РЕШЕНИЕ
№ 902
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.02.2023 г., Протокол № 50


Относно: ОС_2171/09.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9516 с площ от 641 кв.м, находящ се в гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 56 400 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2023 г. е приета с Решение №821/24.11.2022 г. на Общински съвет-Казанлък. Същата може да се актуализира през годината в зависимост от проявен интерес на граждани за реализиране на инвестиционни намерения, както и по предложение на Община Казанлък.

Поради тази причина предлагам да бъде включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2023 г. общински имот:

Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9516 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет пет едно шест) с площ 641 (шестстотин четиридесет и един) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при граници: ПИ с идентификатори 35167.503.9515, 35167.503.4195, 35167.506.9634, 35167.503.4188, 35167.503.4189, 35167.503.4190, 35167.503.8439, Предишен идентификатор 35167.503.5064, 35167.503.4196. по Подробен устройствен план на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №1065/2022 г. на Кмета на Община Казанлък, представлява УПИ VI-9516 „За жилищно строителство“ в кв. 449 на град Казанлък. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4301/20.01.2023 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №484/31.01.2023 г., акт №125, т. 2, н. д. 345.

Изготвени са данъчна оценка от Дирекция „Местни приходи” в размер на 7 211 лв. и пазарна оценка от оценител по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС в размер на 56 400 лв. без ДДС.

Считам за целесъобразно да бъде организиран и проведен публичен търг за продажба на имота, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС.

В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договор за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41,   ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 във вр. с чл. 80, т. 4 от Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък,

Р Е Ш И:

 

I. Допълва в Приложение №3, Таблица: „От продажба на земеделска земя в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на Община Казанлък за 2023 г., приета с Решение №821/24.11.2022 г. на Общински съвет-Казанлък, под №34: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9516 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет пет едно шест) с площ 641 (шестстотин четиридесет и един) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при граници: ПИ с идентификатори 35167.503.9515, 35167.503.4195, 35167.506.9634, 35167.503.4188, 35167.503.4189, 35167.503.4190, 35167.503.8439, Предишен идентификатор 35167.503.5064, 35167.503.4196. По Подробен устройствен план на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №1065/2022 г. на Kмета на Община Казанлък, представлява УПИ VI-9516 „За жилищно строителство“ в кв. 449 на град Казанлък. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4301/20.01.2023 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №484/31.01.2023 г., акт №125, т. 2, н. д. 345.

Ⅱ. Да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Общински съвет - Казанлък, на общински имот, както следва: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9516 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет пет едно шест) с площ 641 (шестстотин четиридесет и един) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при граници: ПИ с идентификатори 35167.503.9515, 35167.503.4195, 35167.506.9634, 35167.503.4188, 35167.503.4189, 35167.503.4190, 35167.503.8439, Предишен идентификатор 35167.503.5064, 35167.503.4196. По Подробен устройствен план на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №1065/2022 г. на Кмета на Община Казанлък, представлява УПИ VI-9516 „За жилищно строителство“ в кв. 449 на град Казанлък. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4301/20.01.2023 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №484/31.01.2023 г., акт №125, т. 2, н. д. 345.

Начална тръжна цена: 56 400 (петдесет и шест хиляди и четиристотин) лв. без ДДС.

Ⅲ. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичен търг за продажба на имот по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата му.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 24.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 01/03/2023 г.