РЕШЕНИЕ
№ 897
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.02.2023 г., Протокол № 50


Относно: ОС_2160/08.02.2023 г. - Доклад от Моника Динева - общински съветник от групата на "БСП за България" с проект за решение относно приемане на Декларация за подкрепа.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „С решение по оценка на въздействието върху околната среда №1-1/2023г. издадено от директора на РИОСВ  Стара Загора, е одобрено осъществяването на инвестиционното намерение „Разширение и модернизация на действаща инсталация за производство на смоли в УПИ III -501,503,504 в кв.76 и поземлен имот с идентификатор 16924.29.18 с. Горно Сахране, общ. Павел Баня, с възложител „Кастамону България“ АД.

Решението предизвика широк обществен отзвук.  Жители на  Община Казанлък и Община Павел баня изразиха публично несъгласие с реализиране на инвестиционното намерение, тъй като считат, че това ще доведе до сериозна заплаха от замърсяване на околната среда и водите.

Опасенията им не са безпочвени, тъй като отредената  площадка за производство

се намира в непосредствена близост до основните водоизточници за с. Горно и Долно Сахране и гр. Казанлък. Водоизточниците са плитки дренажи, с дълбочина до 3-4м.

Водоизточника на гр. Казанлък-плитки дренажи е на разстояние от 520м.от площадката и е разположен в ПИ 16924.34.220 м. „Горна язла“, в землището на с. Горно Сахране, начин на трайно ползване „Извор за прясна вода“, одобрено със заповед РД-18-1463/09.08.2018г. на ИД на АГКК, с дебит 200-415л/с. Водоизточника на с. Долно Сахране е на разстояние на 615м. от площадката, разположен е в ПИ 22808.35.106 в землището на с. Долно Сахране, начин на трайно ползване „Извор за прясна вода“, одобрено със заповед РД-18-1463/09.08.2018г. на ИД на АГКК.

Площадката за бъдещото производство попада в пояс  II и III на водоизточниците за с. Горно Сахране и гр. Казанлък. Предвижданите с инвестиционното намерение дейности са забранени в пояс II и ограничени в пояс III – Приложение 2 към чл.10 ал.1 на  Наредба 3 за условията и реда за проучване, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно – битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

Ние като Общински съвет не можем да останем равнодушни към опасенията на хората, нещо повече имаме възможност да ги подкрепим в усилията за запазване на природата в Розовата долина, както направи Общински съвет-Павел баня.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА,

  

Р Е Ш И:

Приема Декларация  за подкрепа със следното съдържание:

НИЕ,

Общинските съветници в Общински съвет- Казанлък, изразяваме категоричната си подкрепа към жителите на Община Казанлък и Община Павел баня в усилията им за недопускане реализацията на инвестиционно намерение на „Кастамону България“ АД за “Разширение и модернизация на действаща инсталация за производство на смоли“ в УПИ III -501,503,504 в кв.76 и поземлен имот с идентификатор 16924.29.18 с. Горно Сахране, общ. Павел Баня“, изразяващо се в увеличение на производствения капацитет на инсталацията за производство на КФС (карбамид-формалдехидна смола) от 43800 т/г. на 79 500т/г. , производство на  нов продукт меламин - формалдехидна смола (МФС) 8000 т/г. и на меламин-карбамид-формалдехидна смола (МКФС) – 500т/г. и  изграждане на нова инсталация за производство на суровина (формалин 60%) – 60 000т/г.

Споделяме тревогите на населението, че производството представлява заплаха за живота и здравето им, както и за чистотата на околната среда и водите, поради близостта на предприятието до източници на питейна вода, които захранват населени места от общините Казанлък и Павел баня.

Водите са  жизнено важен ресурс и общо наследство, което се опазва и защитава.    

Нека с общи усилия да запазим чиста Розовата долина!

Апелираме компетентните институции, да предприемат необходимите действия за преразглеждане на Решение № 1-1/2023 г., издадено от директор на РИОСВ – Стара Загора.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Областен управител на област Стара Загора, РИОСВ- Стара Загора, МОСВ.

 

Участвали в гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/03/2023 г.