РЕШЕНИЕ
№ 901
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.02.2023 г., Протокол № 50

Относно: ОС_2183/13.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК на общински нежилищен имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9525, с площ 12 185 кв.м по КККР на гр. Казанлък, находящ се на ул. Орешака" №77, с начална тръжна цена от 1 146 369 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че с Решение №797/17.10.2022 г. на ОбС – Казанлък е открита процедура за приватизация на Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9525 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет пет две пет) с площ 12 185 (дванадесет хиляди сто осемдесет и пет) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Казанлък, ул. „Орешака“ №77, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Незастроен имот за спортен обект; Предходен идентификатор: 35167.503.9502, 35167.503.4403, ведно с построената върху имота Сграда с идентификатор 35167.503.9525.1 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет пет две пет точка едно) със ЗП от 295 (двеста деветдесет и пет) кв. м., брой етажи: 1 (един), предназначение: Складова база, склад, сглобяема конструкция, построена 1985 година, при граници на поземленият имот: 35167.502.9501, 35167.503.5027,35167.503.269,35167.503.924, 35167.503.4409, 35167.503.44, 35167.503.45. По ПУП–ПР на град Казанлък, одобрен със Заповед №154/05.02.2020 г. на Кмета на Община Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) Ⅲ-921,4403 „За спорт и атракции“ в квартал 595 на гр. Казанлък.

Обектът е включен под № 11 в Приложение № 1 „Очаквани приходи от предстоящи сделки по реда на ЗПСК“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на община Казанлък за 2023 г., приета с Решение № 821/24.11.2022 г. на ОбС-Казанлък.

В изпълнение на т. II и т. III от решението, за имота е възложено изготвяне анализ на правното състояние, информационен меморандум и пазарна оценка. Съгласно заключенията към правните анализи, не съществуват пречки за приватизация на цитирания имот. Данъчната и пазарната оценка на обекта са в размер съответно на 132 063,80 лв. и 1 146 369 лв. С оглед финализиране на процедурата за приватизация на обекта, кмета счита за целесъобразно обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажбата му при начална тръжна цена, съответстваща на пазарната му оценка.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 37 от 21.04.2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) и Решение №797/17.10.2022 г. на Общински съвет Казанлък за откриване на процедура за приватизация,

Р Е Ш И:

 

I. Утвърждава анализа на правното състояние на следния общински нежилищен имот:

Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9525 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет пет две пет) с площ 12 185 (дванадесет хиляди сто осемдесет и пет) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Казанлък, ул. „Орешака“ №77, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Незастроен имот за спортен обект; Предходен идентификатор: 35167.503.9502, 35167.503.4403, ведно с построената върху имота Сграда с идентификатор 35167.503.9525.1 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет пет две пет точка едно) със ЗП от 295 (двеста деветдесет и пет) кв. м., брой етажи: 1 (един), предназначение: Складова база, склад, сглобяема конструкция, построена 1985 година, при граници на поземленият имот: 35167.502.9501, 35167.503.5027, 35167.503.269, 35167.503.924, 35167.503.4409, 35167.503.44, 35167.503.45. По ПУП–ПР на град Казанлък, одобрен със Заповед №154/05.02.2020 г. на Кмета на Община Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) Ⅲ-921,4403 „За спорт и атракции“ в квартал 595 на гр. Казанлък.

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост АЧОС №4174/14.06.2022 г., вписан в Служба по вписванията под №3450/15.06.2022 г., акт 159, том 11, н. дело 2334.

II. Утвърждава пазарна оценка от м. февруари 2023 г. за Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9525 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет пет две пет) с площ 12 185 (дванадесет хиляди сто осемдесет и пет) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Казанлък, ул. „Орешака“ №77, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Незастроен имот за спортен обект; Предходен идентификатор: 35167.503.9502, 35167.503.4403, ведно с построената върху имота Сграда с идентификатор 35167.503.9525.1 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет пет две пет точка едно) със ЗП от 295 (двеста деветдесет и пет) кв. м., брой етажи: 1 (един), предназначение: Складова база, склад, сглобяема конструкция, построена 1985 година, при граници на поземленият имот: 35167.502.9501, 35167.503.5027,35167.503.269,35167.503.924, 35167.503.4409, 35167.503.44, 35167.503.45, определена в размер на 1 146 369 (един милион сто четиридесет и шест хиляди триста шестдесет и девет) лв.

III. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот:

Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9525 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет пет две пет) с площ 12 185 (дванадесет хиляди сто осемдесет и пет) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Казанлък, ул. „Орешака“ №77, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Незастроен имот за спортен обект; Предходен идентификатор: 35167.503.9502, 35167.503.4403, ведно с построената върху имота Сграда с идентификатор 35167.503.9525.1 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет пет две пет точка едно) със ЗП от 295 (двеста деветдесет и пет) кв. м., брой етажи: 1 (един), предназначение: Складова база, склад, сглобяема конструкция, построена 1985 година, при граници на поземленият имот: 35167.502.9501, 35167.503.5027, 35167.503.269, 35167.503.924, 35167.503.4409, 35167.503.44, 35167.503.45. По ПУП–ПР на град Казанлък, одобрен със Заповед №154/05.02.2020 г. на Кмета на Община Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) Ⅲ-921,4403 „За спорт и атракции“ в квартал 595 на гр. Казанлък,

при следните условия:

1. Начална тръжна цена: 1 146 369 (един милион сто четиридесет и шест хиляди триста шестдесет и девет) лв. без ДДС.

Достигнатата цена, както и дължимият ДДС се заплащат от спечелилия участник в лева до деня на подписване на договора  за  продажба по сметка, посочена в проектодоговора към тръжната документация.

2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена.

3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50 % от началната тръжна цена, която се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в „Общинска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са вноски от името и за сметка на кандидата за участие в търга.

4. Получаване на тръжна документация – от ст. 21 на Община Казанлък срещу квитанция за платена цена за тръжна документация в размер на 250 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в ЦАО при Община Казанлък или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00 в „Общинска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са такси от името и за сметка на кандидата за участие в търга.

5. При получаване на тръжната документация кандидатите представят:

а) Извлечение от Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието.

б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт не може да се установи от удостоверението за вписване в Търговския регистър или кандидатът се представлява от пълномощник);

в) документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната документация.

При получаване на тръжната документация кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията, представляващи служебна тайна.

6. Предложения за участие се приемат до 12:30 часа в последния работен ден, предхождащ датата на търга в деловодството на Община Казанлък.

7. Оглед на обекта – от 10:00 до 15:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на предложения за участие.

8. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” в Ритуалната зала на Община Казанлък от 14:30 часа.

9. В случай на липса на кандидати на двадесет и първия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”, търговете да се проведат на тридесет и петия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” при същите условия.

IV. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. ІІІ, ведно с информационен меморандум като част от нея.

 

V. За провеждане на търговете по т. ІІІ, назначава комисия в състав:

Председател: Драгомир Петков – зам.-кмет

Членове:        Здравко Балевски – началник отдел ПНОЧРОП

                         Даниела Колева – началник отдел ИУС

       Детелина Карчева – ст. експерт ОСГП

                   Евгения Андонова – ст. експерт ОС

                   Добрин Драгнев – общински съветник

                   Стефан Стефанов – общински съветник

 

Резервни членове: Кольо Байков – гл. юрисконсулт

          Таня Бъчварова – ст. експерт ОС-А

          Олга Шикова – гл. експерт ОС-А

В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Даниела Колева – член на комисията. При отсъствие на юрисконсулта да бъде заменен от Кольо Байков – резервен член. За останалите членове, резервни - Таня Бъчварова и Олга Шикова. Определя възнаграждение в размер на 1 % от достигнатата тръжна цена за търга по т. ІІІ, което се разпределя поравно между членовете на комисията, участвали при провеждане на търга.

VI. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички действия по организация и провеждане на търга по т. ІІІ, както и сключване на договор за приватизация, регламентиран в Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС №213 от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 37 от 21.04.2020 г., в сила от 21.04.2020 г.)

Настоящото решение подлежи на обнародване в ДВ и на интернет страницата на Общински съвет, съгласно чл. 31, ал. 3 от ЗПСК. Разноските за публикациите са за сметка на Община Казанлък.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 24.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 01/03/2023 г.