РЕШЕНИЕ
№ 898
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.02.2023 г., Протокол № 50

Относно: ОС_2132/26.01.2023 г. - Доклад от Гинка Щерева - обществен посредник с проект за решение относно приемане на Годишния отчет за работата на Обществения посредник на община Казанлък за 2022 година.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „Настоящият доклад се изготвя на основание чл.5, ал.2 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник (ПОДОП) на община Казанлък, обхваща периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г., и се внася в срок до 31.01.2023 г.

Общественият посредник докладва Годишния отчет пред Постоянните комисии на Общински съвет, който на свое  заседание  го приема за сведение с обикновено мнозинство.

Със своето съдържание документът цели да информира Общинския съвет, Кмета  и обществеността за статистиката и анализа на постъпилите   жалби и сигнали, действията  по инициатива на Обществения  посредник, предложенията и препоръките, направени от посредника и статуса им на завършеност, както и аналитичното представяне на финансов отчет за разходите, свързани с функционирането на институцията.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.5, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на община Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

Приема за сведение Годишния отчет за работата на Обществения посредник на община Казанлък за 2022 година.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът за Община Казанлък и Обществен посредник на община Казанлък.

Участвали в гласуване общински 30 съветници, от които „За” 30.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 01/03/2023 г.