РЕШЕНИЕ
№ 895
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.02.2023 г., Протокол № 50

Относно: ОС_2149/07.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно сключване на Меморандум за разбирателство между град Казанлък, България и град Кашан, Иран.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Кашан е град в централен Иран, административен център на шахрестана Кашан в провинция Исфахан. Населението му е 304 487 души (2016 г.).

Намира се в провинция Исфахан, между планината Каркас на запад и централната пустиня на изток и на 190 km южно от столицата Техеран. Името на града идва от най-ранните обитатели на града (касиани), чиито останки са намерени в околностите и са датирани на 9 000 години.

В могилите Сиалк, които се намират на 4 км западно от града, са открити множество артефакти, доказващи че районът е бил един от основните центрове на цивилизацията в праисторически времена. В покрайнините на града се намира пирамидата Сиалк, датираща от преди 7000 години. Между XII и XIV в. Кашан е бил основен център за производство на керамика и теракота.

Градината Фин в Кашан е историческа персийска градина - един от най-добрите образци на архитектурата в света, тъй като представлява комбинация от история, архитектура и природа. Тя е великолепен пример за архитектурна градина и името ѝ е регистрирано в Списъка със световно наследство на UNESCO.

Разполагайки с повече от 600 исторически къщи с различна архитектура, някои от които са използвани като най-хубавите традиционни резиденции в Средния Изток, Кашан се представя като града на къщите в света. Примери:

  • резиденцията Табатабайе с над 180-годишна история, която е проектирана, така че да е подходяща за четири сезона.
  • резиденцията Боруджерди – построена преди 150 години, символ на Кашан по цял свят

Едни от най-важните промишлени сектори, развити в Кашан са: производство на килими, текстил, коприна, розоварене, производство на: чугунени тръби; UPVC тръби, медни жици, млекопреработване, коноп, лимонов сок, прах за пране, керамика и теракота, алуминий, порцелан, пластмаса, меламин, метални отливки, прежди, повече от които се изнасят в чужбина. Повече от 70% от машинно-произведените килими за износ в страната се изработват в този регион – Кашан е известен като световна столица на машинно произведените килими (Износът на година от килими в Кашан възлиза на 100 милиона долара).

В Иран, Кашан се слави като център на декоративните рибни култури и екстракцията на розова вода, розово масло и различни видове билкови есенции. В региона се отглежда Роза Мохамади (Иранска Роза дамасцена). През месеците май и юни се провежда ежегодно Фестивал на розовата вода (Golab Giri).

През юли 2018 Кашан е избран от жури от националния съвет на занаятите през юли 2018 за национален град на традиционния ирански текстил. (Към момента в Кашан развиват своята дейност повече от 200 активни занаятчии в сферата на традиционния текстил.)

На територията на Кашан са разположени повече от 10 университета и центрове за висше образование. Един от най-известните и най-старият е Кашанският университет, основан през 1973 година.

Регионът има сериозен потенциал за развитие на здравен туризъм: Там са разположени повече от 12 специализирани болници и медицински центрове, които впечатляват с високотехнологичното си оборудване.

На 07 февруари 2022 година в Община Казанлък бе получено писмо № 54-00-1/ 08.02.2022 от посолството на Ислямска република Иран в България  във връзка с предложение от Община Кашан, Иран и готовност за сключване на договор за побратимяване с Казанлък. Като мотиви са посочени, както следва:

  • Потенциалът и културно-историческите и туристически прилики с град Казанлък, особено в областта на отглеждането на роза.
  • През 2022 година се чества 125 годишнина от установяването на официални дипломатически отношения между Ислямска Република Иран и Република България и сключването на споразумение в тази насока би бил символ на дълбоките приятелски взаимоотношения в двете страни.

На 19 и 20 юни 2022 посланикът на Република България в Ислямска република Иран Николина Кунева посети град Кашан и проведе разговори с кмета на общината д-р Хасан Бахшанде Амние. Обсъдени бяха възможностите за установяване на сътрудничество между Община Казанлък и Община Кашан в редица области, в т.ч. търговия, туризъм, култура и др. Посланик Кунева и д-р Бахшанде изтъкнаха някои общи черти в традициите на България и Иран, както и съществуващия потенциал за развитие на връзките между двата града, които са добре познати символи на розопроизводството.

През месец януари 2023 г. в Община Казанлък постъпи писмо 54-28-8/ 16.01.2023 от Министерство на външните работи на Република България относно финализиран от иранската страна проект на меморандум за разбирателство за побратимяване между Община Казанлък и Община Кашан, Ислямска република Иран.

Развитието и поддържането на международни партньорства на местно и регионално ниво е от особено значение за социално-икономическото развитие и за насърчаване на комуникацията на местните общности, както и за създаването на множество лични контакти.

Подписването на Меморандум за разбирателство и сътрудничество между Казанлък и Кашан ще даде възможност на администрацията, бизнеса и жителите на двата града да участват в съвместни проекти и да си сътрудничат в различни области на социалния, икономическия и културния живот. Това ще бъде предпоставка за споделяне на идеи и опит и ще способства за по-доброто опознаване на историята, културата, бита и душевността на хората на двата града по пътя на взаимни  посещения и активизиране на културния и туристическия обмен.

Партньорството между двата града ще създаде благоприятни условия за популяризиране на нашето историческо наследство и традиции, а отношенията между двете страни ще се задълбочат.  Опосредстването на преки контакти между местните власти в Казанлък и Кашан ще създаде потенциал за бизнес взаимоотношения между фирми и предприемачи във всички сфери, както и за туристически и друг обмен между хората.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Р Е Ш И:

 

1. Общинският съвет одобрява предложения проект на Меморандум за разбирателство и сътрудничество между Община Казанлък (България) и Община Кашан (Ислямска република Иран).

2. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да подпише Меморандум за разбирателство и сътрудничество между Община Казанлък (България) и Община Кашан (Ислямска република Иран).

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в гласуване 31 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 01/03/2023 г.