимяване. От управата на Ломжа споделиха, че обмислят оформяне на кръгово кръстовище с казанлъшки рози, за да може Казанлък и България да имат своето присъствие в полския град. Във връзка с посещението на делегацията от гр. Ломжа и проведените срещи, от администрацията на Кмета на Ломжа в Община Казанлък е получено предложение за Споразумение за партньорство между гр. Ломжа и гр. Казанлък.

Развитието и поддържането на международни партньорства на местно и регионално ниво е от особено значение за социално-икономическото развитие и за насърчаване на комуникацията на местните общности, както и за създаването на множество лични контакти.

Подписването на Споразумение за партньорство между Казанлък и Ломжа ще даде възможност на администрацията, бизнеса и жителите на двата града да участват в съвместни проекти и да си сътрудничат в различни области на социалния, икономическия и културния живот. Това ще бъде предпоставка за споделяне на идеи и опит и ще способства за по-доброто опознаване на историята, културата, бита и душевността на хората на двата града по пътя на взаимни  посещения и активизиране на културния и туристическия обмен.

Партньорството между двата града ще създаде благоприятни условия за популяризиране на нашето историческо наследство и традиции, а отношенията между двете приятелски страни ще се задълбочат.“ 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

  

Р Е Ш И:

 

1. Одобрява предложения проект на Споразумение за партньорство и сътрудничество между град Казанлък (България) и град Ломжа (Полша).

2. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да подпише Споразумение за партньорство и сътрудничество между град Казанлък (България) и град Ломжа  (Полша). 

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в гласуване 30 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 01/03/2023 г.